home


2023
AVAILABLE LANGUAGES:

paintball trja


Paintball Shop Obchod

Paintballfield layout pro MÈR 2013
09. 10. 2013
naleznete zde: https://www.facebook.com/events/200034640169849/


MÈR 2013
09. 10. 2013
- formát: raise to two dle pravidel Millennium Series pro rok 2013 (èasový limit na hru 8 minut, bez kouèù)
- poèet her: základní skupina (každý s každým), následnì probìhne play off prvních 4 týmù po základní skupinì.
- field: PSP World Cup 2013
- startovné: 5000,- FPO / 6000,- BYO
- rozhodèí: WASP(Millennium) and Ra.Ma.(PSP) crew
- munice: v dostateèné míøe i nabídce pøímo na høišti (PBS, RPS)
- obèerstvení: bude :D
- pøedpokládaný start: 09:00 (Cpt. meeting)
- registrované týmy: MLKings, MLKings Sacramento, Rampage, HoHo, Ra.Ma, Rats, Warani
- registrace: moravec@paintballgame.cz


Výsledky 4. kola
03. 10. 2013
Dnes byly pøidány výsledky 4.kola ÈPL a také koneèná tabulka.


NEWS / 4.kolo ÈPL 2013 / rozpis
20. 09. 2013
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; CPL 2013.pdfNEWS / Mistroství Èeské republiky ve sportovním paintballu
17. 09. 2013
Po dlouhém prozkoumávání všech dostupných i utajených meteorologických map byl s definitivní platností potvrzeno datum 12.10. 2013, jako den, kdy se uskuteèní Mistroství Èeské republiky ve sportovním paintballe pro rok 2013.

krátké souhrnné info:
- formát: 5men dle pravidel Millennium Series pro rok 2013 (jedinou zmìnou je zkrácení samotné hry na 4 minuty a vynechání vrácení vlajky na svùj start)
- poèet her: v plánu je základní skupina (každý s každým), následnì probìhne play off do nìhož se nominuje 8 nejlepších týmù (play off bude hráno na dva vítìzné zápasy)
- field: PSP World Cup 2013
- startovné: 4000,- FPO / 5000,- BYO
- rozhodèí: WASP(Millennium) and Ra.Ma.(PSP) crew
- munice: v dostateèné míøe i nabídce pøímo na høišti (PBS, RPS)
- obèerstvení: bude :D
- pøedpokládaný start: 09:00 (Cpt. meeting)
- registrace: moravec@paintballgame.czNEWS / 4.kolo / field layout
17. 09. 2013NEWS / výsledky
17. 09. 2013
V rekonstruované sekci výsledky jsou opìt k nalezení pøekvapivì výsledky respektive prùbìžné poøádí po tøech kolech...takže poèítání mùže zaèít :D


NEWS / 4.kolo ÈPL 2013
17. 09. 2013
Omluvte sníženou funkènost oficiálních stránek Èeské paintballové ligy, rekonstrukce dat se nám nìjak zadrhla ... , avšak vìøíme, že v brzké dobì nabídneme, všem pøíznivcùm sportovního paintballu, nové sexy a cool stránky...

Místo konání: Ètyøkoly

Èasový harmonogram sobota: 09:00 – Cpt. Meeting 09:05 – první hra Divize 2 13:00 - Cpt. Meeting odpolední skupiny 13.05 - první hra divize 1 18:00 – plánovaný konec turnaje

Field: høištì final race Milan / World Cup / CPS 2013 - trénink možný v pátek od 16:00 do 19:00 - fieldwalking od 15:00 do 16:00 a od 19:00 do 21:00

Obèerstvení: bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Registrace: na emailu moravec@paintballgame.cz

Systém turnaje: X-ball / 10 min / 4 body / Millennium Rules - rozdìlení do Divize 1 (prvních 5 nasazených týmù, dle výsledkù minulého kola) a 2 - Divize 1: MLK Sacramento, Troja FOB, HoHo, MLKings, Azo.Ra.Ma.

Kulièky: - na místì v dostateèném množství (PBS, PBS Krypton, RPS Evil)NEWS / 3.kolo ÈPL 2013 / výsledky
26. 08. 2013
Divize II.
1. Azo.Ra.Ma.
2. Rats
3. Ra.Ma.
4. Warani

Divize I.
1. MLK Sacramento
2. Troja FOB
3. HoHo
4. MLKings


Podrobnìjší informace a prùbìžné výsledky naleznete na našich stránkách v nejbližší dobì respektive až se nám podaøí zprovoznit web opìt do funkènìjší podoby..., dìkujeme za pochopení.


NEWS / 3. kolo ÈPL -
23. 08. 2013
Program:

08:45 - Cpt. meeting Divize 2
09:00 - start her Divize 2 (rozpis her bude uveøejnìn v odpoledních hodinách, stále øešíme poèet týmù)

12:45 - Cpt. meeting Divize 1
13:00 - start her Divize 1
Letní trénink
24. 07. 2013
Léto bez paintballu je dlouhé a tak jsme se rozhodli uspoøádat trénink, abyste se dostali, po letních dovolených, festivalech a nekoneèných party, zpátky do ideální formy :). Termín tréninku už známe, takže se na vás tìšíme 11. 8., ve 14.00 se otevøe areál ve Ètyøkolech a v 15:30 zaènou první tréninkové hry. Zatím úèast pøislíbila vìtšina týmu Rampage, ML Kings a samozøejmì Ra.Ma. Chybìt nebude ani opora týmu Troja Tadeáš Fojt, který bude mezi hrami mít krátké pøednášky na téma: Slabiny a nedostatky Troji aneb jak letos Troju pokoøit :).
Samozøejmostí bude otevøený bar, kde bude dostatek pití (alko i nìjaké nealko) a jídla.

Startovné: 300 Kè osoba

Kulièky: budou na místì a info dodáme pár dní pøed tréninkem

Field: Millennium Series 2013 / London / 3. event nebo PSP Chicago Open (zatím není rozhodnuto a své názory na høištì mùžete posílat na moravec@paintballgame.cz nebo na tel: 731 657 582.)

Kontakt: veškeré Vaše dotazy smìøujte na moravec@paintballgame.cz nebo na tel: 731 657 582


NEWS / 3.kolo ÈPL 2013
02. 07. 2013
POZOR - POZOR,vzhledem ke zmìnám v harmonogramech ostatních lig (Millennium, CPS a OPBL) dochází ke zmìnì termínu III. kola ÈPL 2013, tedy kolo se neodehraje poslední víkend v srpnu, ale 24.8. 2013 ve Ètyøkolech.

Jak už bylo avizováno, po turnaji probìhne "menší" oslava ve znamení Libèových narozek (a kdo zná chlapce z WASP, o pøekvapení a zábavu nebude nouze)!

Další info již brzy...


Votvírák
13. 06. 2013
Jak už to tak bývá, situace na bojišti se mìní každou vteøinu a na takovém festivalu to platí dvojnásob...tudíž pøinášíme aktuální informace a jak doufáme, finální ;D

Parkování / vjezd / vstupenky
- parkování možné buï pøímo u høištì (tak jako campovaní), ale je nutný pøíjezd v ranních sobotních hodinách...tedy cca do 08:00
- druhou variantou je zaparkovat na hlavním parkovišti a pøivolat si transportní vozidlo, které odveze nejen Vaše vybavení, ale i Vás pøímo na høištì (tel na dispeèink...731 657 582)
- vstupenek by mìlo být dost...je poèítáno šest lístkù na tým

Ostatní info
- v souèasné dobì jsme na 9 registrovaných týmech
- hry budou zaèínat v 10:00
- kulièek dostateèné množství pøímo na místì / odborník k ruce samozøejmostí (PBS, Evil)


Další informace již brzy, tak jako rozpisy (ty budou zhotovený dle posledních potvrzení)


Votvírák
11. 06. 2013
Speciální bonusové kolo; Otvírák
Po dlohých debatách s organizátory nakonec vše dopadlo dobøe a jak zaznìlo v klasice, turnaj bude.

Jak už tomu bylo minulý rok i tentokrát turnaj bude mít svá urèitá specifika a hráèi obèas budou muset slevit ze svého komfortu, avšak køik fanynek a obdiv publika, tak jako nekoneèná sláva budiž jim odmìnou respektive náplastí na bolavou duši.

Systém turnaje bude díky vyjmutí z èeské ligy specifický, tedy nebude rozdìlen do dvou divizí ba naopak, dojde k rozlosování do dvou skupin, po nichž bude následovat play off.

Field
Millennium Series 2013 / London / 3. event
- povrch; tráva, lepší stav než minulý rok

Program / pátek
15:00 / otevøení areálu
16:00 / volný trénink
20:00 / field walking
21:00 / uzavøení areálu - párty can start!

Program / sobota
08:00 / otevøení areálu (pomoc s pøevodem vìcí blíž k høišti je samozøejmostí, uvidíme jak tentokrát festival nastaví pravidla)
09:30 / Cpt. Meeting
10:00 / start her (bude se hrát "double systémem")
16:00 / konec základní skupiny
17:00 / "malé a velké" finále


NEWS / 2.kolo ÈPL 2013 / rozpisy
17. 05. 2013
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; 2.KOLOCPL_TIME.pdf


NEWS / 2.kolo ÈPL 2013
14. 05. 2013
Nasazení týmù dle výsledkù I.kola ÈPL 2013:

Divize 1
1. Troja FOB
2. MLKings
3. Rampage
4. HoHo
5. Azo.Ra.Ma.


Divize 2
1. MLKings Sacramento
2. Ra.Ma.
3. Rats
4. Praetorians
5. Warani
6. Union
7. I.Ra.NEWS / 2.kolo ÈPL 2013 / základní info
14. 05. 2013
2.kolo ÈPL 2013 / souhrn základních informací:

Místo konání:
Ètyøkoly (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Èasový harmonogram sobota:
09:00 – Cpt. Meeting
09:15 – první hra
18:00 – plánovaný konec turnaje

Field:
høištì Event 2013 Bitburg / European Masters / Millennium Series 2013
- trénink možný v pátek od 16:00 (již pøihlášen tým HoHo)

Obèerstvení:
bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Registrace:
na emailu vondracek@paintballgame.cz

Systém turnaje:
X-ball / 10 min / 4 body / Millennium Rules


NEWS / 2.kolo ÈPL 2013 / field layout
14. 05. 2013

NEWS / výsledky / 1. kolo ÈPL 2013
21. 04. 2013
Divize 1;
1. Troja FOB / 10 bodù
2. MLKings / 9 bodù
3. Rampage / 8 bodù
4. HoHo / 7 bodù
5. MLKings Sacramento / 6 bodù
- poslední tým sestupuje automaticky do nižší Divize 2

Divize 2;
1. Azo.Ra.Ma. / 5 bodù
2. Ra.Ma. / 4 body
3. Rats / 3 body
4. Praetorians / 2 body
5. Warani / 1 bod
- první tým automaticky postupuje do vyšší divize


NEWS / 1.kolo ÈPL 2013 / rozpis
19. 04. 2013
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; CPL 2013_1.kolo.pdfNEWS / office okénko podruhé
18. 04. 2013
Sobotní program bude uveøejnìn bìhem zítøka ve finální a PDF podobì (èekáme na 100% potvrzení u nìkterých týmù, tudíž si organizátor vyhrazuje právo zmìny, ale dle všeho by se už nic drasticky zmìnit nemìlo: )


Divize 2

- schùzka kapitánù probìhne ve 08:25

Program
08:30 / Ra.Ma. x Warani
08:55 / Rats x Azo.Ra.Ma.
09:20 / Ra.Ma. x Praetorians
09:45 / Union x Azo.Ra.Ma.
10:10 / Praetorians x Warani
10:35 / Rats x Ra.Ma.
11:00 / Praetorians x Union
11:25 / Azo.Ra.Ma. x Warani
11:50 / Rats x Praetorians
12:15 / Union x Warani
12:40 / Ra.Ma. x Azo.Ra.Ma.
13:05 / Rats x Union


Divize 1

- schùzka kapitánù probìhne ve 12:30 (je možné, že v pøípadì rychlého prùbìhu Divize 2 se start první hry posune!)

Program
13:30 / RPG x HoHo
13:55 / Troja x MLK S.
14:20 / MLK x HoHo
14:45 / RPG x MLK S.
15:10 / MLK x Troja
15:35 / HoHo x MLK S.
16:00 / Troja x RPG
16:25 / MLK x MLK S.
16:50 / Troja x HoHo
17:15 / MLK x RPG


NEWS / 1.kolo ÈPL 2013 / office okénko
17. 04. 2013
Tak po dlouhých telefonátech a rozpravách bylo rozhodnuto, že v rámci týmù a hostování (ano, stále dìláme ligu pro lidi) bude toto kolo upuštìno od "double" systému a pojede se dle klasického scénáøe, tedy Divize 2 se odehraje ráno a Divize 1 odpoledne (cca 13:00 start prvních her).

Plánovaný zaèátek turnaje bude cca v 09:00.

Pøesný rozpis bude vyvìšen dnes veèer, stále øešíme soupisky nìkolika týmù respektive jejich úèast na tomto kole.

Paintballu tøikrát nazdar, èundras :D


NEWS / 1.kolo ÈPL 2013 / field layout
17. 04. 2013


NEWS / 1. kolo ÈPL 2013
16. 04. 2013
Jak asi všichni znáte z vlastní zkušenosti, v životì platí jedno pravidlo; "co si neudìláš sám, to nemáš" a pro naše webové stránky to platí obzvlášt.

Takže doufejme, že do druhého kola budou stránky již nové, funkènìjší a jak se øíká víc cool, nebo jsme vzali osud do vlastních rukou a pana "programátora" pøivázali na hranici! ,D

A teï k vìci, registrace se nám pomalu uzavírá a jak to tak vypadá a pokud se to poskládá bude na sobotní x-ball pøipraveno 12 týmù, což slibuje slušnou podívanou a i tøeba nìjaké ty emoce ;D

Do Divize 1, tedy horní x-ballová, byli nominována dle loòských výsledkù tyto týmy;

1.MLKings
2.Ramapage
3.Troja FOB
4.HoHo
5.MLKings Sacramento

, ostatní týmy jsou automaticky zaøazeny do Divize 2 (Rats, Ra.Ma., Praetorians, Warani, Azo.Ra.Ma., "JTb" a další dva nepotvrzené týmy).

Systém her bude uveøejnìn bìhem zítøejšího odpoledne po uzávìrce registrací, ale dle všeho se budeme snažit vyjít vstøíc týmùm / s ohledem na hostující posily a systém uzpùsobit tak, aby se z hráèù nestáli maratonci, co hrají pìt her za sebou ,D

1.kolo ÈPL 2013 / souhrn základních informací:

Místo konání:
Ètyøkoly (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Èasový harmonogram sobota:
09:00 – Cpt. Meeting
09:15 – první hra
18:00 – plánovaný konec turnaje

Field:
høištì pro první díl PSP 2013 (již se hrálo)
- trénink možný od 16:00

Obèerstvení:
bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Registrace:
na emailu vondracek@paintballgame.cz

Systém turnaje:
X-ball / 10 min / 4 body / Millennium Rules


Další informace již brzy..NEWS / 0.kolo ÈPL 2013 / výsledky
03. 04. 2013
Celkové poøadí prvního "FUN" turnaje aneb 0. kolo v èíslech:

1. MLKings / 12 bodù (18:6)
2. Rampage / 12 bodù (16:9)
3. MLKings Sacramento / 9 bodù (17:11)
4. Ramstein Instinct Mix / 9 bodù (16:11)
5. Warani / 3 body (6:18)
6. Fešáci / 0 bodù (2:20)


- Pedro, jeden ze základních stavebních pilíøù týmu MLKings, který opìt všem ukázal, že je stále na èeské paintballové scénì "KING TIME" :D

NEWS / 0.kolo ÈPL 2013
27. 03. 2013
Rozpis na sobotu, tedy na X-ball najdete zde; O.KOLO_CPL


NEWS / 0.kolo ÈPL 2013
27. 03. 2013
- plánek høištì pro blížící se 0.kolo .D
NEWS / 0.kolo ÈPL 2013
18. 03. 2013
Jak už to tak vypadá první turnaj této sezony, tedy pøípravné 0. kolo ÈPL, nebude jen tak ledajaké zapinkání ba naopak, dle všeho se bude jednat o poøádnou øež :D

Krom starých známých týmù jako jsou Rampage, MLKings a MLKings Sacramento, se objeví nové tváøe z Plzeòské líhnì (Fešáci a Másla), a i jedna zvuèná zahranièní návštìva, tým Ramstein Instinct, který zlákala chu èeského piva a krása našich žen!

Nuže, je na co se tìšit :DDD


Kulièky / munice / balónky:
- na místì bude opìt možné zakoupit munici nìkolika druhù
- objednávání kulièek zapoène pøíští týden aneb "èundras na lanì"

PBS Field / BOX 660,- / praskavost 4 z 10
- kulièka do každého poèasí, která nezklame. Její vìtší tvrdost respektive menší praskavost vynahrazuje pøesností a stálostí "filu" (náplnì).

PBS Krypton (NÁŠ TIP!) / BOX 620,- / praskavost 8 z 10
- ideální tréninková kulièka. Praskavost nastavena na maximum, pøesnost slušná a skvìlá cena.

PBS Premium / BOX 760,- / praskavost 6 z 10
- pøesnost, dobrá praskavost, stálost! Jak jinak nazvat PBS klasiku do jakéhokoli poèasí.

RPS Evil / BOX 900,- / praskavost 8 z 10
- ïáblík od RPS nikdy nezklame. Hutná barva, skvìlá pøesnost - pøítel mnohých vítìzù :DZákladní info / 0. kolo ÈPL 2013
12. 03. 2013
0.kolo ÈPL 2013 / souhrn základních informací:

Místo konání:
Ètyøkoly (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Èasový harmonogram:
10:00 – Cpt. Meeting
10:15 – první hra
16:00 – plánovaný konec turnaje

Field:
høištì pro první díl Millennium Series 2013; Puget Field Layout Announcement

Obèerstvení:
bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Registrace:
na emailu vondracek@paintballgame.cz

Systém turnaje:
X-ball / 10 min / 4 body / poèet her, dle pøihlášených týmù (v souèasné dobì jsme na pìti registrovaných týmech a jednom nejistém)

Doporuèené ubytování:
Penzion Bedrè:
GSM : +420 777 602 602,
E-mail: milako.sro@seznam.cz.

Hotel Pošta:
GMS: +420 604 950 380 / +420 317 721 071,
E-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz.

Hotel Zvánovice:
GSM: +420 323 649 679,
E-mail: zvanovice@legner.cz.

Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.
NEWS / ÈPL 2013
12. 03. 2013
Základní informace:

Program:
- pátek:
15:00 – 16:00 / fieldwalking
16:00 – 17:00 / volné tréninky
17:00 – 18:00 / volné tréninky
18:00 – 20:00 / fieldwalking


- sobota:
Divize 1, 2 a 3 (je v plánu odehrát obì X-ballové divize i 5men skupinu v jeden den, kdy se poprvé na Èeské paintballové lize použije takzvaný „duble“ systém, kdy hrají ètyøi týmy zároveò a støídají se po jednotlivých bodech. 5men bude mít místo v programu v odpoledních hodinách).

- nedìle:
Divize 4 (start v 10:00 / základní skupina plus play off)


Pravidla:
- i letos bude liga vycházet jak v pravidlech, tak i ve vzhledu høiš z THE MILLENNIUM EUROPEAN PAINTBALL SERIES èi PSP SERIES (dle programù lig)

pøestupy / hostování:
- každý hráè je povinen se zaregistrovat pøed zaèátkem samotného turnaje do registraèního archu (ten bude vždy dán kapitánovi pøi placení startovného).

- hostování v rámci divize není nijak omezeno. Hráè však mùže nastoupit v rámci divize na jednom turnaji pouze v jednom týmu. Hráè mùže hostovat v jiné divizi jakkoli èasto.

- hostování v nižší X-ballové divizi je omezeno. Tým Divize 2 mùže využít služeb maximálnì dvou hráèù vyšší X - ballové Divize 1 (kmenovým hráèem Divize 1 se stává každý, který na turnaji nastoupí respektive je zapsán do registru za tým, jež právì na tom kole bude nominován do X – ballové Divize 1).

