home


2023
AVAILABLE LANGUAGES:

paintball trja


Paintball Shop Obchod

Paintball
0. kolo - 30.3. 2013

Msto konn: Ètyøkoly u Prahy
GPS: 49°52'8.503

- pøípravný tréninkový turnaj snad nejen pro "otužilé" :D Popis: X-ball 5men / na 4 body / 10 minut / Ra.Ma. Slaves rozhodèí / minimem budou tøi hry (poèet a styl her respektive soutìžního klání bude upøesnìn dle pøihlášených týmù) / FPO / startovné 2.500,-

Registrovan tmy:
Xball - 5men: Rampage, MLKings Sacramento, MLKings, Farside Dresden (De), Warani und Fešáci BRO, Fešáci
Paintball - 5men:1. kolo - 20.-21.4. 2013

Msto konn: Ètyøkoly u Prahy
GPS: 49°52'8.503

První soutìžní kolo ÈPL 2013 Divize 1 / Divize 2 / Divize 3 / Divize 4 Program: - pátek: 15:00 – 16:00 / fieldwalking 16:00 – 17:00 / volné tréninky 17:00 – 18:00 / volné tréninky 18:00 – 20:00 / fieldwalking - sobota: Divize 1, 2 a 3 (je v plánu odehrát obì X-ballové divize i 5men skupinu v jeden den, kdy se poprvé na Èeské paintballové lize použije takzvaný „duble“ systém, kdy hrají ètyøi týmy zároveò a støídají se po jednotlivých bodech. 5men bude mít místo v programu v odpoledních hodinách). - nedìle: Divize 4 (start v 10:00 / základní skupina plus play off) Pravidla: - i letos bude liga vycházet jak v pravidlech, tak i ve vzhledu høiš z THE MILLENNIUM EUROPEAN PAINTBALL SERIES èi PSP SERIES (dle programù lig) pøestupy / hostování: - každý hráè je povinen se zaregistrovat pøed zaèátkem samotného turnaje do registraèního archu (ten bude vždy dán kapitánovi pøi placení startovného). - hostování v rámci divize není nijak omezeno. Hráè však mùže nastoupit v rámci divize na jednom turnaji pouze v jednom týmu. Hráè mùže hostovat v jiné divizi jakkoli èasto. - hostování v nižší X-ballové divizi je omezeno. Tým Divize 2 mùže využít služeb maximálnì dvou hráèù vyšší X - ballové Divize 1 (kmenovým hráèem Divize 1 se stává každý, který na turnaji nastoupí respektive je zapsán do registru za tým, jež právì na tom kole bude nominován do X – ballové Divize 1). - hostování v Divizi 3 bude taky omezeno. Tým 5men Divize mùže využít služeb buï dvou hráèù Divize 2 èi jednoho hráèe z Divize 1 (opìt platí pravidlo, že se divize / tøída hráèe urèuje podle aktuelního kola). Dùvodem zpøísnìní pøestupù je pøedevším snaha o vytvoøení „rovných“ podmínek pro zaèínající týmy bez konexí :D - hostování v Divizi 4 bude ještì pøísnìjší, ale o to jednodušší. Tým mùže na turnaji využít služeb pouze jednoho hráèe z Divizí 1 a 2. novinky pro jednotlivé divize: X – ball: - dle výsledkù z minulé sezony budou týmy nasazeny do prvního turnaje; - další nasazení / poøadí bude pak již vždy dìláno podle umístìní z pøedešlého turnaje; - opìt zùstává rozdìlení týmù na tzv. „A skupinu a B skupinu“ – to v pøekladu znamená, že prvních pìt týmù se utká v samostatné skupinì systémem každý s každým; - poslední tým (pátý tým z A skupiny) bude sestupovat do B skupiny a naopak, vítìz B skupiny si pøíští turnaj zahraje v A skupinì - pro celkové poøadí v X–ballové lize budou body z obou skupin spoleèné (, což znamená, že první tým v B skupinì bude brán jako celkovì šestý - to znamená, že pokud postoupíte do A skupiny a tam Vám nevyjde turnaj, nebudete na tom škodní: ); - body budou rozdìlovány stejnì jako minulý rok, tedy pøi úèasti 10 týmù vítìz získá 10 bodù a poslední 1 bod, pøi úèasti 20 týmù získává vítìz 20 bodù a poslední opìt jeden bod; - organizátor garantuje vždy minimálnì 3 X–ballové hry na 4 body, v plánu ale je aby každý tým odehrál ètyøi hry na 4 body. 5man: - systém turnaje bude každý s každým; následovat bude play–off; - v pøípadì, že na turnaj bude zapsáno sedm a ménì týmù, probìhnou dvì kola každý s každým bez play–off; - organizátor garantuje minimálnì 8 paintballových her, v plánu je však aby každý tým odehrál minimálnì deset her. 3men X-ball: - nová kategorie plánovaná na pro malé a zaèínající týmy nebo pro bardy, kteøí si ještì chtìjí pinknout, - systém turnaje bude vždy upraven podle poètu pøihlášených týmù; - munice nebude nijak omezena, „kouèing“ ANO, pouze ze strany pitù; Vypsané divize / podrobnosti: Divize 1 - X-ball - 4 body / 10 minut - 10 rozhodèích (Wasp with Ra.Ma.) - startovné: FPO 6.000,- / BYO 7.000,- - garantované tøi hry, ale dle loòského modelu "best5" bude zvykem odehrát ètyøi hry, tedy každý s každým - poslední v turnaji sestupuje do Divize 2 (zachován formát minulého roku) Divize 2 - X-ball - 4 body / 10 minut - 10 rozhodèích - startovné: FPO 6.000,- / BYO 7.000,- - garantované tøi hry - vítìz turnaje postupuje do Divize 1 Divize 3 - 5men paintball - 10 rozhodèích - startovné: FPO 4.000,- / BYO 5.000,- - garantovaných 8 her Divize 4 - 3men X-ball - 3 body / 8 minut - 6 rozhodèích - startovné: FPO 2.000,- / BYO 2.500,- - garantovaných 5 her