- hostování v Divizi 3 bude taky omezeno. Tým 5men Divize mùže využít služeb buï dvou hráèù Divize 2 èi jednoho hráèe z Divize 1 (opìt platí pravidlo, že se divize / tøída hráèe urèuje podle aktuelního kola). Dùvodem zpøísnìní pøestupù je pøedevším snaha o vytvoøení „rovných“ podmínek pro zaèínající týmy bez konexí :D

- hostování v Divizi 4 bude ještì pøísnìjší, ale o to jednodušší. Tým mùže na turnaji využít služeb pouze jednoho hráèe z Divizí 1 a 2.
novinky pro jednotlivé divize:

X – ball:
- dle výsledkù z minulé sezony budou týmy nasazeny do prvního turnaje;
- další nasazení / poøadí bude pak již vždy dìláno podle umístìní z pøedešlého turnaje;
- opìt zùstává rozdìlení týmù na tzv. „A skupinu a B skupinu“ – to v pøekladu znamená, že prvních pìt týmù se utká v samostatné skupinì systémem každý s každým;
- poslední tým (pátý tým z A skupiny) bude sestupovat do B skupiny a naopak, vítìz B skupiny si pøíští turnaj zahraje v A skupinì
- pro celkové poøadí v X–ballové lize budou body z obou skupin spoleèné (, což znamená, že první tým v B skupinì bude brán jako celkovì šestý - to znamená, že pokud postoupíte do A skupiny a tam Vám nevyjde turnaj, nebudete na tom škodní: );
- body budou rozdìlovány stejnì jako minulý rok, tedy pøi úèasti 10 týmù vítìz získá 10 bodù a poslední 1 bod, pøi úèasti 20 týmù získává vítìz 20 bodù a poslední opìt jeden bod;
- organizátor garantuje vždy minimálnì 3 X–ballové hry na 4 body, v plánu ale je aby každý tým odehrál ètyøi hry na 4 body.


5man:
- systém turnaje bude každý s každým; následovat bude play–off;
- v pøípadì, že na turnaj bude zapsáno sedm a ménì týmù, probìhnou dvì kola každý s každým bez play–off;
- organizátor garantuje minimálnì 8 paintballových her, v plánu je však aby každý tým odehrál minimálnì deset her.


3men X-ball:
- nová kategorie plánovaná na pro malé a zaèínající týmy nebo pro bardy, kteøí si ještì chtìjí pinknout,
- systém turnaje bude vždy upraven podle poètu pøihlášených týmù;
- munice nebude nijak omezena, „kouèing“ ANO, pouze ze strany pitù;


Vypsané divize / podrobnosti:
Divize 1
- X-ball
- 4 body / 10 minut
- 10 rozhodèích (Wasp with Ra.Ma.)
- startovné: FPO 6.000,- / BYO 7.000,-
- garantované tøi hry, ale dle loòského modelu "best5" bude zvykem odehrát ètyøi hry, tedy každý s každým
- poslední v turnaji sestupuje do Divize 2 (zachován formát minulého roku)

Divize 2
- X-ball
- 4 body / 10 minut
- 10 rozhodèích
- startovné: FPO 6.000,- / BYO 7.000,-
- garantované tøi hry
- vítìz turnaje postupuje do Divize 1

Divize 3
- 5men paintball
- 10 rozhodèích
- startovné: FPO 4.000,- / BYO 5.000,-
- garantovaných 8 her

Divize 4
- 3men X-ball
- 3 body / 8 minut
- 6 rozhodèích
- startovné: FPO 2.000,- / BYO 2.500,-
- garantovaných 5 herNEWS / ÈPL 2013 a nìjaké ty drby navíc
05. 03. 2013
Snìhy tají, tréninkové haly se zaèínají postupnì plnit a i mnohé špatné svìdomí donutilo lenocha výlezt z postele a zaèít nìco dìlat!

Novinky, drby a tak nìjak všeho chu:

Tým A.C.T. (AT) - oznámil zánik respektive transformaci do dvou jiných celkù. Dle interních informací byly za vším vnitøní spory mezi hráèi a rozlišné názory na stavbu týmu i pøípadné využítí sponzoringu.

Tým Rampage - na nedávné tiskovce, kde kapitán týmu, Petr Pap Papež, oznámil cíle pro sezonu 2013 (celkové vítìzství na CPS, ÈPL a OPBL), také potvrdil, "že tým bìhem pøípravy tvrdì døe, aby dokázal nemalé cíle splnit, a že do týmu Rampage se opìt vrací starý dobrý vítìzný duch!"

Dle všeho bude Ramapage nastupovat v sestavì: Pap, Taz, Pilaø, Milošek, Twin a Pavouk. Avšak nejmenovaný zdroj blízký vedení týmu nás informoval, že do startu sezony by mìl do týmu ještì pøibýt jeden nový èlen. Nechme se pøekvapit jaké "velké" jméno chlapci uloví.

Tým Troja - stále neoznámil soupisku a je otázkou co má "lyšák" Vladan Marek za lubem. Dle odborné vìøejnosti je pravdìpodoný pøíchod posil zvuèných jmen. Neangažavoný divák se má na co tìšit.

Tým Varani - oznámil pøechod do 3men Divize 4, nebo nebyl schopný adekvátnì doplnit soupisku po odchodu nìkolika opor. Dle vyjádøení mluvèího Bozela, bude chtít tým tuto sezonu stavìt na mladších hráèích ze své líhnì a vyvarovat se drahým nákupùm.


Další info již brzy, Váš expertní tým ÈPL..Sezona 2013
18. 02. 2013
Revoluèní rok aneb jak jinak nazvat tuto sezonu, která aniž by ještì zaèala, vyjma rakouských a nìmeckých indoor turnajù pro zahøátí, vyvolala tolik diskuzí, uražených duší, rozbitých pøátelství i rozpadajících se lig. Ano, pøátelé, letos to bude opravdu žít :D

Ale bát se nemusíte, nebo Èeská liga stále zùstává ligou pro lidi. A i letos doufáme, že nabídneme ideální podmínky jak na høišti i mimo nìj a to samozøejmì za rozumné peníze.

Pro letošní rok jsme Vám pøipravili nìkolik zmìn, které naleznete o kousek níže podrobnìji rozepsané:

- byla vypsány 4 soutežní kola ÈPL. Jedno pøedkolo, tedy tréninkový turnaj pro "zahøátí" a nabrání formy a jeden samostatný X-ballový turnaj, který bude souèástí festivalu Votvírák.

- budou vypsány 4 soutežní divize, kdy první 3 zùstávají totožné jako rok minulý a pøibude tedy nová "trojková" divize, kdy je snahou pøilákat do kolbiš ÈPL nové i staré známé týmy, které ještì nevykristalizovaly do podoby pìtkové formace

- bude upraveno hostování hráèù v jednotlivých divizích, kdy se pøedevším omezí pùsobení pro hráèù v nižších skupináchPlánované termíny:
08. 02. 2013
- organizátor si vyhrazuje právo zmìny / však to znáte, všechno mùže být jinak:)

30.3. 2013 - 0.kolo / pøípravný turnaj
20.-21.4. 2013 - 1.kolo ÈPL / Ètyøkoly
18.-19.5. 2013 - 2. kolo ÈPL / Ètyøkoly
15.6. 2013 - Votvírák Cup / info dodáme :D
31.8.-1.9. 2013 - 3. kolo ÈPL / TBA
21.-22.9. 2013 - 4.kolo ÈPL 2013 / TBA
TBA - TBA - MÈR 2013NEWS / MLKings a MÈR v TV:D
28. 11. 2012
Paintballová komunita se dere výše a výše na výsluní a pøiložený odkaz to jen dokládá respektive tým MLKings se tentokrát objevil v televizi NOVA, ; odkaz najdete ZDE!; krycí název Víkend "27.11 - MR v Paintballu!"


NEWS
28. 11. 2012
- odborná studie vývoje paintballového èlovìka dle "Darwina"
NEWS
23. 11. 2012
NEWS / expertovo okénko
31. 10. 2012
Sezona je u konce, první snìhová pøeháòka za námi a i mnohá horká hlava byla ochlazena studenou frontou od východu, nu tedy – ideální èas k bilancování respektive rozboru výkonù jednotlivých týmù, které se zúèastnili letošního MÈR. A nebudeme si nic nalhávat, je o èem psát, je koho „drbat“ a je jen škoda, že už to skonèilo.

15. místo / Vikings – ambiciózní tým a jeden z adeptù na pøední umístìní v anketì „Skokan roku“ tento turnaj naprosto vyhoøel a klasická agresivní hra byla ta tam. Kde byla chyba, ví asi pouze kapitán Sweetr, který aè se snažil, jak mohl, stejnì tým nenakopl k lepším výsledkùm a to i pøes angažování zkušeného zadáka Rats, Biga. Chlapci mají tedy o èem pøemýšlet a v kuloárech se již proslýchá, že zmìna trenéra je na spadnutí a ono možná i na místì.

14. místo / Varani – nováèek doplatil na nezkušený kádr, který neustál mnohé nadìjnì vyvíjecí se situace. Tým však mùže být spokojený, nebo bìhem celé sezony udìlal obrovský skok ku pøedu a dle mnohých expertù již nebude jen trápit favority, ale bude je i porážet.

13. místo / Devils – slovenští bratøi tentokrát nepøijeli v dobrém rozpoložení a bylo to znát. Jindy top tým hledal po celou dobu svou tváø a jak sami výsledky vypovídají – nenašel ji! Nepomohla ani hostující hvìzda týmu Azodin, Ivan Moravec, který dle zdrojù blízkých rodinì neprodlouží smlouvu a bude pøes zimu volným hráèem.

12. místo / Praetorians – partièka ze Znojma si tentokrát vybrala poøádný kopec smùly a mnohdy „jasnou“ hru dokázala nesmyslnì pokazit. Tým stavìl pøedevším na nakoupených hráèích jako Mr. Chláïas a Mr. Koèka, kteøí všem ukázali, že ještì nepatøí do starého železa a mohou stále co nabídnout. Chlapi, pøíštì bude líp!

11. místo / RPR – nevýrazné výkony a podprùmìrné umístìní neèekal z mnohých divákù nikdo, avšak zlé sny se staly skuteèností a èerný kùò soutìže si moc vesele neøehtal. Sportovní experti vidí nejvìtší problém ve zranìní Jury Èarka, který dle všeho zaèal trpìt na zákeønou nemoc zvanou zamilovanost (nemoc se projevuje pøedevším agresivním pokøikováním za sítí, osoèováním rozhodèích a bláznivými pohyby na høišti). Pøejme Jurovi brzké uzdravení a návrat formy (, ale jinak gratulujeme k výbornì hrající pøítelkyni) :D

10. místo / Tuleni Dew – „tuleò“ byl tentokrát spíše plyšovým mazlíèkem, nežli agresivním dravcem. Co se stalo? Proè jsme trhali sázkaøské tikety po turnaji? Ani pøední experti nedokážou pøesnì øíci, kde byla hlavní pøíèina neúspìchu, ale dle všeho se dostavil únavový syndrom podpoøený neokázalým životním stylem a kocovinou. Snad toto milé zvíøátko vystøízliví, oklepe se a pro pøíští rok postoupí o stupeò výš, do x-ballu. Plyšák totiž umí být i dravcem, YOU CAN!!!

9. místo / RPR Wings – tým poskládaný pøedevším z mladších respektive zaèínajících hráèù ukázal, že pokud se trénuje, poslouchá se trenér a všichni plní svoje úkoly na høišti, nemusí žádný turnaj dopadnout propadákem. Borci bojovali, pøekvapovali a zaslouženì pøeskoèili nìkolik papírovì silnìjších uskupení v tabulce. Gratulace, jen tak dál!

8. místo / Union – partièka okolo „Rožnyho“ opìt pøesvìdèila, že se s nimi musí poèítat a po dobrém výkonu obsadila klidný støed tabulky. Nechybìlo málo a kluci mohli být mnohem výš, to by ovšem nesmìli obèas zmatkovat a zachovat si klid a slunce v duši. Doufejme, že pøestup „Paintra,“ hlavní hvìzdy týmu, do Mexické ligy nijak neovlivní chod tohoto klubu.

7. místo / Troja FOB – kde jsou ty doby, kdy tento tým byl synonymem k úspìchu. Ta doba je pryè a klesající trend výkonnosti potvrdil i tento turnaj. Tým mìl samozøejmì vìtší ambice a i svým složením patøil ke spolufavoritùm, avšak díky osobním chybám a malé agresivitì nedokázal zvrátit dùležité zápasy ve svùj prospìch a vyhoøel. Uvidíme, jak se k tomu postaví paintballový stratég, Vladan Marek, a zdali sáhne ke zmìnám v kádru èi mu ještì ponechá èas.

6. místo / Rats – nebýt nìkolika chyb a zbyteèných penalt, mohlo celkové umístìní vyznít mnohem lépe, i tak ale Krysy pøedvedli slušné výkony a oko diváka si pøišlo na své. „Zelenkavé dresy“ se totiž mohli po celou dobu opøít o probudivšího se, Habase a s klidem a elegancí oplývajícího Honzka.

5. místo / MLKings (Sacramento) – tým poskládaný z jak „áèkových,“ tak i „béèkových“ hráèù pøekvapoval každou hrou, porážel favority a jen o malinkatý kousíèek nepostoupil do finálové ètveøice. Tým stavìl pøedevším na vysoké kadenci, kterou využíval pro své útoky pøedevším hvìzdný útoèník evropského formátu, Igor Svatoš. Chlapi, škoda, chybìl zase jenom kousek!

4. místo / Opice – pakliže by existovala anketa o nejvíce úspìšného manažera, vyhrála by jistì kapitánka Adélka, které se opìt podaøilo poskládat SUPER tým, kdy pøedevším základní skupina vyšla „hadové stranì,“ na které tvrdil hru Pavouk a Zácpiè. Bylo znát, že staøí matadoøi chtìjí ukázat, že nepatøí do starého železa. Podaøilo se!

3. místo / HoHo – „Letí Horel nad høištìm, køídla drtí vzduch; v tìlech chrabrý duch, Carlos je teï jejich druh!“ aneb trocha poezie oslavující a velebící skvìlé výkony, dobrou náladu a parádní tøetí místo. „Jen tak dál, jen Horle le, pøíští rok, dobiješ celý svìt!“

2. místo / ti druzí pardon Rampage – tým na dùležitý turnaj mobilizoval svoje síly a povolal hvìzdy Taze a Twina, což se projevilo kladnì na høe samotné i na pohodì v týmu (tam možná pomohlo i vyøazení „blonïáka“). Všichni borci se prali a rvali, dokázali rozchodit horší zaèátek a až na konec nestaèili na krále. Jak to tak vypadá, tým opìt zaène trénovat a to je jen krùèek od dokonalosti – všichni experti vìøí, že si „èerní a zlí“ vzpomenou ještì na staré neporazitelné èasy a další sezonu budou vyrovnanìjším soupeøem pro MLKings.

1. místo / MLKings Infamous – co dodat, letošní sezona byla „královská“ a bylo by pøekvapením, pokud by don Perutýno opìt nepozvedl pohár nejvìtší nad svou andìlskou blonïatou hlavou. Zasloužená gratulace k prvenství a k PRO høe, na kterou se dalo koukat.


Váš expert aneb zavøete oèi, odcházím...NEWS / MÈR 2012 / "ti na bednì"
31. 10. 2012
BRONZOVÁ


STØÍBRNÁ


ZLATÁ
NEWS
31. 10. 2012
POZOR - žádáme všechny kapitány o pomoc pøi tvorbì nových webových stránek Èeské paintballové ligy respektive pøi dolaïování záznamu MÈR 2012. A jak by Vaše pomoc mìla vypadat - velice jednoduše! Postaèí pokud pošlete Vaše týmové logo a soupisku hráèù (PDF / jména)na naši emailovou adresu, tedy na vondracek@paintballgame.cz.

Pøedem dìkujeme :D


NEWS
21. 10. 2012
Tak a je dohráno respektive sezóna je u konce; ale nesmutnìte, pøíští rok tu bude opìt a ještì lepší, ještì vìtší a...a prostì taková, jakou ji chcete mít :D

MÈR 2012
1. MLKings (Infamous)
2. Rampage
3. HoHo

Podrobné výsledky, okénko experta atd již brzy...


Pozor zmena terminu MCR!!!
19. 10. 2012
TOTO JE POUZE HLOUPÝ VTIP, MÈR SAMOZØEJMÌ PROBÌHNE ZÍTRA. VINÍK BUDE NALEZEN A POKOUSÁN. - skuteèný Èundras

Pozor-Zmena terminu MCR!!! vloženo 19. 10. 2012

Velmi se omlouvame vsem hracum,ale z duvodu nemoci reprezentacniho hrace Petre Herojína...sorry Heroena se presovam Sobotni turnaj MCR. Novy termin bude brzo upresnen. Sledujte paintball info. Vas Cundras :(

.
.


NEWS
19. 10. 2012
Tak jak to vypadá, o titul mistra se popere hned nìkolik týmù - a my se podíváme zletma na ty nejžhavìjší kandidáty, na jejich formu i sestavy;

MLKIngs - tým se rozdìlil na dva vyrovnané celky a je tedy vcelku možné, že finále bude "královské" :D Jedinou možnou komplikací mùže být absence zahranièní hvìzdy, Charlieho Givense (nespecifikovaný úraz ruky / americký fotbal) a La Tigra Èundrase (urvané prstíky / minomet), což do hry pustí i chlapce ze støídaèky, jejichž forma je pro všechny záhadou.

RPR - tým bìhem pauzy vyøešil perzonální problémy a tak se v sestavì pospolu opìt objeví kapitán Twin Novotný, Petr Pilaø, císaø Pap, Milošek Kadlecù a "nervák" Taz, což není slabá sestava a pokud se povede chlapcùm vstup do turnaje, jsou jasnými kandidáty na první místo, vèerejší trénink tomu nasvìdèoval.

Troja - velký stratég a srdcaø, Vladan Marek, opìt kuje svoje pikle a poskladal tým ze zkušených borcù, které doplní super hvìzda Pavel Køenek a jeden z nejnadìjnìjších mladých hráèù, Tadeáš Fojt. Na tento tým byl vypsán kurz 1:2, že postoupí ze skupiny a kurz 1:4,5, že celý turnaj vyhrají. Vìøíte jim taky jako sázkaøi? ;)
NEWS / menší ochutnávka z pøipravovaného projektu
19. 10. 2012

NEWS / MENŠÍ REKAPITULACE 5MEN PRAVIDEL
19. 10. 2012
Cíl hry (divize 5men): úspìšné získání soupeøovy vlajky (dotek soupeøovi báze)

Zaèátek hry: Výbìr stran mùže být buï domluven mezi jednotlivými kapitány, nebo vybrán losem. Startovací procedura je následující – hlavní rozhodèí se ujistí, že jsou všichni rozhodèí pøipraveni. Poté zahlásí Barrel socks off, na základì èehož si hráèi sundají bezpeènostní návleky z hlavní a vyzkouší si, že znaèkovaè funguje. Tyto návleky musí mít hráèi stále u sebe!! (stejnì jako všechny souèásti výstroje které souvisí z bezpeèností, to je maska, znaèkovaè, tlaková lahev. Ostatní vybavení jako napø. zásobník nosiè na tuby, tuby , èištìní apod. mùže hráè opustit bìhem hry. ). Následnì hlavní rozhodèí zvolá „ten seconds warning“. Pøibližnì za deset sekund pozdìji odstartuje hru zvoláním Go, go, go, nebo písknutím na p횝alku a signálem rukou.

Pøerušení hry: hra mùže být pøerušena za stavu nouze, nebezpeèných podmínek èi jiných pøípadech vyšší moci, signálem time. V pøípadì, kdy nastane mylný start kvùli nìjaké chybì, hlavní rozhodèí zastaví hru a znovu ji odstartuje, jako kdyby hra nikdy nezaèala.
Oficiální èas hry mìøí hlavní rozhodèí, nebo jím povìøený rozhodèí. Pokud je hra zastavena, je zastaven i èas. Ve chvíli, kdy je problém vyøešen nebo pomine, hlavní rozhodèí opìt odstartuje hru signálem game on.

Konec hry: hra se považuje za ukonèenou až ve chvíli, kdy hlavní rozhodèí zahlásí „game over“. Další kontrola hráèù je možná pouze pøi vzneseném protestu jednoho z týmù. Jakmile hráèi opustí prostor høištì už nemohou být kontrolování.

Situace vedoucí k ukonèení hry jsou tyto:
1) úspìšné položení vlajky
2) skonèení stanoveného èasu
3) vyøazení všech hráèù na høišti

Když skonèí stanovený herní èas nebo vlajkový rozhodèí prohlásí hráèe, jenž položil vlajku za èistého, nebo dojde k situaci, že na høišti nezbude ani jeden aktivní hráè, hlavní rozhodèí oznámí „game over“.

Bodování za zápas:
3 body za položení vlajky - výhru
1 bod za remízu (žádné stažení vlajky)
0 bodu za prohru

Dále budou zapoèteny rozdílové body - Elimination difference points - E/D. Èiní je poèet nevyøazených hráèù mínus nevyøazení protihráèi. T.j. v rozmezí +5 až -5.

Ukonèovací procedura: ve chvíli, kdy rozhodèí zahlásí „Time“, jsou všichni aktivní hráèi povinni zùstat na místì a poèkat, než je nìjaký rozhodèí zkontroluje, jestli nemají platný zásah nebo nepovolený znaèkovaè. Hráèi si mohou vypnout zásobník, ale ne znaèkovaè. Pokud na takovém hráèi rozhodèí najdou platný zásah, vyøadí daného hráèe, popøípadì udìlí penaltu. Hráèi, kteøí se nepodrobí kontrole, jsou považováni za vyøazené (další penalty nejsou vylouèeny).NEWS
19. 10. 2012
Rozpis na MÈR najdete zde; Rozpis_MCR.pdf


NEWS
19. 10. 2012
Pøibyl nám tým, ubyl nám tým a pak pøirostl další :D

Holt, to v té Èeské kotlinì žije a rozpisy se mìní...nové za chvilku!


NEWS
18. 10. 2012
A cirkus bude, což samé platí i o players párty, která jak jsme již avizovali bude z technických, logistických a provozních dùvodù v centru neøesti, tedy v Benešovì (jedno námìstí, nìkolik klubù a diskoték):D

Mapky, vstupenky, falešné peníze a jiné další vìci budou k dostání pøímo na místì.

Start samotné akce je plánovaný cca hodinku po vyhlášení výsledkù.

Jinak se mùžete tìšit na "vítacího" panáèka, vtipnou ukázku nových produktù a nìco málo videi z let minulých i souèasných.

Takže nezewlit a koukat dojít, pane Vašnosto! :D

P.S. taxi za lidovou cenu je samozøejmostí (ono ze Ètyøkol je to tøi kiláèky)

P.P.S. pokud bude nìkdo mít problém s ubytováním, volejte 731 657 582, rádi pomùžeme!


NEWS / navnazení
18. 10. 2012NEWS / novinky a upøesnìní
18. 10. 2012
Dobré ráno a pìkný celý den, Vážené dámy, páni a pøátelé - MÈR se nezadržitelnì blíží a v prùbìhu dneška bude pøibývat novinek, informací a samozøejmì i rozpis, nebo dnes byla uzavøena soupiska týmù respektive právì teï jsme doobvolali všechno co mìlo nohy a paintballový znaèkovaè doma :D


Základní informace:
- registrovaných týmù je 14 / systém her bude, již avizovaný model vytvoøený dle reakcí a nápadù nás všech, tedy každý s každým v základní skupinì, kdy do nadstavbové èásti postupují ètyøi nejlepší

- plánovaný mini turnaj "one vs one" bude bohužel zrušen a to vzhledem k èasové nároènosti celého turnaje (pauzy budou krátké a rozhodèí kmitat: )

- zaèátek her 09:00 (Cpt. Meeting v 08:30)

- plánovaný konec turnaje (vyhlášení) bude cca v 17:30

- obvolávání kulièek zapoène úderem 13:00 / dìláme ještì testy v mlze a pøi souèasném, lehce mrazivém klimatu


NEWS / MÈR 2012 / plánek høištì
15. 10. 2012
NEWS / další malé info z organizátorské kuchyòky...
10. 10. 2012
- na polední pøestávku je plánovaný minifun turnaj 1 vs 1 (pøesné informace, podklady k registraci a další dùležité info bude doplnìno do konce týdne)

- asi se ptáte, budou vìcné ceny pro vítìze? A my øíkáme: "Ano, budou!" :D (budou se rozdávat poukazy, volné vstupy, taštièky s pøekvapením)

- a co veèer? Nemusíte se bát, plánujeme pro Vás slavnostní vyhlášení pøímo v centru Benešova. Takže si urèitì nic neplánujte na nedìli, protože tahle noc bude dlouhá :D Krom pøedávání cen a pohárù se bude také promítat a pokud se štìstí usmìje i na nás, mìla by být i v našem programu menší "strip" ukázka nového obleèení od firmy DYE a Eclipse :D


NEWS / šance jak potrénovat respektive naèíst høištì, na kterém se bude hrát MÈR 2012
01. 10. 2012
"Štìstí pøeje pøipraveným," aneb šance potrénovat a "nìco málo" nacvièit (na høišti, na kterém se odehraje MÈR 2012) pro ty, co berou "mistroství" vážnì! :D

Lokality a termíny:

1.) X-ball Brno / Nìmèièky / 6.10. 2012;
- 300,- Kè / hráè
- "pyramidová strana" PSP WorldCup 2012

2.) PPL / Ètyøkoly u Prahy / 13.10. 2012;
- 300,- Kè / hráè
- "hadová strana" PSP WorldCup 2012

3.) trénink pøed MÈR 2012 / Ètyøkoly u Prahy / 19.10. 2012;
- 100,- Kè / hráè
- "celé høištì" PSP WorldCup 2012 (start v 15:00)

Registrace na èísle 731 657 582 nebo na emailu vondracek@paintballgame.cz - NON STOP :D


NEWS / MÈR 2012
01. 10. 2012


STARTOVNÉ: 5.000,- / tým / FPO x 6.000,- / tým / BYO

ROZHODÈÍ: WASP and Ra.Ma.

HRACÍ SYSTÉM: "každý s každým" plus nadstavbová èást

FIELD: field by PSP WolrdCup 2012

OBÈERSTVENÍ: bude

HOLKY: budou taky

PØEKVAPENÍ: tak to je pøeci jasné, že to nebude jen tak :D

POÈASÍ: sluneèno, obèasný mráèek, ale jinak parádních 20 stupòù

POVRCH: turf

REGISTRACE A DOTAZY:vondracek@paintballgame.cz


NEWS
27. 09. 2012
Jak si jistì každý všiml, bìhem soboty se na høišti pohybovali chlapci s kamerami - a tak pøinášíme první "polotovar," tedy pøesnìji záznam zaèátku souboje mezi MLKings 2 a Rampage.

Další, již upravená, sestøíhaná a vychytaná videa pøineseme již brzy :D
NEWS / když má expert pravdu
25. 09. 2012
Èastokrát se stává, že expert nerozpozná paintballovou kulièku od té cvrnkací, ale 5. kolo ÈPL 2012 všechny podobné teze vyvrací ba naopak potvrzuje expertovu neomylnost - velká gratulace Horlùm za první místo v nejvyšší X-ballové divizi.

P.S. já to vìdìl a vìøil :D
NEWS / Klinika Tomáše Perutky a MLKings
25. 09. 2012
Tento víkend v nedìli (30.9. 2012) probìhne klinika Tomáše Perutky, což v pøekladu znamená...pøijïte potrénovat pøed blížícím se Mistrostvím Èeské republiky ve sportovním paintballu na "turf" do Ètyøkol!

Zaèíná se od 11:00 a akce vyjde úèastníky na 250,- Kè (v cenì je zahrnuta stavba høištì, vzduch, "otrok s fukarem" a otevøený bar s chutnými nápoji a nìèím teplým do bøíška za rozumné ceny).
NEWS / den druhý / 5. kolo
25. 09. 2012
Divize 5men;
1. Praetorians
2. Union
3. Tuleni Dew

- celkové výsledky i pøesné body z jednotlivých her najdete v sekci výsledky.


NEWS / den první / 5. kolo
23. 09. 2012
Zdravím všechny pøíznivce paintballu, máme tu první výsledky a to ty sobotní, tedy z X-ballu;

SEMI-PRO divize:
1. Opice
2. Ra.Ma.
3. Rats

PRO divize:
1. HoHo
2. MLKings 1
3. Rampage

- neoficiálním vítìzem pomyslného "bestplayera" se stal Jiøí Èarek, který dovedl skvìle hrající Horli na stupínek nejvyší...aneb jak experti pøedvídali: "pokud Horli chtìjí, dokáží cokoli!"NEWS / druhý hrací den / 5men
22. 09. 2012
Takže upøesnìní již døíve zmiòovaného;

- zítøejší cpt. meeting bude od 09:30 (z dùvodu mlhy, a se nehledáme jak gorily: )

- první hra od 10:00

- do první hry se pøipraví týmy Tuleni Dew a Azodin

- do druhé hry pak En Garde a Praetorians


Konec hlášení :D

P.S. pøesné rozpisy na celý turnaj obdržíte ráno v "orga" stánku u Máry (Azodin B) a Ivana (Azodin A)


NEWS / expertovo okénko
21. 09. 2012
Jelikož máme rozhodující kolo Èeské ligy za humny, pojïme si rozebrat jednotlivé adepty na pomyslnou "bednu" respektive
øeknìme si, co se dá èekat, na co se mùžeme tìšit a co všechno by mìlo pøimìt, i toho nejpohodlnìjšího zvìdavce èi
pøíznivce paintballu, donutit se vstát ze sedaèky a jít si zafandit do Ètyøkol.


X - ball:

MLKings 1 - tým má již témìø jistotu celkového prvního místa, avšak nic nepodceòuje a stále tvrdì trénuje a maká naplno. Dobrou formu dokládá 5. místo z CPS v Milánì a celkovì zacelou sezonu støíbrná medaile. Tým se bude moci opìt opøít o uzdraveného hadaøe Igora Svatoše, který minulé dva turnaje chybìl a bylo to viditelnì znát, avšak neustálý otazník panuje nad výslednou sestavou, nebo dle kuloárù, je týmový "šéf" Tomáš Peroutka, nespokojen s výkony i pøístupem dalších opor. Nechme se tedy
pøekvapit.

Rampage - bude se daøit nebo se daøit nebude? Tìžká otázka i pro nejzkušenìjší sázkaøe, jelikož se tým i pøes zvýšené
úsilí v tréninkové fázy stále potýká s výkyvy formy a to i pøes enormní snahu dvou hlavních opor, Papa a Carlose. Postaèí sebedùvìra a kadence k udržení druhé pozice èi bude ústup ze slávy ještì hoøèejší, než sami hráèi, po odchodu dlouholetého kapitána Tomáše Novotného èekali?

Troja FOB - tým se ke konci sezony zaèíná sehrávat a minulé ètvrté místo bylo pouze ojedinìlým výpadkem. Jak se stalo pravidlem,
taktika i tentorkát bude stát na Pavlu Køenkovi, jež však bojuje se zmoudøením, dospìlostí a únavovým syndromem. Staronovou posilou do kádru je loòslý mistr ÈR, Ondøej Špes, který dle zdrojù blízkých rodinì, opìt trénuje a po shlédnutí filmu Roky IV. zaèal
vybýhat všechny schody v okolí nìkolika kilometrù od svého baráku a na jejich vrcholu køièet: "Iam back."

HoHo - pardálové z Hané se nenechali zaskoèit úspìchem a dobøe rozjetou sezonu chtìjí vyšperkovat co nejlepším umístìním v koneèném souètu sil. Nic neponechali náhodì a pro závìreèné kolo angažovali superhvìzdu Juru Èarka. Sázkaøi se pøou o to, zdali má tým na vítìzství na tomto turnaji, avšak naši experti mají jasno - "Horli" mají na to, co oni budou chtít!

Další drby již brzy ... .)


NEWS / rozpis na sobotu
21. 09. 2012
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; X-ball_4.kolo_2012_kolo.pdf


Nedìlní rozpis bude uveøejnìn v prùbìhu dne, nìkteré týmy se potýkají s obrovskou marodkou atd. (však to sami znáte), tudíž øešíme a až vyøešíme - dáme vìdìt :D


NEWS
19. 09. 2012
Jak se øíká: "bez kulièek na høištì nelez!" a proto pøicházíme opìt s nabídkou (opìt dotované / levnìjší / super výhodné ceny: ) by paintballshop, které budou k dispozici na místì;

PBS Krypton - ultra praskavá kule (cca 8,2 z 10) vhodná do všech znaèkovaèù

PBS - Field Turnamet - o nìco ménì praskavá "sportovní" kulièka (cca 6,5 z 10), která snese výkyvy poèasí i d隝

PBS Premium Plus - spolehlivá kule, která se chová za jakéhokoli poèasí stejnì a udržuje si svou praskavost a vlastnosti (pøesnost, dobøe vyditelnou nesmazatelnou náplò) po celý den (cca 5 z 10)

DXS Silver - dobøe praskavá kulièka, která ovšem trpí na chladt, proto doporuèujeme používat pouze za teplého poèasí - v nìm Vám bude neocenitelným pomocníkem

RPS Evil - klasický ïáblík, tedy dobøe praskající kulièka používaná TOP týmy pro svou specifickou, špatnì smývatelnou barvu


Jinak kulièky bude Ivan obvolávat od dnešního veèera, takže kapitáni bdìte .)


NEWS
17. 09. 2012NEWS / aktuality
17. 09. 2012
Pozor, pozor - hlášení hlavního rozhlasu aneb nìkolik ochutnávek z organizátorské kuchynì;

1.) toto kolo budou hrát divizi PRO tyto týmy: MLKings 1, Rampage, Troja FOB, HoHo a MLKings 2.

2.) ve 5men divizi dochází po dvou kolech ke zmìnì herního systému a to k návratu k pùvodnímu formátu turnaje (byl vybrán, dle rekcí kapitánù a dalo by se øíci, že byla vybrána tato varianta valnou vìtšinou), tedy odehraje se základní skupina, kdy hraje každý manèaft se všemi soupeøi a po této skupinì dochází k rozdìlení do A a B "play off skupin."

3.) druhou zmìnou ve "5menech" je omezení respektive zpøísnìní hostování hráèù z vyšších X-ballových divizí, viz níže;

- jsou povoleni pouze dva hráèi na soupisce, kteøí pøedchozí den hráli, v nìkteré z X-ballových divizí,
- již se nebere ohled na to, zdali hráèi jsou èleny PRO èi SEMI-PRO X-ballového týmu.Další informace již brzy! :D


NEWS / program a plánek høištì pro blížícíse V. kolo ÈPL 2012
10. 09. 2012
Páteèní program - 21.9. 2012:
15:00 - 16:00 / free fieldwalking;
16:00 - 17:00 / trénink (HoHo x ???);
17:00 - 18:00 / trénink (Ra.Ma. x MLKings);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.


Sobotní program - 22.9. 2012 / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program - 23.9. 2012 / 5men:
09:30 / cpt. meeting
10:00 / první hraNadcházející kolo se bude hrát na høišti Millennium World Cup 2012; viz pøiložené plánky høištì.

NEWS / rozpis na nedìli
23. 08. 2012
Rozpis na nedìli najdete zde; 5men_4.kolo_2012_kolo.pdf


NEWS / upøesnìný páteèní program
23. 08. 2012
Páteèní program aneb jak by to opravdu mohlo být:

15:00 - 16:00 / free fieldwalking;
16:00 - 18:00 / otevøený trénink (HoHo x MLKings + FREE hráèi);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.
20:00 - 23:00 / obžerství a alkohol
23:00 - 06:00 / nekontrolovaná zábava vìtšinou pro nezadané èi jedince bez morálních zásad, tedy NÌCO pro dospìlé :DNEWS / rozpis na sobotu
23. 08. 2012
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; X-ball_4.kolo_2012_kolo.pdfNEWS / kulièky
21. 08. 2012
Pøed každým turnajem si vždy týmy položí otázkou: "co my tedy budeme støílet nakonec, sakra!" A nebo Vám chceme pomoci a ulehèit Vašemu trápení, pøinášíme expertovo okénko aneb typy a postøehy k nabízené munici by paintballshop.cz :D

PBS Titanium Field Tournament / 680,- BOX / praskavost 7,2 z 10
- klasický "turnament" od PBS, tedy pøesná kule s výbornou praskavostí za velice rozumné peníze, jež odolá bez problémù vyšší vlhkosti èi dešti. Výhodou je, že ji pojmou i ménì kvalitní znaèkovaèe respektive motyky viz Etek atd. Strašákem mùže být pouze náchylnost k upražení / ztvrdnutí a to v pøípadì, že necháte tuby, zásobníky èi celé bedny na sluníèku.

PBS Titanium Premium Plus / 780,- BOX / praskavost 5 z 10
- kvalitní kulièky s mìkkou skoøápkou a dobøe viditelnou náplní. Pøi testech za extrémních podmínek se tato munice osvìdèila a je doporuèována pøi výkyvech poèasí a saharských teplech díky svým stabilním vlastnostem (neprdne všechno, ale nìco se rozbije vždy: )

Draxxus Silver / 840,- BOX / praskavost 4,6 z 10
- kulièka se støední praskavostí. Vyznaèuje se tìžkou smazatelnou barvou, dobrou pøesností a odolností vùèi vlhkosti.

RPS Ultra Evil / 920,- BOX / praskavost 7 z 10
- TOP závodní kulièka s výbornou pøesností, barvou i praskavostí. Jediným mínusem je horší odolnost proti vlhkosti respektive dešti.

Samotné objednávky mùžete udìlat jak emailem na známou adresu vondracek@paintballgame.cz respektive mi jí nadiktovat bìhem "klasického" telefonního koleèka, které zapoène v dnešních veèerních hodinách (už Vás totiž znám a jindy mi to neberete: ).

Das èundras...


NEWS / trocha infa ze zákulisí
14. 08. 2012
Tøi kola, tøi vítìzství a neotøesitelná pozice na èele Èeské paintballové ligy v nejvyšší X-ballové divizi - to jsou MLKings! A chlapci to nepodceòují, stále trénují - dìláte to samé? Budou mít Králové soupeøe?Dle interních zpráv tým Rampage (ti co byli døív fakt dobøí: ), prý trénovat už zaèal :D a vy nemusíte být pozadu - tento víkend, 19.8. 2012, bude od 15:00 otevøený trénink na høišti pro nadcházející kolo ÈPL (areál Ètyøkoly).


NEWS / program a plánek høištì pro blížícíse IV. kolo ÈPL 2012
13. 08. 2012
Páteèní program - 24.8. 2012:
15:00 - 16:00 / free fieldwalking;
16:00 - 17:00 / trénink (neobsazeno);
17:00 - 18:00 / trénink (??? x MLKings);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.


Sobotní program - 25.8. 2012 / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program - 26.8. 2012 / 5men:
09:30 / cpt. meeting
10:00 / první hraNadcházející kolo se bude hrát na høišti by PSP – Mid Atlantic Open 2012; viz pøiložené plánky høištì.

3. kolo Votvírák / nedìlní rozpis
15. 06. 2012
Rozpis na nedìli, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; Votvirak_CUP_5men.pdf


POZOR, zmìny hracího systému:
- bude hrát systémem "každý s každým" na dva vítìzné body (výhry / vzorem nám posloužilo Millennium), kdy mezi hrami bude dvouminutová pauza (znáte nás, nebude se hrotit, ale tuby navíc se šiknou: )
- penalty se nepøenáší do další hry, avšak jsou v pøípadì položení vlajky a následné penalty, oživováni protihráèi (nebojte, na cpt. meetingu vše ještì jednou vysvìtlíme plus názornì ukážeme)
- bude se hrát pouze základní èást, play off nebude!
- a vyhraje ten nejlepší nebo ti s nejhezèími dresy :DDD


NEWS / aktuality z pátku:D
15. 06. 2012
Ahoj všem, ANO, je to tady - festival Votvírák respektive III. kolo Èeské paintballové ligy se nám rozbìhlo a pøináší sebou mnohé plusy, ale i obèasné lapálie, které se však dají vždy øešit (pøece jde jen o "trochu" vìtší akci, kdy se obèas musíme podøídit festivalovým zákonùm).