Registrovan tmy:
Xball - 5men: Rampage, Ra.Ma., MLKings Sacramento, MLKings, Warani, Azo.Ra.Ma., Troja FOB, HoHo, Praetorians, Rats, JTb, Union
Paintball - 5men:2. kolo - 18.-19.5. 2013

Msto konn: Ètyøkoly u Prahy
GPS: bude upesnno

Místo konání: Ètyøkoly (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E) Èasový harmonogram sobota: 09:00 – Cpt. Meeting 09:15 – první hra 18:00 – plánovaný konec turnaje Field: høištì Event 2013 Bitburg / European Masters / Millennium Series 2013 - trénink možný v pátek od 16:00 (již pøihlášen tým HoHo) Obèerstvení: bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe Registrace: na emailu vondracek@paintballgame.cz Systém turnaje: X-ball / 10 min / 4 body / Millennium Rules

Registrovan tmy:
Xball - 5men: Rampage, Ra.Ma., MLKings Sacramento, MLKings, Warani, Azo.Ra.Ma., Troja FOB, HoHo, Praetorians, Rats, JTb, Union
Paintball - 5men:3. kolo - 24.8.-1.9. 2013

Msto konn: Ètyøkoly u Prahy
GPS: Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E

Místo konání: Ètyøkoly (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E) Èasový harmonogram sobota: 09:00 – Cpt. Meeting 09:15 – první hra 18:00 – plánovaný konec turnaje Field: høištì France - Paris-Chantilly / World Cup / Millennium Series 2013 - trénink možný v pátek od 16:00 do 19:00 - fieldwalking od 15:00 do 16:00 a od 19:00 do 21:00 Obèerstvení: bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe Registrace: na emailu vondracek@paintballgame.cz Systém turnaje: X-ball / 10 min / 4 body / Millennium Rules

Registrovan tmy:
Xball - 5men: Rampage, Ra.Ma., MLKings Sacramento, MLKings, Warani, Azo.Ra.Ma., Troja FOB, HoHo, Praetorians, Rats, JTb, Union
Paintball - 5men:4. kolo - 21.9. 2013

Msto konn: Ètyøkoly u Prahy
GPS: bude upesnno

Místo konání: Ètyøkoly Èasový harmonogram sobota: 09:00 – Cpt. Meeting 09:05 – první hra Divize 2 13:00 - Cpt. Meeting odpolední skupiny 13.05 - první hra divize 1 18:00 – plánovaný konec turnaje Field: høištì final race Milan / World Cup / CPS 2013 - trénink možný v pátek od 16:00 do 19:00 - fieldwalking od 15:00 do 16:00 a od 19:00 do 21:00 Obèerstvení: bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe Registrace: na emailu moravec@paintballgame.cz Systém turnaje: X-ball / 10 min / 4 body / Millennium Rules - rozdìlení do Divize 1 (prvních 5 nasazených týmù, dle výsledkù minulého kola) a 2 - Divize 1: MLK Sacramento, Troja FOB, HoHo, MLKings, Azo.Ra.Ma. Kulièky: - na místì v dostateèném množství (PBS, PBS Krypton, RPS Evil)

Registrovan tmy:
Xball - 5men: Rats, MLKings Sacramento, Azo.Ra.Ma., HoHo, Warani, Union, MLKings, Rampage, Troja FOB, Ra.Ma.
Paintball - 5men:5. kolo - 12.10. 2013

Msto konn: Ètyøkoly u Prahy
GPS: bude upesnno

Mistroství Èeské republiky ve sportovním paintballu pro rok 2013

Registrovan tmy:
Xball - 5men:
Paintball - 5men:

(c) PL 2008, Praha. webmaster kontakt