Vždy mìjte na pamìti, až pod vousy si budete trousit sprosté slovíèko, když potáhnete bagáž pøes celé parkovištì, že akce je reklamou našeho sportu (pøece nechcete za pár let hrát jen sami, liga o pìti týmech atd), že se koneènì mùžete pochlubit známým, že hukot divákù Vás nabudí k nejlepším výkonùm a že sláva a krása nìco stojí :D


Dùležité body aneb opakování je matka moudrosti:
- omezené parkování bude platit pouze pro sobotu, v nedìli bude možné parkovat pøímo u høištì
- po pøíjezdu, pokud tápete, volejte +420 728 764 23 (koordinátor, prodejce kulièek, a holka na všechno alias Ivan) / rádi Vám pøijdeme pomoci s bagáží a tubami
- zbranì mohou být odhalené pouze v oblasti fieldu! (jinak hrozí BAN!)
- ve stanovém mìsteèku se parkovat nesmí (kdo to dokáže, je frajer - drzost vítìzí viz Joyride: )
- rozhodèí po ránu neškádlit
- auto ani stan není trezor, na høišti bude možnost svoje vìci bezpeènì uschovat

Bonus:
- pokud nemùžete dorazit, ale chcete mít pøehled, co se na ÈPL dìje, sledujte oficiální stránky èi FB profil respektive paintballonline.cz, nebo spoleènými silami se budeme snažit podávat aktuální info, foto a drby :DD

NEWS / Votvírák aktuelní info
14. 06. 2012
Tak po dlouhém jednání, nám bylo pøidìleno omezené množství vstupenek, což znamená, že nové nepøibyly respektive 5 lístkù je limit.

Jinak bude po celou dobu turnaje platit pøísný zákaz nošení zbranì na veøejnosti mimo areál høištì! Za pøípadné neuposlechnutí bude hrozit hráèi "ban" na celý turnaj - dùvodem je velké množství lidí / divákù respektive snaha ukázat náš sport v co nejlepším svìtle, pøedem dìkujeme za pochopení.

Kontaktní osobou pro akreditaci, lístky, problémy s parkováním bude Ivan (statná postava, gel a nezamìnitelný úsmìv); a to na èísle +420 728 764 237.

Rozpis nedìlních zápasù už mohl být, ale znáte to, zmìny na poslední chvíli / nìkdo ubyl, nìkdo pøibyl, tudíž musíme pøedìlávat - a bude to tak kolem jedenácté veèer :D


3. kolo Votvírák / sobotní rozpis
13. 06. 2012
Rozpis na sobotu, tedy na obì X-ballové skupiny najdete zde; VOTVIRAK_CUP_2012.pdf


NEWS / souèasné rozložení "sil"
12. 06. 2012
Jak to tak vypadá, blížící se "veøejné" kolo probudilo mnohé spící agenty a tak vìtšina týmù hlásí plný stav respektive mnohé týmy povolaly zvuèné posily.

Souèasná soupiska potvrzených týmù;

PRO Divize:
1. MLKings I.
2. Rampage
3. Troja FOB
4. MLKings II.
5. HoHo

SEMI-PRO Divize:
- v souèasné dobì máme šest týmù jistých a další tøi jsou na vážkách (však to znáte, nemoci, práce, peníze atd.)

5men Divize:
- po odstoupení Gladiátorù (strach z hluku) je registrovaných devìt týmù, u dalších dvou èekáme na vyjádøení


NEWS / aktuality všehochu
12. 06. 2012
Lístky / stále platí stanovisko, že 5 lístkù na tým, èekáme na pana organizátora, zdali nám nìco pøibude èi nikoli

Hlídání zavazadel / nebo je nám jasné, že o svoje miláèky budete mít strach a stan ani auto není trezor, bude od pátku otevøena v zázemí ÈPL fieldu "oblast 52," kde bude možné vìci výmìnou za lísteèek ponechat - field bude pod stálým dohledem naší military sekce

kulièky / budu obvolávat v 18:00, dle praxe už vím, že v práci Vás nemá cenu rušit...komu se nedovolám dnes, tak zítra urèitì respektive si dáme nìjak vìdìt, jinak budete støílet žvýkaèkami :D


NEWS / Program
12. 06. 2012
Páteèní program:
14:00 - otevøení areálu (paintballového: )
15:00 - 18:00 / tréninkové okénko (v souèasné dobì máme na odpolední trénink pøihlášené HoHo, Praetorians. Troja FOB a pár kouskù z ulice)
18:00 - 19:00 / trénink MLKings
19:00 - 21:00 / free field walking


Sobotní program:
start her 09:00; konec v cca 19:00 (více týmù, více zábavy)

Nedìlní program:
start her 10:00; konec v cca 16:00
NEWS / 3. kolo ÈPL aneb "Votvírák cup 2012"
12. 06. 2012
Taková malá pozvánka od jednoho milého chlapce...
NEWS / mapka areálu
06. 06. 2012
Druhý balíèek informací - PROGRAM;
06. 06. 2012
Páteèní program - 15.6. 2012:
12:00 - 15:00 / free fieldwalking;
15:00 - 17:00 / trénink (neobsazeno);
17:00 - 19:00 / trénink (Rampage x MLKings);
19:00 - 20:00 / free fieldwalking.

Sobotní program - 16.6. 2012 / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra

Nedìlní program - 17.6. 2012 / 5men:
09:30 / cpt. meeting
10:00 / první hra

News a upøesnìní herního systému:
X-ball - v horní PRO DIVIZI se druhé kolo utkají (, dle poøadí po prvním kole) týmy Troja FOB, Rampage, MLKings, HoHo. a MLKings 2. V dolní SEMI PRO divizi máme stále pohyb hráèù a týmù, tudíž herní systém bude upøesnìn po uzávìrce registrací, tedy ve støedu 13.6. 2012 ve 23:23!

5men – jelikož se nám nìkolik týmù rozhodlo pauzírovat respektive ohlásily záhy konec kariéry, scvrkla se nám základna týmù cca na 9 kouskù, což znamená, že jsme pro toto kolo poupravili herní systém (v tomto duchu budeme pokraèovat po zbytek sezony) dle vzoru Millennia, tak aby si každý užil den plný paintballu a mìl co nejvíce her. To v pøekladu znamená, že každý tým se utká s každým a to na dva vítìzné body. Upøesnìní pravidel, pøenášení penalizací, ale i ukázkovì popsaná partie bude pøidána do konce tohoto týdne – nebojte :DNEWS / 3. kolo ÈPL - Votvírák CUP
02. 06. 2012
Základní informaèní blog:

- program turnaje zùstává nemìnný, tedy sobota je urèena X - ballu, nedìle 5men divzi. Bìhem pátku budou probíhat exhibice, tréninky a další podpùrné programy pro ovìtu paintballu v Èechách a na Moravì

- v souèasné dobì (vše je stále v bodu vyjednávání) bude mít k dispozici 5ks FREE lístkù na festival, ale poèítá se s navýšením (pro strejdy a tetièky, ale urèitì nebude: )

- po celou dobu turnaje, tedy od pátku do nedìle, bude v provozu úschovna zavazadel pod dohledem ostøížího zraku našich "specialistù" na lovení ochmetákù

- jelikož tentokrát nebudeme stranou od "normální" populace, bude platit pøísný zákaz nošení zbranì (smontované) mimo náš areál respektive pro pivo s paintballkou tì nikdo nepustí :D

- cesta k areálu èi doprava bagáže se stále øeší ... nebojte, myslíme na Vaše pohodlí

- akce je poøádána spoleènì s festivalem, proto abychom se lidem dostali pod kùži a vìdìli, že i takovýto adrenalinový sport vùbec existuje ... proto Vás všechny upøímnì prosím, vyperte si obleèení, dokupte stylové doplòky a zaènìte studovat chování amerických filmových hvìzd ... pánové a dámy, budou diváci :DDD


3. kolo Milovice - Votvírák Cup / plánek høištì
02. 06. 2012
Pan Ulrich zøejmì tentokrát poøádnì "zapaøil" na nìjaké párty, jinak si totiž není možné vysvìtlit "hada nehada aneb koltoè jede a jede!" a tak je Vám asi všem jasné, že tøetí kolo se odehraje na toliko diskutovaném fieldu pro kolo Millennia v Londýnì - plánek høištì najdete na vševìdoucím informaèním kanálu paintballinfo.cz nebo ZDE!


2. kolo Ètyøkoly / report
21. 05. 2012
Tak druhé kolo máme za námi a mùžeme si bez pochyb poplácat ramena za to jak nám to poèasí pìknì vyšlo...ano, možná chvílemi bylo vedro, ale nikdy to nebude dokonalé :D


V rámci nižší X-ballové divize se tentokrát daøilo pøedevším HoHo, kteøí i díky shodì náhod a štìstí na konec postupují do horní divize pro pøíští kolo.

1. HoHo
2. Ra.Ma.
3. RPR D.S.
4. Rats
5. Monkeys


Oproti spodní, kde se nám to vøelo, hádalo a prostì to žilo :D , byla divize vyšší o poznání klidnìjší, což asi zpùsobila dominance MLKINGS 1, kteøí po zásluze vyhráli, gratulujeme!

1. MLKings 1
2. Rampage
3. Troja FOB
4. MLKings 2
5. A.C.T.


5men byl ve znamení pøekvapení a neèekaných zvratù, kdy o pøední pozice bojovalo do poslední chvíle hned nìkolik týmù a favorité èasto podlehli papírovì slabším týmùm, kdy pøedevším musíme vyzdvihnout výkon týmu Vikings, který i s nálepkou "nováèek" dokázal dosáhnout na slušné tøetí místo.

1. En Garde
2. Azodin
3. Vikings
4. Tuleni Dew
5. Union
6. Varani
7. Praetorians
8. Jokers


Na pøíštím kole na vidìnou aneb otevøeme paintballu "Votvírákem," cestu mezi populární sporty ... i hokej a fotbal nìkde museli zaèít :D

P.S. nebo nám experti stále nìkde bloudí po turnajích bude report, kritika a drby zvìøejnìny do konce týdne :))


2. kolo Ètyøkoly / rozpisy her
17. 05. 2012
Rozpisy X - ballu naleznete zde:

X - BALL

5men
P.S. jinak dnešní "trenál" zapoène v cca 18:00, v souèasné dobì máme cca (znáte se) 15 pøihlášených...
NEWS / 2. kolo ÈPL
17. 05. 2012
Tak a je to opìt tady, pøehled volných hráèù pøed 2. kolem ÈPL aneb stále jsou tu lidi na "zalepení" :D

- Martin Eidl / exInfinity ... k dispozici v nedìli (hráè se zkušenostmi i ze zahranièních turnajù, ideální zadák jak za "hada," tak i pyramidy.

- chladný Chládek / Nìmèièky ... k dispozici v sobotu (zkušený pyramidový útoèník)

- Vladan Marek / exTroja ... k dispozici v nedìli (hecíø, taktik, teoretik, odstøelovaè)


Pokud také hledáte angažmá a stále jste neúspìšní, obra se na naši hráèskou agenturu, která Vás ráda pøijme pod svá køídla!


NEWS / MLKings TV
10. 05. 2012
A máme tu další ochutnávku z dílny MLKings TV aneb malé navnazení pøed blížícím se kolem ve Ètyøkolech :D


expertovo okénko / souhrn výkonù z prvního kola ÈPL 2012
27. 04. 2012
Jak se øíká: „dvakrát mìø a jednou øež“ a tak s menším odstupem na rozmyšlenou pøichází všemi oblíbené, ale zároveò nenávidìné expertovo okénko, ve kterém si pøeètete nejen drby a klepy, ale i obèas krutou pravdu. A ta, co si budeme povídat, obèas bolí / tedy pokud jste nehráli nic moc :D


PRO teams:

MLKings 1 – tým, který vyhrál pøed zaèátkem sezony dva turnaje na podobném høišti, byl pasován do role favorita a popasoval se s tím opravdu královsky. Bez vìtších problémù si došli chlapci k vítìzství, ale jak naznaèili nìkteré hry s Rampage, nemusí to mít celou sezonu tak snadné. Jinak gratulace a podìkování za ukázku moderního sportovního paintballu na úrovni! Jen tak dál, králíèci :D

Rampage – na zaèátku sezony se hodnì spekulovalo, jak vlastnì sestava tohoto notoricky známého týmu bude vypadat. Nakonec k velkým otøesùm v sestavì nedošlo ba naopak tým posílila „balkánská“ hvìzda Milošek, který tento turnaj naznaèil všem pochybovaèùm, že ještì neøekl poslední slovo respektive nevystøelil poslední kulièku. Což vlastnì platí o celém týmu a tak se mùžeme tìšit na další vypjaté souboje „alá“ první kolo.

A.C.T. – kluci z Rakouska celou zimu hráli, trénovali a bylo to vidìt. Svým standartem, tedy èekací taktikou udolali mnohé technicky lepší soupeøe, ale na to se historie neptá. The big boss Martin tak mùže být spokojený, nebo obrození tohoto pøedního celku od jižních sousedù se podaøilo vcelku dobøe.

Troja FOB – èerný kùò soutìže tentokrát klopýtl, avšak ukázal kvality, a pokud se chlapcùm podaøí dobøe rozložit zvuèná jména, nemuselo by to být vùbec marné. Skvìle se prezentovala RMG posila, Pavel Køenek, který hostoval z dùvodu onemocnìní jiné hvìzdy, Ilji Pávka. Bylo znát, že kousek maïarské „bulletky“ pøece v nìm ještì je. Což se však nedá øíct o zbytku týmu, který se chvílemi hledal, chvílemi záøil – chlapi trénovat a ono to pude! : )

Rats„jako na houpaèce, klasika“ a jak øekl Ivoš, tak bylo. Krysièky se sice praly, ale nebylo to nic platné a opìt chybìlo to povìstné štìstíèko. Ale kluci (a holky) to sami vìdí, že mají navíc a dozajisté budeme svìdky velké stíhací jízdy – nemít totiž s takovým to kádrem vysoké ambice, by byl sportovní høích.


SEMI – PRO teams:

MLKings 2 – když trénuje „Áèko,“ trénuje i „Béèko“ a jak to tak vypadá, trénování pod Tomášem Peroutkou se vyplácí. Králové pøedvedli velice slušný výkon a bez prohry smetli ostatní týmy z povrchu. Holt, panovníci se ujímají vedení. Otázkou zùstává, jak bude vypadat tým pøíští kolo, kdy postoupil do horní divize a tak nebude moci využít služeb hráèù z jednièky.

Free Fall – druhý Rakouský tým pøedvedl tradièní západní paintball, tedy støílet, støílet, støílet a støílet. A kdo støílí, ten trefuje a že to tentokrát klukùm šlo - 19 beden je toho dùkazem, tak jako druhé místo :D Pro mnohé experty bylo pøíjemným pøekvapením, když tato pohodová partièka okolo Andrease, organizátora AT ligy, oznámila, že pro tuto sezonu plánují odjet všechna kola ÈPL s plánem dostat se na trvalo už pøíští kolo do PRO divize. Uvidíme, pokud pøijedou se slibovanými posilami z Rakouských PRO týmù, nejsou bez šance.

HoHo – „horel“ vylétl do nebes, rozhlédl se, zjistil, že na tom zase tak špatnì není a opìt sletìl dolu, protože se ještì chtìl pobavit, ještì má král dravcù èas na vyšší posty – i tak by se dal popsat výkon hráèù z Hané. Vše brali na pohodu, pozlobili koho mohli, a pøíštì s nimi každý soupeø musí poèítat, nebo po minulé tragické sezonì je z týmu zase cítit pohoda a chu støílet.

RPR Dog soldiers – mladý tým poskládaný okolo superstar Jirky Èarka se pøi své premiéøe pøedvedl ve velice slušném svìtle. A krom samozøejmých Èarkových výletù støedem høištì, hrozil pøedevším po pyramidové stranì, kde hru tvrdil Marcel, jež skromnì po turnaji dodal: „ale jo, šlo to.“ Ano, šlo! Hodnì štìstí do dalších kol.

Ra.Ma. – tým byl už od poèátku odsouzen k záhubì. Velká marodka základních èlenù kádru, chabá tréninková morálka a nulový pit work pøedznamenával velký prùser, který na sebe nenechal zas tak dlouho èekat. Po slibném zaèátku, pøišla prohra s nováèkem soutìže a to za stavu 0:3 pro Ra.Mu., zbývalo pouhých pár minut do konce zápasu. Špatné vystoupení pøinese, dle klubových zdrojù, zmìny v kádru, tak i v organizaèní struktuøe. Jen èas ukáže, zdali dokáže pár „facek“ probudit spící hvìzdy a jejich nekompromisní „nìmecký styl.“


5men teams:

Tuleni Dew – pøes slabý zaèátek tuleni s pøibývajícím èasem zabrali a díky perfektní práci útoèníkù udìlali dobrý krok k úspìšné sezonì. Hlavním trumfem týmu byla vyrovnanost všech hráèù a jejich skvìlá souhra pøedevším na pyramidové stranì.

Azodin – tým se nebál pustit trochu penìz do posil a ve snaze o co nejlepší umístìní angažoval Vladana Marka a Tadeáše Fojta, dva PRO hráèe z Troji FOB. Ale ani to nezabránilo tragickému propadu v play off, kdy kluci dokázali promrhat pomalu jisté celkové vítìzství. Všechno je to o èase a zkušenostech – a ty pøijdou èasem :D

Union – na poslední chvíli získala parta okolo Paintra jako posilu Petra Toulu, což se ukázalo jako mistrovský tah, nebo „koloušek“ se ukázal v životní formì, kterou strhl všechny okolo a ruku na srdce, Union pøedvedl tento turnaj svùj nejlepší paintball za poslední dva roky. Gratulace, dohodnout toulu i na pøíštì a to by nebylo, aby to zas nedopadlo dobøe.

En garde – favorit soutìže tentokrát neodolal tlaku a po celou dobu nebyl schopen odstranit vypadávaní hráèù bìhem prvních dvaceti vteøin. Jinak se tým klasicky opíral o výkony Heroena na hadovi. Bohužel pro nìj pomoc od ostatních tentokrát nepøišla.

Devils – chlapci se u nás ukázali poprvé a sami byli pøekvapení, že pøes zkušenosti z Evropských soutìží, èastokrát tahali za kratší konec s domácími týmy. Inu kvalitu tu ten paintball má : ) Jako skvìlý tah stratégù by se dalo oznaèit zapsání Ivoše Pának na soupisku. Ten opìt potvrdil, že když chce, umí líp, než ti druzí! Budeme tedy èekat do druhého kola, kdy se ukáže, jak opravdu dobøí borci jsou respektive èas rozkoukávání skonèil.

Vikings – tým okolo kapitána a hlavní hvìzdy, Èerného, opìt ukázal, že bude míøit výš a výš. Tým pøedvedl o nìco lepší výkon, nìž minule a pomalými krùèky se sune do paintballového Edenu urèeného jen pro ty nejlepší.

Praetorians – jako u pøedchozího týmu platí moudro, že všechno jde, když se chce a že cesta bude dlouhá a trnitá. Kluci bojovali, je vidìt, že rady Aleše jsou co k èemu, ale ještì chybí nìco málo. Uvidíme, zdali pøíštì to už bude všechno „akorát.“

Gladiators – tým ukázal svou sílu, vyhrával, ale opìt se ukázala neskuteèná smùla, která zhatila všechny ambice na lepší umístìní. Rada expertù zní: „nakupte talismany, pak to pùjde.“

Varani – premiéra se vydaøila, což podtrhuje nìkolik výher a chu pøijet pøíštì znovu. Budeme se tìšit na kluky z Karlových Varù a jejich další paintballový rùst.NEWS / plánek høištì pro 2. kolo ÈPL 2012
27. 04. 2012
Nadcházející kolo se bude hrát na høišti by Millennium Bitburg 2012; kompletní 2D a 3D pohledy na field najdete na paintballinfo.cz; viz ZDE!

V pøípadì zajmu je samozøejmostí, že rádi udìláme pøípravný kemp a høištì postavíme pro trénink už týden nebo dva pøed turnajem - tìžko na cvièišti, neztrapním se na bojišti :D

NEWS / 2. kolo ÈPL 2012 - Ètyøkoly
27. 04. 2012
První balíèek informací - PROGRAM;

Páteèní program - 18.5. 2012:
15:00 - 16:00 / free fieldwalking;
16:00 - 17:00 / trénink (neobsazeno);
17:00 - 18:00 / trénink (Rampage x MLKings);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.


Sobotní program - 19.5. 2012 / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program - 20.5. 2012 / 5men:
09:30 / cpt. meeting
10:00 / první hra


News a upøesnìní herního systému:
X-ball - v horní PRO DIVIZI se druhé kolo utkají (, dle poøadí po prvním kole) týmy Troja FOB, Rampage, MLKings, A.C.T. a MLKings 2. V dolní SEMI PRO divizi máme stále pohyb hráèù a týmù, tudíž herní systém bude upøesnìn po uzávìrce registrací, tedy ve støedu 16.5. 2012 ve 23:24!

5men - po základní èásti, kdy se týmy utkají každý s každým, se bude nadstavbová èást hrát ve dvou skupinách (nahoøe 1/2 týmù, dole 2/2 týmy) a to stejným formátem "každý s každým." Body z obou èástí se nakonec budou sèítat a dle nich se ukáže, kdo je "da best team."


Další novinky budou uvedeny brzy ...


NEWS / aneb koneènì to funguje a trocha výsledkù k tomu
26. 04. 2012
Zdravím všechny,

s radostí mohu oznámit, že se nám koneènì podaøilo opìt rozchodit ÈPL stránky a tak v sekci výsledky najdete oficiální zápis prvního kola a další potøebné +- bodíky pro paintballové analytiky.

Jinak další várku fotek, tentokrát z 0. kola najdete opìt na našich FB stránkách; viz ZDE.

Okénko experta a další aktuality již ráno :D


NEWS / 1. kolo ÈPL / foto
19. 04. 2012
Když te nìkdo umí je to paráda aneb nìco málo foteèek od Beïi, které jsou k nalezení na našich FB stránkách, viz ZDE


1. kolo Ètyøkoly / report
19. 04. 2012
První kolo Èeské paintballové ligy máme za námi, a co si budeme povídat: „stálo to za to!“ V prvé øadì se nám pøedstavily staré známé týmy vìtšinou vyšperkované o nìjakou tu zvuènou posilu, (od „balkánského Olivera“ Miloška, po stále veselého Pavla RMG Køenka,) ale i novì poskládané týmy, plné nových tváøí. Což svìdèí o tom, že se sportovním paintballem to nebude u nás zas tak zlé.

Sobota byla opìt ve znamení X-ballu a po celou dobu se o zábavu starala naše nová moderátorská dvojice, Aleš Pospíšil a Láïa Ernestù, a jak jsme zaznamenali, povìtšinou byla pøijata kladnì a tak napøíštì tu budou zase – a s nimi další vtípky a pikantnosti z prostøedí paintballové komunity:D

Ráno se o vavøíny a postup do PRO divize utkala pìtice týmù, pøi systému každý s každým byla nakonec nejšastnìjší a suverénnì nejlepší crew okolo americké hvìzdy, Charliho, kdy MLKings 2 ani jednou neprohráli a chlapcù gratulujeme, „good job.“ Druhé místo obsadili navrátivší se Free Fall, tøetí po urputném boji byli Horli z Hané, kteøí svými výkony zaskoèili mnohé experty a ukázali, že v okolí Olomouce se zaèal brát paintball opìt „vážnì.“

Poøadí SEMI-PRO divize:
1.MLKings 2
2.Free Fall
3.HoHo
4.RPR Dog Soilders
5.Ra.Ma.

Odpoledne, dle již zabìhnutých zvyklostí, zmìøili síly borci z PRO divize, kde jak podle oèekávání, bylo k vidìní to nejlepší, co naše „kotlina“ ve sportovním paintballu mùže nároènému divákovi nabídnout. Už pøed zaèátkem se spekulovalo, kdo jako první vyhraje a získá tak pomyslnou výhodu do pøíštích kol. Zdali to bude MLKings 1, kteøí bušili celou zimu v pražském reballovém centru, èi obrození Rampage s posilou z Balkánu ba Troja FOB alias Diablos with Vladan „bro.“ Nakonec se ukázalo, že i pøes menší problémy s Rampage, že „Králové“ jsou v souèasnosti na tom s formou nejlépe a tak zaslouženì vyhráli. Druzí byli dobøe hrající Ramapage, tøetí hoši z Rakouska, z A.C.T. .

Poøadí PRO divize:
1.MLKings 1
2.Rampage
3.A.C.T.
4.Troja FOB
5.Rats

V poslední, nedìlní, kategorii 5men bylo pøed zaèátkem ještì více otázek, než pøed X-ballem. Kdo tentokrát bude favoritem, když mnohé z pøedních týmù dalo té variantì valem, kdo jsou ty nové týmy, kdo posílil ty stávající, kdo trénoval?
Hned po zaèátku turnaje ukázali zoubky týmy jako Tuleni, En Garde, Azodin a Devils. S pøibývajícím èasem nám nìkteré týmy zaèali odpadat fyzicky i psychicky, viz do play off suverénní Azodin a slovenští chasníci Devils, oproti stále se lepšícímu se Unionu a Tuleòùm.

Nakonec se díky velkému „finiši“ usadil na pomyslný trùn "Tuleò," který zvítìzil pøedevším díky skvìle hrající pyramidové stranì. Druzí byli hoši z Azodinu, kteøí ukázali, že za rok se dá získat technika a dravost, avšak na zkušenosti a klid v koncovce si musí ještì chvilku poèkat, s èímž by mìl pomoci na tuto sezonu podepsaný Tadeáš Fojt, hráè Troji FOB. Tøetí místo uzmuli po drtivém konci hráèi týmu Union, kteøí se mohli pøedevším opøít o Paintra a Toulise, dva matadory se zkušenostmi z evropských lig.

Poøadí 5men divize:
1.Tuleni
2.Azodin
3.Union
4.En Garde
5.Devils
6.Vikings
7.Praetorians
8.Gladiators
9.Varani

Na pøíštím kole na vidìnou (to bude 19.5. – 20.5. 2012 opìt ve Ètyøkolech / na paintballinfu se nám to stále nepodaøilo pøepsat), expertovo okénko pøijde již brzy a s pozdravem, Váš Èundras!NEWS / první hrací den prvního kola ÈPL
14. 04. 2012
Výsledky prvního dne aneb X-ball ve znamení Kingù:

"kategorie SEMI-PRO:"
1. MLKings 2
2. Free Fall
3. HoHo

"kategorie PRO:"
1. MLKings 1
2. Rampage
3. A.C.T.


Rozpisy / 1. kolo ÈPL / 2012
12. 04. 2012
Rozpisy her najdete zde:

5men_1.kolo_2012.doc
nebo 5men_1.kolo_2012.pdf

X-ball_1.kolo_2012_kolo.doc
nebo X-ball_1.kolo_2012_kolo.pdf


Váš èundras, alias Otto :D


expertovo okénko a nìkolik drbù k tomu
10. 04. 2012
Jak to tak vypadá, pøed blížícím se ostrým zaèátkem sezony, nemá klidný spánek žádný manažer, nebo poptávka po kvalitních hráèích je opravdu velká (úmìrnì roste se stále se zvìtšující marodkou v jednotlivých týmech), ale nabídka...tam už to tak slavné není, kdo mìl nohy je už podepsaný, ale uvidíme, tøeba nìkdo pøekvapí :D


výèet posledních zmìn a doplnìní:

Troja FOB (alias Diablos) - jako první oznámili svou soupisku pro první kolo. Tým se utká o vavøíny nejvyšší ve složení: Ondøej Špes, Tadeáš Fojt, Tomáš Doležal, Vla(Dan) Marek, Petr Toula a speciální host (budete koukat, ale "Oli" to zas nebude). A co si budeme povídat, po uzdravení Ilji Pávka a Mojmièe Svozila to bude opravdu nadupaný tým, který je mnohými pasován na èerného konì soutìže.

Opice - dle interních informací z klubového vedení se asi tým pro první kolo vùbec nesloží. Dùvodem bude / je obrovská marodka a slabé finanèní zázemí pro doplnìní chybìjících hráèù ze zahranièí.

RPR Dog Soldiers - dlouho se diskutovalo, kde bude hrát hvìzda první velikosti, Jura Èarek, a již máme jasno! Tuto sezonu bude nastupovat za nový tým plný nadìjných hvìzd z brnìnské líhnì. Takže možná budeme svìdky novì vznikající legendy alias "Houston Heat", kdo ví?

Varani - na registru pro 5men pøibyl nový tým, jež je zahalen tajemstvím a mlhou. Jediné, co prozatím víme, že jde o reprezentanty z Karlových Varù, kteøí pøes zimu tvrdì makali na fyzièce a urèitì nebudou snadným soupeøem. Hodnì štìstí chlapci :D

Rampage - tým zvuèných jmen prochází ozdravnou kùrou po minulé "nemastné, neslané" sezonì a jako první neoficiálnì potvrzenou novinku vypustil, že pro rok 2012 se kapitánské role ujmul Petr Pilaø zvaný "Alonso evropských dálnic."

En Garde - koneènì se rozhoupali a zaregistrovali. Letošní sezona byla dle našich zdrojù nazvána: "akce odplaty," což v pøekladu znamená, že klukùm stále leží v žaludku druhé místo v koneèném úètování z posledního roku.


Další klepy pøineseme již brzy...NEWS / 0. kolo ÈPL a video z dílny MLKings TV
10. 04. 2012
- takové malé naladìní na tento víkend. Takže pøipravit, startujeme už tento víkend ve Ètyøkolech!


NEWS / doplnìní informací k 1. kolo ÈPL 2012"
10. 04. 2012
Pro lepší pøehled radìji vyvìšujeme harmonogram doplòkových "aktivit:"

- kule / budou se obvolávat od 10.4. 2012 (kule projdou ještì testem v souèasném poèasí, tak aby jsme mohli erudovanì poradit: )

- rozpis her pro všechny kategorie / budou zveøejnìny po obìdì 11.4. 2012

- sprchy / po nároèné rekonstrukci mùžeme s radostí oznámit, že pokud budete chtít odjíždìt z turnaje voòaví, nebude to problém aneb sprchy v provozu od 14.4. 2012

- pivo / bude se opìt toèit Staropramen a Kozlík a to v jakoukoli dobu a v jakémkoli množství :D


NEWS / Free Fall (AT)
06. 04. 2012
Další pøírùstek do X-ballové kategorie z øad rakouských týmù aneb borci vítejte zpìt ...
... FREE FALL opìt na scénì :D

NEWS / 1. kolo ÈPL 2012
06. 04. 2012
První balíèek informací;

Páteèní program:
15:00 - 16:00 / free fieldwalking;
16:00 - 17:00 / trénink (neobsazeno);
17:00 - 18:00 / trénink (Rampage x MLKings);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.


Sobotní program / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program / 5men:
09:30 / cpt. meeting
10:00 / první hra


News a upøesnìní herního systému:
X-ball - v horní PRO DIVIZI se první kolo utkají (, dle výsledkù z minulého roku a po prodeji postù) týmy Troja FOB, Rampage, MLKings, A.C.T. a RATS. V dolní SEMI PRO se nám stále hlásí a bohužel i rozpadají týmy, takže systém a poèet her bude upøesnìn až bude jasno. Jinak vše pobìží dle zajetých kolejí z minulého roku :D

5men - po základní èásti, kdy se týmy utkají každý s každým, se bude nadstavbová èást hrát ve dvou skupinách (nahoøe 1/2 týmù, dole 2/2 týmy) a to stejným formátem "každý s každým." Body z obou èástí se nakonec budou sèítat a dle nich se ukáže, kdo je "da best team."


Další novinky budou uvedeny brzy ...1. kolo Ètyøkoly / plánky fieldu
05. 04. 2012
Tak a je to venku ... stavte, trénujte ... první kolo ÈPL 2012 se odehraje na høišti pro první respektive druhé kolo PSP, viz jistì známé náhledy a plánek ... (nejde mi to vložit, tudíž pro teï pouze odkaz) ... ZDE!


NEWS / 3. kolo ÈPL
28. 03. 2012
Je nám pøíjemnou povinností Vám oznámit, že po nìkolika týdnech vyjednávání, se vše dojednalo a tak je témìø jisté (nikdy nic není na 100%: ), že 3. kolo ÈPL bude souèástí festivalu "Votvírák."

A na co se tìšit? No, pøeci na spoustu divákù, bujaré veèerní paøby a samozøejmì pøedevším i na spoustu rychle létajících kulièek :D

NEWS / 0. kolo ÈPL 2012
19. 03. 2012
0. kolo ÈPL je za námi a nebudeme si lhát, bylo to fajn, vidìt opìt „staré známé tváøe“ a jejich nadšení nad krásným poèasím, které panovalo ve Ètyøkolech po celý víkend. Asi se budu opakovat, když øeknu, že kdo nepøišel respektive nepøijel, udìlal velkou chybu :D

Borci, aè po zimní pauze, pøedvádìli skvìlé výkony, a jak mnozí experti vìøí, byl tento pøípravný turnaj pøedzvìstí skvìlé sezony s mnoha napínavými boji o pøední pøíèky a „nekoneènou slávu s vavøíny.“

Výsledky:
1. MLKings 1
2. Rampage
3. Rats
4. MLKings 2
5. Gladiators

Takže na prvním kole na vidìnou a s pozdravem, Váš èundras

P.S. nejzajímavìjší omluvenku pøedložil tým Diablos, který svou neúèast svedl na novì koupenou hvìzdu, Vladana Marka, který dle slov kapitána: „bìhá nìkde po lese a tak nejsme kompletní!“ (pozn. redaktora – ten den v rámci pøípravy ubìhl 13,5 km a vyhrál pøespolní bìh nad srnkou: )
NEWS / nový mediální partner ÈPL
14. 03. 2012
Èeská liga získala nového mediálního partnera a to v podobì poøadatele tìch nejlepších party v Praze a okolí :D

Takže kdo ví, tøeba budeme mít vstupy a drinky po turnajích zadarmo (v jednání) :DDexpertovo okénko
14. 03. 2012
Vážení ètenáøi, po nedávné schùzce pøedních Èeských i svìtových expertù, pøinášíme nové informace z naší paintballové scény (ono koho by taky zajímal nìjaký Rus èi Amerièan, když proti nim stejnì hrát nebudete: ).

- jak to tak vypadá, sestava týmu Diablos zaèíná nabývat reálných rozmìrù a to do podoby: Tadeáš Fojt, Ondøej Špes, Mojmír Svozil, Vladan Marek, Ilja Pávek a Koloušek Toulis

- i v týmu Rampage došlo k menším otøesùm, ale zatím prosákla pouze informace o pøíchodu balkánské hvìzdy "Miloška," který by mìl týmu pomoci pøedevším ve vypjatých závìrech díky svým nepøeberným zkušenostem

- bledì to zatím vypadá s nejpopulárnìjším a nejkrásnìjším týmem Èeské ligy, tedy s Opicemi. Neustálé problémy se zranìními klíèových hráèù a hráèek nejspíše vyústí ve slouèení s týmem Rage, kde øeší obdobné problémy

- stále je otázkou, kde budou hrát dva bývalí PRO hráèi, jmenovitì Jura Èarek a Zácpa. Že by vznikl nový silný tým?

- tým MLKings získal novou posilu a to v podobì mladé nadìje, Martina Zeleného
0. kolo Ètyøkoly / aneb jak to bude
14. 03. 2012
"První výstøel se blíží," a tak je tu opìt náš èasový plán aneb jak to bude :D

Dle pøihlášek jsme nakonec dospìli k závìru, že pro sobotu bude vypsán pouze X-ballový turnaj, avšak poèet bodù a pravidla budou upøesnìna až na místì, dle pøihlášených týmù (pøedbìžné odhady poèítají s minimálním poètem 15 her).

Systém turnaje (pokud se nic radikálního nestane) bude to "každý s každým."

registrované týmy:
MLKings 1
MLKings 2
Troja FOB
Rampage
RatsVikings
Gladiators
Azodin
"Smìs"

èasový plán:
otevøení areálu - 09:00
zapnutí kompresoru - 09:54
zaèátek registrace - 10:30
schùzka kapitánù - 11:00
první hra - 11:05

kulièky:
Pár lidem jsem se nedovolal, takže pokud budete chtít kule z paintballshopu.cz, volejte 731 657 582.


S pozdravem, Váš Èundras


NEWS / šuškanda
05. 03. 2012


V souèasné dobì probíhají jednání s festivalem "Votvírák," za jakých podmínek by bylo možné zorganizovat 3. kolo ÈPL v rámci festivalu.

Pokud by to vyšlo, mùžete se tìšit na davy fanynek (minulý rok prošlo turnikety cca 20.000 osob každý den), after party hned za høištìm a možnost poøádnì se ukázat :D

Další informace již brzy ...


NEWS / MLKings mediální hvìzdou:)
27. 02. 2012
Slibované video aneb jak jednou MLKings zavítali do televize :)
NEWS / malé okénko z pravidel pro rok 2012 / 2013
23. 02. 2012
EPBF si na sezónu 2012 pøipravila dvì zásadní zmìny pravidel, pro rok 2013 budou následovat další dvì pravidla.


Nová pravidla pro sezónu 2012:


Pity:
Je zakázána jakákoliv komunikace mezi hráèi na høišti a pitovou stranou høištì. To znamená, že jakékoliv pokøikování z pitù bude postihnutelné dle stávajících pravidel. Radit budou moci kouèové pouze z „divácké“ strany.
Pøedèasný start:
Jakýkoliv hráè, který pøedèasnì vystartuje, pøed signálem „Gogogo“ bude mít možnost se vrátit k bázi a odstartovat znovu bez jakéhokoliv trestu, musí se však znovu dotknout hlavní báze (touch back). Pokud, ale hráè namíøí nebo vystøelí bude podle stávajících pravidel vyøazen ze hry, nehledì na to zdali se dotknul hlavní báze.

Nová pravidla pro rok 2013:


Zakázané vybavení:
Žlutá barva bude zakázaná na jakékoliv hráèské výstroji èi výzbroji, s výjimkou dresù, hracích kalhot, rukavic a bot. Na kterých se žlutá objevit mùže, musí být však minimálnì vzdálena 0,25cm od další barvy, a nesmí pokrývat více jak 10% ze ètverce 5"5cm (, avšak dle našich informací je problémem žlutá na dresech již teï - pozn. redaktora)
Žlutá barva je podle Pantone: 101, 102, 107, 108, 109, 116, 3945, 3955, 3965, a 803.
Kulièky:
Náplò (fill) nebude moci být rùžový, èervený a žlutý.

Sekretáø ÈPL, Sv. Iggy


NEWS / All in (AT)
23. 02. 2012
A pokud Vás trápí otázka, kdo jsou ti "druzí" z Rakouska - kouknìte na jejich FB stránky (kapitánka Julie za to rozhodnì stojí: ), tedy tady.


NEWS / Freakshow (D)
23. 02. 2012
Jak to tak vypadá, 5men bude mít další cizokrajný pøírùstek (minimálnì na druhé kolo ÈPL) a to v podobì týmu, FreakshoW. Alles gutte, boys :)

domovská stránka Freakshow zde


NEWS / trocha vzpomínek na EP5
23. 02. 2012

EP5 2009 from Steven Melchior on Vimeo.
expertovo okénko
23. 02. 2012
Zima se nám blíží k závìru a na trhu volných hráèù se stále pohybují volné ryby, ba velryby. Otázkou tedy zùstává, kde budou hrát hvìzdy typu Zácpa, Jura a všemocný mág, pan Ilja Pávek (všichni exTroja).

Jistým pøestupem se stal pøesun Petra Mareše k MLKings, což opìt zvyšuje sílu tohoto perspektivního celku.

Dle ševelení sojky "Práskaèky" se možná skládá nový X-ballový tým, který vyroste na základech úspìšné 5men formace, týmu EnGarde.

Opice alias Monkey Co-mix hlásí další zdravotní lapálie a to v podobì poranìného kolena, kapitána Papa. Uvidíme, zdali to opièky pøed zaèátkem nìjak slepí - držíme palce!

Michal Èech, opora MLKings, prý pøedèasnì ukonèí angažmá v MLKings, tak jako celkovou kariéru ... dùvodem je nabídka od producentù nejmenovaného filmu, které oslovil svým nedávným sebejistým výstupem pøi propagaci paintballu v televizi.

Další drby, již brzy ... :)


NEWS / EP5
23. 02. 2012
Hlášení místního rozhlasu: "Na vìdomost se dává, že se uvolnil jeden až více (turnaj není stále plnì obsazen) spotù na blížící se Mistroství Evropy. To se odehraje pøíští víkend v Nìmecku."

Pro více informací volejte nebo pište èundrasovi :)


0. kolo Ètyøkoly / plánky fieldu
21. 02. 2012
Pozor, pro toto kolo bude upraven had by Èundras, ještì nám asi nedorazí nové pøekážky :)
Plánek høištì ZDE


první informaèní blog / 0. kolo ÈPL
21. 02. 2012
Zdravím všechny,

zaèátek sezony se nám kvapem blíží a tak tu máme první informaèní blog o nadcházejícím „nultém“ kole, které probìhne ve Ètyøkolech u Prahy a to 17.3. 2012.

Toto kolo bylo zaøazeno do plánù ÈPL pøedevším pro nedoèkavce, které zimní radovánky už omrzely, a kteøí se již nemohou doèkat, až spustí salvu kulièek na soupeøe, ale také pro naše i zahranièní „TOP“ týmy, které se posléze chystají reprezentovat na turnajích po celé Evropì - takže pokud Vám nic nebrání, pøijïte se pomìøit s tìmi „nejlepšími“ :D

Dle hlášení meteorologické stanice „Rosnièka Praha,“ bude poèasí vlídné, tedy cca 10 stupòù a sluneèno. Pro zmrzlíky mùžeme slíbit silný grog a milé organizátory, co Vás vždy v pøípadì nouze, pohladí a ovinou dekou.

A o co pùjde? Po vášnivé diskuzi s radou starších jsme dospìli k závìru, že celý turnaj / jamm se odehraje ve formátu X-ballu (poèet her respektive bodù upøesníme až na místì podle pøihlášených týmù, ale minimem budou tøi hry na ètyøi body respektive promìnná konstanta, tedy minimálnì 12 her). Základem bude nabídnout co nejvíce her, co nejvíce zábavy a samozøejmì i co nejvíce napìtí a emocí – bude se hrát o speciální bonusové ceny, takže o motivaci bude postaráno.

Pøípadní jednotlivci nevìšte hlavu – je Vás víc a na místì budete poskládáni v jeden èi více týmù :)

Dotazy, registraci (postaèí jméno, tým / nezaøazen) a objednávky posílejte na vondracek@paintballgame.cz nebo jsem non stop na èísle 731 657 582.


Místo konání:
•Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Hrací dny:
•sobota – captains meeting bude až opadne mlha, tedy cca 11:00

Obèerstvení:
•bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Field:
•Millennium French Riviera Cup / + malá úprava hada by èundras

Startovné:
•600,- Kè / hráè / FPO
•800,- Kè / hráè / BYO

Rozhodèí:
•Ra.Ma. Slavers


S pozdravem,

Váš èundrasNEWS / Devils (SK)
17. 02. 2012
Vítáme "chlapce ze Slovenska" aneb tým Devils, ovìnèený mnoha úspìchy i z evropských kolbiš, byl zaregistrován pro letošní rok na všechny kola v kategorii 5men. Pøejeme týmu hodnì úspìchu :)


NEWS / letáèek
06. 02. 2012NEWS / propozice pro rok 2012
02. 02. 2012
I letos bude liga vycházet jak v pravidlech, tak i ve vzhledu høiš z THE MILLENNIUM EUROPEAN PAINTBALL SERIES.

Avšak jako minulý rok budeme startovat s menším zpoždìním a to z dùvodu špatného klima respektive možnosti snìhových jazykù.

Pøedpokládanými hracími dny bude pro X-ball sobota a pro 5man a "trojkový X-ball" nedìle (výjimkou mohou být svátky atd. – organizátor si vyhrazuje právo zmìny).pøestupy / hostování / a jiné lumpárnièky:
Každý hráè je povinen se zaregistrovat pøed zaèátkem samotného turnaje do registraèního archu (ten bude vždy dán kapitánovi pøi placení startovného).

Hostování v rámci divize není nijak omezeno. Hráè však mùže nastoupit v rámci divize na jednom turnaji pouze v jednom týmu. Hráè mùže hostovat v jiné divizi jakkoli èasto.

Hostování v nižší divizi je omezeno. 5men tým nebo tým SEMI-PRO Divize mùže využít služeb maximálnì dvou hráèù vyšší X - ballové PRO divize (hráèem PRO divize se stává každý, který na turnaji nastoupí respektive je zapsán do registru za tým, jež právì na tom kole bude nominován do PRO X – ballové divize).


novinky pro jednotlivé divize:

X – ball:
- dle výsledkù z minulé sezony budou týmy nasazeny do prvního turnaje;
- další nasazení / poøadí bude pak již vždy dìláno podle umístìní z pøedešlého turnaje;
- opìt zùstává rozdìlení týmù na tzv. „A skupinu a B skupinu“ – to v pøekladu znamená, že prvních pìt týmù se utká v samostatné skupinì systémem každý s každým;
- poslední tým (pátý tým z A skupiny) bude sestupovat do B skupiny a naopak, vítìz B skupiny si pøíští turnaj zahraje v A skupinì
- pro celkové poøadí v X–ballové lize budou body z obou skupin spoleèné (, což znamená, že první tým v B skupinì bude brán jako celkovì šestý - to znamená, že pokud postoupíte do A skupiny a tam Vám nevyjde turnaj, nebudete na tom škodní: );
- body budou rozdìlovány stejnì jako minulý rok, tedy pøi úèasti 10 týmù vítìz získá 10 bodù a poslední 1 bod, pøi úèasti 20 týmù získává vítìz 20 bodù a poslední opìt jeden bod;
- organizátor garantuje vždy minimálnì 3 X–ballové hry na 4 body, v plánu ale je aby každý tým odehrál ètyøi hry na 4 body.

5man:
- systém turnaje bude každý s každým; následovat bude play–off;
- v pøípadì, že na turnaj bude zapsáno sedm a ménì týmù, probìhnou dvì kola každý s každým bez play–off;
- organizátor garantuje minimálnì 8 paintballových her, v plánu je však aby každý tým odehrál deset her.

3men X-ball:
- nová kategorie plánovaná na pro malé a zaèínající týmy nebo pro bardy, kteøí si ještì chtìjí pinknout,
- systém turnaje bude vždy upraven podle poètu pøihlášených týmù;
- munice nebude nijak omezena, „kouèing“ ANO, pouze ze strany pitù;
- hostování bude omezeno stejnì jako ve vyšších divizích, tedy pouze 2 PRO hráèi.


ceny pro rok 2012
- všude slyšíme slova jako ekonomická krize, nikdo nevydìlává a všechno je "víte kde" :) , ale od ligy to neuslyšíte, stáhli jsme opasky a ceny zùstávají jako minulý rok - nízké.
- novinkou je pouze zmìna cen pro týmy s vlastní municí, kdy jsme byli nuceni pøikroèit k tomuto kroku, špatnou finanèní situací, tak jako døíve vìtšina našich "sousedù"
- ceny kulièek se budou opìt pohybovat v rozmezí 600,- až 1.000,- za bednu dle kvality a výrobce :)

X-ball / 3 hry / FPO / 6.000,-
X-ball / 3 hry / BYO / 7.000,-

5men / garantováno 8 her / FPO / 4.000,-
5men / garantováno 8 her / BYO / 5.000,-

3men X-ball / 4 hry / FPO / 2.500,-
3men X-ball / 4 hry / BYO / 3.000,-


Váš èundras

P.S. pokud máte nejasnosti, kontaktujte mne! Rád poradím, pomùžu :)NEWS / trièko pro rok 2012
02. 02. 2012
Pro tento rok jsme pøipravili opìt slušivý model ÈPL trièek, kdo by mìl zájem pište - cena za kus bude 300,- Kè (kvalitní tisk, 100% bavlna, jakákoli barva krom rùžové, všechny velikosti).

Modelové a modelky, pište na vondracek@paintballgame.cz! :D

NEWS
27. 01. 2012
Dle posledních informací se øady týmù pro letošní rok rozšíøí o minimálnì jeden tým z Rakouska (A.C.T. jsou už poèítáni jako naši: ), jeden tým z Nìmecka (Freakshow už pøislíbil úèast na kvìtnovém kole, ostatní øeší) a o tým ze Slovenska (a RMG to nejsou: ).expertovo okénko
23. 01. 2012
A je to tady, další drby z naší paintballové kuchyòky;

Aleš Pospíšil (exMafia) a Preatorians - ano, je to pravda, podle zákulisních informací bude od pøíštího roku nejen trenérem, ale i zároveò hráèem. Takže milí protivníci, máte se na co tìšit - legenda pøichází :D

WASP - hlavní rozhodèí, zvaný Èára, potvrdil, že i rok 2012 bude pod patronátem velezkušených borcù z Moravy, tøikrát hurá!

Diablos - dle tajného zdroje, se tým potýká s velkou marodkou respektive ukonèením kariéry mnoha opor a tak zùstává otázkou v jaké podobì tým vybìhne do prvního zápasu. Že by uspokojení z úspìchu?

Zácpa a Ilja (oba exTroja) - byli vidìni na kole v okolí Radotína a jak nám bylo sdìleno, velice se jim tu líbilo. Proslýchá se, že za podpis smlouvy s provinèním týmem Radotínské Mafie mají slíbené klubové mikiny a slušivé jízdní kalhoty. Využijí šance chlapci


Další informace pøineseme opìt za týden, Váš expert


Soupiska volných hráèù!
04. 01. 2012
Máte problémy se sestavou? Vaši kamarádi už nehrají, ale vy chcete? Potøebujete dobrého hráèe pro postup na vyšší level? Chcete si "koupit" hvìzdu?

Pak pište nebo volejte (vondracek@paintballgame.cz nebo 731 657 582)!!!

Rádi pomùžeme :D


Váš èundras


expertovo okénko
02. 01. 2012
Rok se opìt sešel s rokem a my tu máme za dveømi další sezonu, další emoce a samozøejmì další drby - klepy - výkøiky :)

Náš expert se opìt èinil a má pro Vás nìkolik aktualitek z naší domácí scény:

- tým Troja øeší existenèní problémy a jak nám øekl blízký zdroj vedení, nelze vylouèit, že Troja tento rok nebude hrát žádnou soutìž

- tým MLKings poøádnì "nakupoval" bìhem zimní pøípravy a tak pro tuto sezonu naleznete na soupisce krom starých známých tváøí i Tomáška s Pájou Marešem (ex-Troja), Pedra (ex-Diablos) a Igora (ex-Infinity)

- posily hlásí i tým Rampage a jak se zaèalo šuškat, mìl by jím být Petr Mareš z Troji / , stále se však èeká na oficiální vyjádøení týmu respektive tiskovou konferenci

- jak to tak vypadá, tým Infinity po ztrátì hlavního tahouna, Igora Svatoše, konèí a dle vyjádøení vedení bude zbytek týmu hledat angažmá u jiných subjektù na vlastní pìst

- Vladan Marek, nestor èeské paintballové scény, je nahlášen jako nová posila Diablos. Diablos také uplatnili opci na Mojmíra Svozila a tak jedinou nejistotou v sestavì "mistra" je setrvání Tomáše Mikuleho

- Krysy do pøíští sezony hlásí dva týmy a tak budeme po roce opìt svìdky "bratrovražedných bojù" :D

- což bude i pøípad MLKings, kdy krom "Áèka" bude k vidìní "B - team," MLFarm

- další existenèní problémy byly hlášeny z tábora Opic a je tedy otázkou, zdali holky a kluky ještì nìkdy uvidíme pohromadì èi ve spojení s Rage, kteøí chtìjí hrát X - ball

- hráè svìtových kvalit, Ilja Pávek (ex-Troja) byl vidìn v okolí Radotína na kole. Znalí jistì tuší, že to nebude jen tak :D

- nový tým minulé sezony Azodin ohlásil vstup na "dospìlou" paintballovou scénu a pro pøíští rok plánuje úèast na všech kolech ÈPL v kategorii 5-men


Další novinky a informace budou dorážet èasem ...


rozpis hlavních turnajù pro rok 2012
21. 12. 2011
Slova, slova a zas jen slova, všechno tu bylo a už je to tady znova. A aè nìco konèí, nìco i zase zaène a my si pøejeme, a jsou vaše paintballové zážitky i v roce 2012 opìt krásné a šastné - klidné vánoèní svátky a úspìšný Nový rok nejen mezi nafukovacími pøekážkami pøeje ÈPL organizace v èele s Vladanem a Èundrasem:D

A aby jste si mohli naplánovat pøíští rok, jako dárek jsme pro Vás pøipravily pøehled ÈPL turnajù pro rok 2012; viz níže.

17.3. / pøípravný turnaj ÈPL
14.-15.4. / ÈPL 1. kolo
19.-20.5. / ÈPL 2. kolo
16.-17.6. / ÈPL 3. kolo
25.-26.8. / ÈPL 4. kolo
22.-23.9. / ÈPL 5. kolo
20.-21.10. / MÈR 2012


Další termíny, informace a drby pøineseme bìhem Vánoèních svátkù.drby, klepy, výkøiky
26. 10. 2011
A protože se pøed - bìhem - po turnaji i køièelo, mluvilo, pomlouvalo a tak rùznì - máme tu pro Vás malý pøehled toho nejdùležitìjšího : )

Carlos Novák / Rampage (po prohrané høe s Opicemi): "to se dalo èekat, jsme v krizi!"

muž z davu: "ten Ivoš vypadá na tom høišti dobøe, jen kdyby ještì umìl hrát."

Karel Schweizer / Tvargle: "konèíme, hrajeme tužku - jede se na výlet do Prahy."

Petr Toulis / Opice: "jdu si pro tebe, koloušku!"

Petr Pap Papež / Rage: "mnì ani nevadí, že jsme nepostoupili, když jsme dali dvakrát Troju - to je dùležitìjší."

jeden Tuleò / Tuleni Dew: "ani ten propadák nestál tolik, paráda."

Hujer / stìraè obecný (ráno 06:00): "v tomhle poèasí nikdo nepøijede, balíme."

Pája Melichar / rozhodèí (06:20): "proè vstáváme tak brzo, pøijedou až pozdìjc."

Pája Melichar / pruhovaný hajzlík (06:35): "Pane bože, už jsou tady."

Ilja Pávek / Troja (pár dnù pøed turnajem): "hrát nechci, radši bych byl doma, bude zima, ale musím."

Ondøej "The Big" / Rats: "Carlos vyhrál, má na sobì nebo vlastní šest nevkusných vìcí. Hlavnì ty kalhoty."

Zdenìk Jirák / Opice: "snad to ubìhám, hrát jsem vùbec nechtìl, jsem nachlazený."

Petr Pavlas / Diablos (18:00): "Mistøiiiiiiiiii."

Vladan Marek / Opice (pár minut pøed finále): "já ani nepoèítal, že se dostaneme takhle daleko, ale když je tu ta šance, tak proè nevyhrát."

Vladan Marek / Opice (pár minut po finále): "no, mohl jsem být desetinásobný mistr, ale co se dá dìlat, i tohle je úspìch."

Vladan Marek / zuøivá Opice (den po finále): "mnì to tak štve, že jsem nevyhrál."

Petr Pavlas / Diablos (23:59): "Mistøiiiiiiiiii."

Petr Kotas / org, stánek: "zavøete oèi, odcházím."


report z MÈR 2011
26. 10. 2011
Ráno byla zima a slunko se jen tìžko dostávalo pøes mraky smíchané s oparem blížící se zimy.
Ten den byla mlha, která by se dala krájet.

Kdekdo by za takovou bílou neprostupnou zdí hledal Rákosníèka nebo lesní víly, ale 22.10. 2011 za mlhou neèekala pohádka, nýbrž pìkné drama v podobì mistroství Èeské republiky ve sportovním paintballu.

A kdo se nepøišel podívat, mìl by litovat, nebo se bylo na co koukat a o zvraty, výbuchy favoritù a nervù nebyla nouze. Protože každý pøece chce být mistr!

Karty byly pøed turnajem jasnì rozdány: jasným favoritùm Troje, Rampage a Diablos nemìlo nic stát v cestì za vavøíny a slávou - za nimi èíhající na klopýtnutí èerní konì turnaje Opice a Rats mohli tedy jen doufat. A jak se ukázalo, doufali velice úspìšnì.

Už základní skupiny ukázaly, že top týmy nebudou mít na rùžích ustláno. Což potvrdil tým Diablos, jeden z tipù na vítìzství všech sázkových kanceláøí, který podlehl dvakrát skvìle hrajícím Rats a musel jim pøepustit výhodnìjší postupové místo ze základní skupiny.

Ale k nejvìtšímu pøekvapení došlo pøi bojích o finále. Nejprve selhali kluci z Rampage, kteøí aè se snažili jak mohli, podlehli „èernému koni“ turnaje, týmu Opic. A ten samý osud potkal posléze do té doby vcelku suverénní Troju, která tahala za pomyslný kratší konec provázku, pøi souboji s Diablos. Tudíž „klasické“ finále se nám pøesunulo o patro níž, kde byl nakonec šastnìjší klan Marešových a spol.

Finále bylo tedy soubojem „dravého mládí“ vs. „ostøílení borci.“ Nebudeme si lhát, nebylo to finále v rukavièkách, oba týmy chtìli vyhrát, oba týmy pøedvedly to nejlepší, co jim jejich hlava a tìlo dovolilo. A možná i štìstí v podobì nulové praskavosti kulièek na tìle Tadeáše zvaného „žirafák,“ nakonec pomohlo Diablos k vítìzství a dovršení pohádky, jak se jednou kluci z lesa rozhodli, že teï budou hrát speed a budou nejlepší! Za dva roky je to vcelku slušná práce a i zasloužená odmìna v podobì vyhraného finále. Gratulujeme!


Okénko experta:

15. RPR – tým složený z nováèkù a mírnì pokroèilých si prošel ostrým startem, ale ukázal, že do dalších let bude velkým pøíslibem. Tedy pokud udrží nadìjné „mlaïase“ a neprodají je za velkou louži.

14. Vikings – aè chlapci pár let nehráli a byl to po dlouhé dobì jejich první turnaj na vyšší než lesní úrovni, tak na MÈR se neztratili a sami se sebou mohou být se sebou spokojení.

13. Praetorians - opìt chybìlo povìstné štìstíèko, které by dopomohlo k lepšímu umístìní. Chce to vydržet, ono to pøijde.

12. Tvargle – hoši byli promrzlí a bylo to na jejich høe znát – pokud by byli lépe obleèeni, bùh ví, co by se stalo.

11. Tuleni Dew – i pøes nasazení a snahu se Tuleni trápili a nebýt skvìle hrající omladiny, která koneènì dostala pøíležitost ukázat, co v nich je, by výsledek byl ještì horší. Kapitán týmu bude mít jistì o èem pøes zimu pøemýšlet, nebo tým na to má, sahat po pøíèkách nejvyšších.

10. Rage – dokázali dvakrát porazit Troju a pøesto nepostoupili. Chlapci prostì holt nemìli svùj den a je to škoda, protože mìli rozhodnì na víc.

9. Krysy – tým hvìzd tentokrát selhal v psychice a po ztrátì nìkolika pomalu vyhraných her musel brát za vdìk pouze boje o umístìní.

8. Union – pøekvapení základních skupin nakonec nepøekroèilo svùj stín, avšak hoši nemusí smutnit. Svým vystoupením uspokojili všechny vyznavaèe rychlých útokù a obìtavých veleskokù. Uvidíme jestli se pøíští rok neposunou zase o kousek výše.

7. HoHo – orli bojovali, ale i díky absenci své nejvìtší hvìzdy „Muši,“ ve vyøazovacím systému hned v prvním kole neuspìli. Jinak se ale experti shodují, že HoHo mají šanci stát se jednou TOP týmem.

6. I.Ra. – tým vzniklý ze spojení Radotínské Mafie a Infinity nepodával vyrovnané výkony a zaslouženì nepostoupil pøes Ramapge. Pøedevším doplatil na „hloupé“ chyby v podobì zbyteèných one4onù a rozdílnou kvalitu jednotlivých hráèù.

5. Rats – hoši byli blízko neèekaného úspìchu, výkonnostnì na to mìli, ale bohužel pro nì, potkali ve vyøazovací èásti rozjeté Opice, na které nestaèili.

4. Rampage – jak øekl Carlos: „tento turnaj byl vyvrcholením krize druhé poloviny sezony, kterou náš tým prožívá“ a øekl to pøesnì. Nebyli to ti staøí známí Rampage a to i pøes obrovskou snahu pavouka a jeho skvìlých výkonù. Holt, mají chlapci o èem v zimì pøemýšlet a mnozí experti jsou zvìdaví, zdali se pokusí kluci krizi zastavit za pomoci nákupu nových hvìzd èi návratem k tvrdému tréninkovému drilu.

3. Troja – tentokrát to bylo ze strany Troji nemastné a neslané, nepøedvádìli vysoký standart, na který jsme zvyklí. Možná, že absence Jury mìla vážnìjší následky než hoši vùbec tušili respektive odchod do "aktivní zálohy" Vladana Marka, který jak letos dokázal, má stále co nabídnout a Troje by se dozajisté hodil. Holt mládí vpøed, na stáøí nezapomínat :)

2. Monkeys - Opice se mohli opøít o výbornou støelbu z „brejkù“ a obrovskou touhu ukázat všem tìm mladým kolouškùm, že ještì nepatøí do starého železa. Dobøe koncipovaný tým ve složení Vladan, Toulis, Radwan, Zdenìk a Adélka, se pøedevším spoléhal na výkony Vladana, který snad jako jediný se po hadu neplazil, ale naopak se po nìm „procházel“ a pøitom jen tak mimochodem nìkoho pokaždé dostal a Toulise, který aè sužován zdravotními problémy, bìhal do rohù s neuvìøitelnou rychlostí. Takže až pøíštì potkáte tuto bandu veteránù a oni Vám budou na zaèátku turnaje tvrdit, že si pøišli jen zahrát pro zábavu, nevìøte! Lžou, oni prostì prohrávat nechcou, aj asi ani neumìjí : ) Gratulace k vynikajícímu druhému místu.

1. Diablos – kapitán Ondøej, Tomáš, Pedro, Mojma a Tadeáš, jména nových a zasloužených mistrù pro tento rok. Hoši po celou dobu turnaje pøedvádìli moderní agresivní paintball a po zaváhaní s Rats a pøetahované s Trojou o postup do finále prošli celým turnajem hladce. I díky výborným výkonùm Pedra, který fungoval jako záchranná brzda pro situace nejhorší a byl pozásluze vyhlášen nejlepším hráèem turnaje (zlé jazyky tvrdí, že jen díky svému charisma a novému knírku - pozn. red).


Tímto bych chtìl podìkovat jménem všech organizátorù za fairplay hru, minimální výbuchy nervù v našem okolí a samozøejmì za Vaši úèast a doufáme, že i v dalším roce se s Vámi uvidíme a to ještì v hojnìjším poètu.

Díky i rozhodèím, partnerùm a sponzorùm (paintballshop a paintballgame). No a samozøejmì Koákovi, kterému pøeje celá osádka „otrokù“ mnoho štìstí v další kapitole života – dobrá práce, šéfe!


S pozdravem, Váš navìky kudrnatý èundrasVýsledky MÈR 2011
24. 10. 2011
Zdravím, report a podrobné výsledky jsou ve výrobì a tak je tu zatím pouze celkové poøadí z letošního mistroství; viz dole :D

1. Diablos
2. Monkeys
3. Troja
4. Rampage
5. Rats
6. I.Ra.
7. HoHo
8. Union
9. Krysy
10. Rage
11. Tuleni Dew
12. Tvargle
13. Praetorians
14. Vikings
15. RPRRozpisy her pro MÈR 2011
21. 10. 2011
Rozpisy jednotlivých skupin naleznete zde:

skupina A

skupina B

skupina C

program turnaje po základních skupinách


Poprosím, všechny týmy, aby se registrovaly minimálnì hodinu pøed jejich první hrou. Je totiž možné, že dojde k malému posunu harmonogramu dopøedu - pøedem dìkuji (a už nemùžete øíct, že jste nebyli varováni: ).S pozdravem,

Váš èundras :D


MÈR 2011 / 5. informaèní blog / 19.10. 2011
19. 10. 2011
Níže naleznete skupiny pro blížící se MÈR 2011 (organizátor si pøedem vyhrazuje právo zmìny a to jak z dùvodu úbytku / pøíbytku týmù, èi zásahu vyšší moci);

Ranní skupina (start cca 09:00):
- Diablos, Rats, Tvargle, I.Ra., RPR team.

Polední skupina (start cca 11:00):
- Rampage, HoHo, Tuleni Dew, Union, Vikings.

Odpolední skupina (start cca 13:00):
- Troja, Monkey, Rage, Praetorians, Krysy.


Schùzky kapitánù jsou vždy plánovány 15 minut pøed zaèátkem skupiny.

Po základních skupinách bude následovat play off (2 nejlepší týmy z každé skupiny + 2 týmy s nejvyšším poètem bodù alias šastlivci), které se bude hrát již na náhlou smrt respektive na dva vítìzné body nutné k postupu do další fáze turnaje.
Ti, co nepostoupí, nemusí vìšet hlavy, nebo je bude èekat ještì boj o umístìní.


Pøípadné dotazy smìøujte na vondracek@paintballgame.cz nebo na èíslo 731 657 582.


S pozdravem, Váš èundras

P.S. bude hezky, vìøte mi :D


malé informaèní okénko aneb nìkoli drbù
18. 10. 2011
Nìkolik drbù ze zákulisí:

- úèast týmu MLKings je vylouèena, sponzor zavelel a jede se do Rakouska.

- Ilja Pávek byl nakonec draftován Trojou jako náhrada za stále ještì nedoléèeného Juru.

- v týmu Opic došlo k malé vichøici v sestavì a jak to tak vypadá, nastoupí v sestavì Zdenìk, Adélka, Radwan, Toulis a Vladan. Toto velice "zkušené" seskupení bylo pasováno do role èerného konì turnaje a mnohý sázkaø již teï pevnì drží palce.

- Mojmír Svozil byl pro MÈR angažován týmem Diablos. Nahradí tak Tomáše Mikuleho, který dostal od vedení týmu trest za špatný pøístup k turnajùm.

- Iggy Salomon byl dle neovìøených informací angažován týmem Union.

- HoHo aneb mládenci z Hané budou oslabeni o Mušu, který jak bylo uvedeno týmovým mluvèím, má "neodkladné" záležitosti. Uvidíme, koho na poslední chvíli hoši zlanaøí.

- o víkendu bude pìknì a všichni se opálíme :D


MÈR 2011 / 4. informaèní blog / 18.10. 2011
18. 10. 2011
A je tu další informaèní okénko pro zvídavé a kapitány :D

Rozpis her, tak jako celý pavouk turnaje bude uveøejnìn zítra (až budeme mít ovìøené všechny týmy, najdou se mezi námi i nerozhodní èi shánìjící posily do poslední chvíle) po poledni. Ale jistojistì se mùžete tìšit na základní skupinu, spoustu zápasù a play off, kde se bude hrát na dva vítìzné body.

Obvolávání kulièek a jiného vybavení bude zapoèato také zítra; tudíž mìjte telefony u sebe :D

Program pro pátek:
16:00 - 17:00 / free field walking
17:00 - 18:00 / trénink Rampage x Rage
18:00 - 19:00 / free slot pro Váš trenál
19:00 - 23:59 / free field walking


- rezervace tréninku možná na èísle 731 657 582.

malé informaèní okénko aneb nìkoli drbù
11. 10. 2011
Jak už to tak bývá, nìkteré týmy nám i letos na MÈR nedorazí ... a kdo to bude tentokrát a proè? :D

MLKings - tým nejspíše neuvidíme; dùvodem je úèast na 1. kole "rakouské winter ligy." A nebo se jen hoši bojí, že zopakování loòského umístìní by bylo nad jejich síly :D (budeme dále informovat)

En Garde - hoši po celou sezonu bojovali s malou soupiskou. A i ta zpùsobila, že chlapcùm došel dech pøed cílem.

Troja FOB - tým mladých nadìjí pøišel o zkušené borce (ti byli rozebráni jinými týmy) a tak je premiéra na "nejdùležitìjším" turnaji v roce odložena.

PBN - kluci z Nìmèièek opìt nenašli v zápisnících dosti volného místa a namísto bojù o pøíèky nejvyšší budou vydìlávat.


S pozdravem, èundras


MÈR 2011 / 3. informaèní blog
10. 10. 2011
Prozatímnì pøihlášené týmy (poslední aktualizace 19.10. 2011): Troja Praha, Rampage, Rats, Diablos, Praetorians Znojmo, Tvargle, Union, I.Ra., Monkeys, Rage, HoHo, Tuleni Dew, Viking Team, Krysy, Rperaci.


expertovo okénko
06. 10. 2011
Trh s volnými hráèi se zaèíná pomalu vyprazdòovat, ale i tak mnoho týmù stále øeší otázku: "koho si pùjèíme na blížící se mistroství republiky." A protože se snažíme pomáhat, pøipravili jsme pro Vás malý seznam stále ještì volných hráèù:

Ilja Pávek - hráè svìtových kvalit stále není rozhodnut, zdali vùbec nastoupí (dùvodem je obava z prochladnutí respektive láska k cyklistice) a vlastnì za koho (expert oèekává, že se nakonec uvolí a nechá se zvyklat mateøským týmem Troja).

"šestý Ramapage" - aèkoli tým bojoval minulá kola s marodkou, pøed blížícím se MÈR je v šesti a to znamená, že jeden musí z kola pryè. Otázkou je, koho Twin uvolní?

Vladan Marek - matador paintballových kolbiš stále není rozhodnut koho posílí a jestli vùbec. Dle zákulisních informací je již v jednání. Ale ono kdo by nechtìl do svých øad nìkolikanásobného mistra republiky (dostihy mají Váòu / paintball Vladana).

Petr Toulis - sprinter a ostrostøelec koketoval s myšlenkou se na MÈR vrátit do øad Opic, avšak uvidíme, jak to dopadne. Poptávka po zkušených borcích je totiž veliká.

Mojmír Svozil – stále nebylo potvrzeno prodloužení hostování v týmu Diablos a je tedy otázkou, zdali se tento výborný útoèník nenechá zlákat vyšší nabídkou jako tomu bylo v letech minulých.

Infinity – v kuloárech se již objevily zprávy, že hoši nebudou hrát spoleènì (dùvodem mohou být vyšší ambice jednotlivých èlenù, èi nulová tréninková morálka vyhasínající hvìzdy ze souhvìzdí Oriona, PJe : ) a tím se nabízí pro mnohé skauty jedineèná šance získat do svých øad bývalé druhé vicemistry Evropy, jmenovitì Igora Svatoše, Petra a Martina Eidlovi a Kubu Oriona Paponochu.

Troja Young Guns – sirotci opuštìní staršími spoluhráèi stále nenašli útoèištì, chcete je? :D
A kdo by nechtìl mladé, svižné jinochy, kteøí to za Vás obìhají.

Daniela Ledvinová – probudí se v ní touha po vítìzství nebo jen zase usedne do míst pro diváky. Pánové, sleèna èeká na poøádnou nabídku.

Jan „mum“ Šecl – bývalý vynikající „hadaø“ byl spatøen našimi zvìdy v paintballové výstroji na Parukáøce v bunkru a mnohé experty jistì napadá otázka: „pøipravuje se na turnaj?, bude tajným trumfem nìkterého z týmù?“ Nebo si ho ulovíte Vy?


O dalším vývoji na volném trhu hráèù budeme informovat již brzy.MÈR 2011 / 2. informaèní blog
03. 10. 2011
Letošní Mistroství Èeské republiky ve sportov(n)ím paintballu se odehraje na høišti urèeném pro World Cup 2011. Høištì bude uveøejnìno týden pøed turnajem.


MÈR 2011 / 22.10. 2011
27. 09. 2011
A je to tady! První informaèní smrš pøed blížícím se posledním turnajem sezony, tedy pøed mistrovstvím Èeské paintballové ligy pro rok 2011.

Sesadí nìkdo Troju z jejího trùnu? Prolomí prokletí Rampage a budou opìt první? Sejdou se Opice v pìti? I na tyto otázky brzy naleznete odpovìï :D

Registrace posílejte na vondracek@paintballgame.cz. Registrace musí obsahovat jména všech hráèù, název týmu a kontakt na Vás respektive kapitána!


Souhrn základních informací:

Hrací den:
pouze sobota a to 22.10. 2011!!! / turnaj bude jednodenní

Startovné:
5.000,- Kè / tým

Kulièky:
Vaše, naše, pouze rebally nechte doma :)

Místo konání:
Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Field:
høištì bude v èas zveøejnìno (oèekávejte PSP field s úpravami od èundrase - "had" pøes celé høištì, obrovská "trojka")

Obèerstvení:
bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe


Doporuèené ubytování:

Penzion Bedrè:
GSM : +420 777 602 602,
E-mail: milako.sro@seznam.cz.

Hotel Pošta:
GMS: +420 604 950 380 / +420 317 721 071,
E-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz.

Hotel Zvánovice:
GSM: +420 323 649 679,
E-mail: zvanovice@legner.cz.

Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.


Váš Èundras


report z 5. kola ÈPL 2011
27. 09. 2011
Jak øekl jednou moudrý pán, všechna sranda jednou konèí. V našem pøípadì nám tento víkend, tedy 24. – 25.9. 2011, konèila posledním pátým kolem Èeská paintballová liga. A znalí jistì ví, co se dìlo: „no, pøeci nejvìtší nervy, emoce, hádky a samozøejmì ohromující výkony borcù, jež si tentokrát pomìøili své síly ve Ètyøkolech u Prahy.“

Sobotní den pøicházel v ruku v ruce s otázkou, zdali se podaøí Rampage témìø nemožné, tedy dotáhnout ztrátu na Troju. Nepodaøilo se, avšak Rampage krom solidních výkonù pøedvedli i nìkolik nádherných hereckých etud (pro neznalé rozhazování rukou, køièení spousty neslušných vìcí a obviòování kulièek, že kazí celému týmu hru), které podtrhlo Pavoukovo pantomimické vystoupení, jež bylo odmìnìno jak „banem“ do konce turnaje, tak ale i samozøejmì potleskem publika. Holt se nám koneènì vrátilo to pravé napìtí do X – ballu a bylo to dobøe! Krom tìchto dvou týmù se o vavøíny utkalo dalších osm družstev, což v koneèném souètu znamenalo rekordní úèast deseti x – ballových týmù v historii ligy (aneb organizátorùv splnìný sen).


Okénko experta:

Troja – aèkoli se od poèátku chvílemi Troja hernì trápila, nakonec ukázala svou touhu po vítìzství a neprohrála ani jedno utkání. Což jen podtrhuje její vyrovnané výkony na èeské scénì pro tento rok. Celý den se mohla v krizových chvílích opøít o uzdravivšího se Juru Èarka a Tomáška, kteøí v kombinaci se stále nestárnoucím „holátkem, batolátkem“ Iljou byli nièivou silou pro všechny soupeøe. Gratulujeme!
Ramapge – slovy básníka: „èekali jsme víc, nepøišlo nic“ aneb starý známý pøíbìh o druhých místech tìchto sympatických chlapíkù ze západu Èech stále pokraèuje. Uvidíme, tøeba pøíští rok. To by ovšem tým musel zapracovat na velice slabé psychice, jež zapøíèinila jak ztrátu nìkolika her, tak i hráèù.
Diablos – byli blízko, ale opìt se lekli vlastního úspìchu a tak i tentokrát zùstali ve stínu Troji a Rampage. Avšak pro první sezonu mezi smetánkou to nebylo rozhodnì špatné a hoši si získali náš respekt.
A.C.T. – hoši z Rakouska tentokrát potrápili každého soupeøe, ale snad i díky smùle a opìt „kamenité“ munici porazili jen HoHo. I tak ale ponechali v našich konèinách dobrý dojem a do pøíštího roku se s nimi bude muset poèítat jako s jedním ze spolufavoritù.
HoHo (special) – nadraftování hráèi, jež zacelovali díru po absentujících hvìzdách Hanácké metropole velkou díru do svìta neudìlali, avšak ani nepropadli.
Rats – jak popsat výkon krys, než „klasika.“ Po minulém pádu do spodní skupiny se opìt Rats zvedli a i pøes velice proøídlou sestavu opanovali svou divizi.
Monkey – tým mìl opìt problémy se sestavou, ale i díky výborné Adélèinì práci mimo høištì se v øadách opic objevil postupnì Pavouk, Toulis a Taz (otázkou zùstává, co chlapcùm slíbila a zdali Taz ví o všem: ). Ti a Radvan nakonec dopomohli skvìle hrajícím sleènám ke krásnému druhému místu v SEMI PRO divizi.
MLKings – tým tentokrát nastoupil ve velice pozmìnìné sestavì, ale to kluky neovlivnilo a rvali se. Tøetí místo, dvì vítìzství a zasloužená gratulace.
Ra.Ma. – i pøes posily, je stále znát, že tým nemá zkušenosti s novým formátem. Pokud si však chlapci sednou u piva a vyøeší „kouèing,“ nemusí být do pøíštího roku bez šancí.
Praetorians – pro mnohé to byl první pìtkový turnaj v X – ballu a tím pádem špatné výsledky se dají pøièíst nováèkovské nervozitì. Kluci ze Znojma nám ale ukázali, že s paintballem to myslí vážnì a pokud Aleš zapracuje na taktice, není nic nemožné.Nedìle se nesla ve znamení zvratù, pøekvapení a pøedevším výbuchu favoritù. Pøed posledním kolem se oèekával souboj o první místo mezi „Tuleni“ a En Garde, avšak po zaèátku turnaje každý vìdìl, že èekání tentokrát rùže nepøinese. A to pøedevším díky výkonùm omladiny z øad Troji, kteøí i pøes slabý zaèátek vše dohnali a v závìru zaslouženì slavili vítìzství na posledním kole ÈPL, což jen ukazuje progres, kterým tým mladíkù prošel za tuto sezonu po boku zkušených matadorù.


Okénko experta:

Troja FOB – slabý zaèátek turnaje byl zapøíèinìn absencí hlavního taktika Vladana Marka, který zpoèátku bloudil nìkde v lesích (prý lovil divoké pohanské psy a zapomnìl se – pozn. red.), ale cestu našel a dle všeho ji i ukázal i ostatním. Zasloužené vítìzství, skvìlé výkony, co více dodat :D
Rage – vyrovnané výkony, vyrovnaná psychika, kluci to nevzdali a mìli hodnì štìstí – v pøekladu to znamená druhé místo na posledním turnaji, ale první místo celkovì … gratulace a velká pusa letí do Plznì.
Hotva – poctivé dodržování pozic, dva „èervení draci“ na pyramidách, pro mnohé èerný kùò turnaje zaslouženì dosáhl na medailové pozice a ukázal, že podceòovat soupeøe se nemá.
Union – høištì tentokrát Unionu sedlo a jen díky smùle hoši nedosáhli na lepší výsledek. Jen škoda, že našli formu až pøed koncem sezony.
Tuleni dew – i pøes nákup Beriho a Jury se tým pral spíše sám se sebou, než soupeøem. Bylo znát, že nervozita na borcích zapracovala a asi i díky ní, nakonec tým ve finále „upadl v nemilost paintballových bohù.“
En Garde – suverén dosavadní sezony si toto kolo vybral slabší chvilku a kopec smùly. Jako hlavní pøíèinu neúspìchu oznaèují naši experti obrovské ztráty pøi zaèátcích her (3 X 3 out po 3 sekundách).
Praetorians – na týmu se projevila únava z pøedešlého dne a neustále zmìny v sestavì. Dohromady to znamenalo pouze tøi výhry a poslední místo.Závìrem bych rád podìkoval všem týmùm za jejich úèast a „fair play“ hru bìhem celé sezony (doufáme, že pøíští rok se naše øady opìt o nìco rozrostou) a vìøte, že i pøíští rok se pro Vás budeme snažit pøipravit co nejlepší podmínky respektive ligu, kterou budete muset mít rádi :D

Díky také patøí rozhodèím, lidem kteøí pomáhali pøi výjezdech do Olomouce a Brna, ale i sponzorùm v podobì paintballgame.cz a paintballshop.cz.

Ale pozor!, sezona nekonèí a informace o MÈR pøijdou brzy :D5. kolo ÈPL 2011
26. 09. 2011
Zdravím všechny,

report se stále tvoøí, ale výsledky již jsou (sekce výsledky), tudíž gratulujeme Rage k celkovému vítìzství v 5men divizi, tak jako Troje v divizi X-ball.5. kolo ÈPL; výsledky prvního hracího dne
24. 09. 2011
Ahoj všem, první kolo X-ballu máme za sebou; viz níže výsledky (vše bude doplòìno po víkendu o doplòující report):

Výsledky PRO DIVIZE;
1. Troja; 2. Rampage; 3. Diablos; 4. A.C.T.; 5. HoHo

Výsledky SEMI PRO DIVIZE;
1. Rats; 2. Monkey CO-MIX; 3. MLKings; 4. Ra.Ma.; 5. Praetorians Znojmo

S pozdravem, èundras


rozpisy pro 5. kolo ÈPL 2011
22. 09. 2011Rozpisy naleznete zde:

sobota

nedìle


S pozdravem,

Váš èundras :D


5. kolo ÈPL 2011 / první informaèní smrš
08. 09. 2011
Jak už to tak bývá, nic není v životì dokonalé, nic není jak chceme mít a to pøedevším právì teï, v dobì ekonomické krize. Ta totiž dolehla i na naši Èeskou ligu a spoleènì s technickými obtížemi pøepravy vybavení na dlouhé vzdálenosti, nás donutila poslední kolo uspoøádat za "humny," tedy ve Ètyøkolech.

Ty Vám nikomu nemusím pøedstavovat a jak doufáme, i tam si opìt užijem spousty zábavy a støílení :D


Program na blížící se víkend:

Páteèní program:
17:00 - 18:00 / free fieldwalking;
18:00 - 19:00 / trénink ( xxx X xxx );
19:00 - 21:00 / free fieldwalking.


Sobotní program / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program / 5men:
09:00 / cpt. meeting
09:30 / první hraSouhrn základních informací:

Místo konání:
Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Field:
høištì pro poslední díl Millennium Series 2011; Paris-Disney World Cup

Obèerstvení:
bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe


Doporuèené ubytování:

Penzion Bedrè:
GSM : +420 777 602 602,
E-mail: milako.sro@seznam.cz.

Hotel Pošta:
GMS: +420 604 950 380 / +420 317 721 071,
E-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz.

Hotel Zvánovice:
GSM: +420 323 649 679,
E-mail: zvanovice@legner.cz.

Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.


Váš Èundras


Report z 4. kola ÈPL 2011
29. 08. 2011
Nad obzorem vychází slunce, teplota dosahuje tìch nejvyšších teplot za toto léto a pan Herolt pøiváží své nejlepší vojenské kompresory. Ano, i takto by se dal popsat zaèátek turnaje ve Ètyøkolech a jak jinak i ètvrté kolo Èeské paintballové ligy nebylo výjimkou – vše pøi starém, vše nejlepší.

Ètvrté kolo bylo už od poèátku výjimeèné a to jak PSP pøedlohou (ta byla cca o sedm metrù delší, než jsme zvyklí: ), tak i posléze po zaèátku her spotøebou munice a opìtovným rozvášnìním emocí v „pitech,“ což bylo pro mnohé pøekvapením pøi vzpomínce na „mírumilovná“ kola na Moravì. Inu jiný kraj, jiný mrav :D

Sobota by se dala nazvat èerným pátkem pro paintballové sázkaøe a lichváøe. Neb kdo èekal suveréni pøedstavení Rampage, byl zklamán a pokud si vsadil, byl i o nìco chudší. Chlapcùm se tentokrát nedaøilo, zázemí vøelo a dle slov kapitána i výbìr taktiky nebyl ideální. Což v celkovém souètu znamenalo ètvrté místo. Tento „výbuch“ bude chlapce asi mrzet, protože vytvoøil mezi nimi a odvìkým rivalem Trojou dvoubodové manko, které se bude jen tìžko smazávat a to pøedevším pokud se Trojským podaøí udržet výbornì hrajícího Ilju. Nechme se tedy pøekvapit.

Okénko experta:

Troja – pokud je Jura zranìný, funguje jako perfektní „kouè, neøkuli šestý hráè“ / pokud nehraje Jura, hraje Ilja a ono to vyjde na stejno / a pokud se Troja dobøe vyspí a rodina Marešù odvádí svou klasickou práci (tedy perfektní práce v zázemí) stále na ní nikdo nemá aneb mílovými kroky za obhajobou. Gratulujeme k zaslouženému vítìzství.
Diablos – ïáblové tentokrát nestaèili pouze na Troju a po vyrovnaných bitvách s A.C.T. a Rampage obsadili druhé místo. A kdo ví jak dopadnou pøíštì :D Hlavní oporou týmu byl opìt dokonale støílející kapitán Ondøej a pøedevším Mojma, který jak dle zákulisních informací si své krátkodobé hostování prodlouží nejménì ještì o mìsíc.
A.C.T. – i pøes zranìní jedné z opor v prvním zápase si A.C.T. udrželi pohodu v týmu a jen díky smùle (, možná i ne pøíliš kvalitní munici) dokonèili turnaj „jen“ na tøetí pozici. Výkony chlapcù však jasnì ukázali konkurenci, že v Rakousku se trénuje a myslí to tam vážnì – Die gutte Arbeit, Martin :D
Rampage – aè se zprvu zdálo, že Rampage si neochvìjnì dojdou pro tøetí vítìzství v øadì, bylo tomu naopak. Mùžeme se jen domnívat, co bylo hlavním faktorem neúspìchu: èasté mìnìní pozic, zdravotní potíže hadaøe, špatné kulièky, Papovo neustále telefonování èi pøílišnì „hustá“ atmosféra spojená v ruku v ruce s nevybaveností pro hru v dešti. Mùžeme se jen domnívat, avšak víme jistì, že celkovì výkony týmu nebyly ideální.
Rats – u Rats je to jako na houpaèce; jednou dole, jednou nahoøe. Bohužel pro okolí Pardubic se opìt ukázala druhá strana mince, tedy neúspìch a to v podobì ètyø proher a to i pøes tøíbodový náskok nad Rampage a podobnì. Pokud se však tým konsoliduje a zapracuje na vyrovnanosti, nejvyšší mety opìt budou na dosah a nemuselo by to trvat dlouho :D
HoHo – po minulém neúspìchu byl opìt povolán do hry Erik, a jak se ukázalo, Sup mìl šastnou ruku. Výborné zvládnutí taktiky a skvìlé individuální výkony dotáhly orly bez sebemenších problémù k postupu a celkovému vítìzství v SEMI – PRO divizi.
Monkeys – tým zužovaný marodkou se pere s osudem a pokud se k tomu pøidá Zdeòkùv um a ženská preciznost na hadovi, je jasné, že druhé místo obsadili opice zaslouženì.
MLKings – vždy nìco nového, vždy vtipní, vždy šik a tentokrát s „èerným onderkysem“ :D Boe a spol se pouèili z minulého propadáku a solidními výkony si vybojovali medaile. Pro blížící se turnaje v zahranièí jen dobrá zpráva.
Ra.Ma. – první turnaj v X – ballové divizi sice nedopadl úspìchem (bez vítìzství), ale zase nikoli neúspìchem. Po první chaotické høe se vlády ujal hostující paintballový guru Vladan a i díky jeho zásahùm do sestavy a oklepaní zbytku hráèù, se hra radotínských postupem zlepšovala.


Nedìle se nesla v podobì tropických teplot a propocených dresù. A kdo dres nemìl, potil se i tak : ) Nejvíce sil si nakonec uchovali En Garde, kteøí i díky posilám suverénì ovládli jak základní èást, tak i play off a nakonec pozvedli nad hlavu pohár pro nejlepší. Nejlepším hráèem (, po poradì rozhodèích a Kotase) se stal Vladan z týmù mladých nadìjí týmu Troja. Dùvodem byla jak vysoká vyrovnanost výkonù, ale pøedevším za „probìhnutí“ Rage a vítìzný tanec pro publikum.

Okénko experta:

En Garde – tým se doplnil o Onderkyse a Charlse z MLKings a jak ukázal èas, doplnìní bylo ideální. Agresivnímu pojetí nedokázal nikdo dlouhodobì odolávat, což v kombinaci s heroickým Heroenem nemohlo jinak dopadnout, nežli úspìchem.
Troja YG – tentokrát pøevzali taktovku starší hráèi a i pøes „lehké“ problémy s vybavením dotlaèili své spoluhráèe ke krásnému druhému místu. Dle zákulisních informací bude duo Vladan a Toulis brzo osloveno nìkolika x - ballovýmy týmy, jež je chtìjí uplatit èi pøesvìdèit k hostování na nadcházejícím kole èpl (holt, dobøí holubi se vracejí: )
Tuleni Dew – nejsympatiètìjší tým tentokrát doplatil na zranìní Pøemy Chmelaøù (krycí jméno v Praze - Petr: ), což v celkovém souètu znamenalo sice pìkné tøetí místo, avšak ztrátu bodù, které se jisto jistì budou hodit v boji o pøíèky nejvyšší.
Rage – tým se tentokrát trápil a ani hostující hvìzda evropské scény Pap nedokázal zastavit propad tabulkou. Ale zkušený odborník ví, že pøíští kolo bude Rage opìt v plné formì (, když už to tady bylo kolikrát: ). Navíc dle slov kapitána Zomba byla pøíèinou špatného umístìní i vyšší moc: „ètvrté kolo, Ètyøkoly, ètvrtí Rampage, tak kolikátí máme být my – jasnì, že ètvrtí: )
Azodin – nováèek soutìže dle pøedpokladù nepropadl a dokázal v praxi, že trénink se vyplácí. Tímto smekáme pøed výkonem tréninkového centra Braník pod vedením Pedra. A budeme tento tým dále sledovat, nebo se odborníci shodují, že pokud tohle pøedvádìli po dvou mìsících hraní, co bude za rok?!
Union – tým opìt doplatil na smùlu a špatnou klouzavost povrchu, což útoènì hrajícím Union vùbec nevyhovovalo. Avšak Paintr (mentor, posila a kouè v jedné osobì) nám potvrdil, že tým ladí své síly na MÈR, kde hodlá pøedvést své umìní a tuto fázi sezony bere jen jako pøípravnou. Chlapi – držíme palce.
Praetorians – aè vedeni zkušeným Alešem, turnaj se tentokrát nevydaøil, což poslední místo jen podtrhuje.


Takže na pøíštím kole na vidìnou a pro nedoèkavce pøíští týden na JoyRidu, èundras


Malé informaèní okénko ze IV. kola ÈPL
27. 08. 2011
Den X - ballu, tedy klasická paintballistova sobota :D aneb výsledky zatím bez plusových bodù a tìch ostatních zbyteèností :)

SEMI - PRO divize:
1. HoHo
2. Monkeys
3. MLKings
4. Ra.Ma.

PRO divize:
1. Troja
2. Diablos
3. A.C.T.
4. Rampage
5. Rats

- nedìle; den zúètování 5men:

5men divize:
1. En Garde
2. Troja YG
3. Tuleni Dew
4. Rage
5. Azodin
6. Union
7. Praetorians

- hráèem respektive taneèníkem dne byl vyhlášen Vladan Marek :)


Podrobné výsledky a report z víkendu naleznete na našich stránkách bìhem dne ... tvoøíme :D


èundras


rozpisy pro 4. kolo ÈPL 2011
26. 08. 2011
Rozpisy naleznete zde:

sobota

nedìle


S pozdravem,

Váš èundras :D


ROZPISY HER
25. 08. 2011
Zdravím,

rozpisy her budou uveøejnìny zítra v dopoledních hodinách; stále øešíme možné nové týmy a naopak.

Plánované starty jednotlivých divizí jsou potvrzeny, tedy v sobotu X - ballový start v 9:00 a v nedìli 5men v 9:30 (cpt. meeting bude vždy pùl hodiny pøedem).


Pøípadné pozdní objednávky èi zmìny v kulièkách atd. bereme v potaz do 14:00. Pozdìji záleží již jen jak velké má Zdenìk auto a náladu :D


Poslední informací dnešního dne je, že areál bude zítra otevøen pro veøejnost od 16:00 (tou dobou bude "snad" již vše pøipravené, kdo pøinese chlazené pití mùže i døív).

Pøedem upozoròujeme øidièe jedoucí od Prahy, aby si obalili nervy èokoládou ... D1 hlásí další zúžení a opravy :D


S pozdravem,

èundras


malé informaèní okénko aneb nìkoli drbù
24. 08. 2011
Jak jste si možná všimli, v registrovaných týmech na ètvrté kolo probìhlo nìkolik zmìn, neøkuli prùvan.

První zmìnou je absence týmu Infinity, který ze studijních dùvodù pøišel o dva hráèe, ale pøedevším dva tahouny a to Martina Eidla a Igora Svatoše. K tomu pøipoètìte pøestup Mojmíra Svozila do Diablos (dle zákulisních zdrojù kvùli vyšší finanèní nabídce), což již tak znaènì proøídlý kádr neustál a tak chlapce budeme moci vidìt až na posledním pátém kole.

Jejich spot (Infinity - pozn. red.) byl využit týmem z Radotína, který po dvou zpackaných kolech vzdal boj o nejvyšší mety v "pìtkové" divizi a rozhodl se již plnì soustøedit na novou sezonu, kdy poslední dvì kola by mìla chlapcùm ukázat odpovìï na otázku: "máme na to?" :D

V "pìtkové" divizi máme nový pøírùstek a to tým AZODIN, který po úspìšném kole Pražské paintballové ligy, chce postoupit o další stupínek dál ... chlapcùm pøejeme hodnì štìstí pøi premiéøe a doufáme, že se stanou stálou akvizicí èeské paintballové scény.


Souhrn posil, zranìní a pøestupù:

Ilja Pávek - Troja (hostování z paintballového dùchodu na neurèito)
Jura Èarek - Troja (absence z dùvodu rekonvalescence)
Mojmír Svozil - Diablos (pøestup z Infinity)
Vladan Marek - Ra.Ma. (hostování na dobu neurèitou)
Èundras von Draczek - Diablos (ukonèení hostování v Diablos)
Petr Pilaø - Rampage (absence z dùvodu rekonvalescence)
Josef Polesný - Ra.Ma. (absence z dùvodu podnikaní)
PJ a Petr Eidl - Infinity (zaøazeni na list volných hráèù po dobu jednoho kola)


S pozdravem,

Váš Èundras


4. kolo - Ètyøkoly
19. 08. 2011
POZOR, POZOR, POZOR - 4. kolo se odehraje namísto v Plzni, v již notoricky známé vísce za Prahou, tedy ve Ètyøkolech.

Dùvodem jsou problémy se høištìm a vysoký poèet informaèních šumù.

Pøedem dìkujeme za pochopení a vìøte, že tuto zmìnu se Vám budeme snažit, co nejvíce vynahradit (každý kapitán má u mì pivo).


A teï informace - níže naleznete èasový harmonogram pro blížící se kolo; rozpisy her budou uveøejnìny ve ètvrteèních veèerních hodinách. Zaèátky her by se již nemìli mìnit, avšak organizátor si vyhrazuje právo zmìny :D

Páteèní program:
17:00 - 18:00 / free fieldwalking;
18:00 - 19:00 / trénink ( xxx X xxx );
19:00 - 21:00 / free fieldwalking.


Sobotní program / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program / 5men:
09:00 / cpt. meeting
09:30 / první hraSouhrn základních informací:

Místo konání:
• Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe


Doporuèené ubytování:

Penzion Bedrè:
GSM : +420 777 602 602,
E-mail: milako.sro@seznam.cz.

Hotel Pošta:
GMS: +420 604 950 380 / +420 317 721 071,
E-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz.

Hotel Zvánovice:
GSM: +420 323 649 679,
E-mail: zvanovice@legner.cz.

Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.


Váš Èundras


4. kolo Plzeò - PLÁNEK HØIŠTÌ
08. 08. 2011
Ètvrté kolo ÈPL 2011 odehrajeme podle plánku høištì PSP Chicago Open / Event 2.

Plánek høištì ZDE


report z 3. kola ÈPL 2011
27. 06. 2011
Pálava – kraj vína, romantických procházek a opìt po roce i kraj paintballistù, kterým protentokrát ukázala sleèna pøíroda svou hezèí tváø a tak bylo po oba dny krásnì sic vìtrno a obèas pod mrakem (, kdo byl na minulém kole v loòském roce chápe proè tu o poèasí píšu: ), ale krásnì.

Sluneèné ráno doprovázené Alešovými melodiemi pøipomínalo spíše ideální dovolenou, než zaèátek turnaje toho nejlepšího, co èeská paintballová scéna nabízí, avšak postaèila jedna kulièka a bylo vše pøi starém. Tvrdé boje, hádky, øev, spoustu vystøílených kulièek vniveè, ale i pøesné støely za bìhu, køik, dìti sbírající munici, tuhé boje a pøekvapivé bunkry. Prostì to, co máme všichni rádi a proè to hrajeme.

Jako první startovaly týmy z divize 2 (SEMI – PRO), kde hned po pøíjezdu bylo všem jasné, že minulý propad A.C.T. dolù nebude mít dlouhého trvání. A.C.T. si to radìji pojistili nìkolika nákupy (kluèina z „Vieny“ a jedenkrát „breakout drtiè“), což se nakonec ukázalo jako dobré rozhodnutí a tak bez ztráty kytièky hoši vyhráli a postupují o level výš.


Okénko experta aneb hodnocení týmù naším analytikem:

A.C.T. – hoši z Rakouska nám tentokrát ukázali jak vypadá rychlá moderní hra a pøineslo to oproti minulé defenzivní strategii úspìchy. Nejvìtší podíl na hladkém prùbìhu her mìl pøedevším kmenový hráè A.C.T. Oliver Tree, který svými rychlými prùbìhy na „emko“ øešil s dostateèným pøedstihem veškerá nebezpeèenství a tak tentokrát chybìjící kapitán Martin mohl jásat a plácat se po rameni jak skvìlého teamleadra za sebe urèil.

Monkey co-mix – tým, u kterého máte pøed každým zápasem velký otazník: „budou hrát skvìle nebo jsou unavení a mdlí?“ Pro tentokrát platila varianta „A,“ tedy èilí a efektivní. Tým se mohl pøedevším opøít o zkušeného matadora Zdeòka Jiráka, jež zapracoval na fyzièce a bylo to znát (v pøekladu lítal, bìhal, skákal – no prostì hrál jak za mlada: )!

HoHo – ze sestavy byl vyøazen „Erik One4one“ a tak se èekalo, co to s týmem Horlù udìlá. Ale neudìlalo to nic. Kýžený postup zase odletìl do teplých krajin, tak jako agresivní hra pøedvádìná bìhem tréninku a tøetí místo je jen slabou náplastí pro kluky z Hané.

MLKings – po úspìšném testu v Polsku se oèekávalo, že tento tým bude takzvaným èerným konìm soutìže, avšak oèekávání jsou jedna vìc a realita druhá – resume: „prostì se to nepovedlo!“ až na Onderkyss´ foto :DPoøadí:
1.A.C.T.
2.Monkey co-mix
3.HoHo
4.MLKings


Prùbìžnì s divizí 2 se odehrávala klasicky i divize 1 (PRO). Ta nabídla jak nespoèet vyhrocených situací, tak i hrdinské èiny (Jura pajdající o jedné noze s utrženými menisky), ale pøedevším spoustu pìkných paintballových akcí (Taz trhající nepøátele na kusy) a jeden dominantní tým, který prohrál pouhé dva body a zaslouženì vyhrál, tedy Rampage.


Okénko experta aneb hodnocení týmù naším analytikem:

Rampage – i pøes absenci zranìného Pilaøe a dle slov nejmenovaného zdroje školou muèeného až psychicky zhrouceného Carlose pøedvádìli kluci krásný paintball (tedy ne z pohledu jejich terèù: ) a jak to tak vypadá, pøevzali otìže nejlepšího týmu v naší zemi pevnì do svých rukou. Povedlo se jim i zalepení dìr po absentujících, nebo co si budeme nalhávat: „Ilja to nìjak vùbec nezapomnìl, aèkoli se vìnuje v souèasné dobì na 100% dráze profesionálního cyklisty.“

Troja – Troja tentokrát doplatila na úzký kádr a pøi zranìní superstar Jiøího Èarka, který i tak bojoval jako lev, prostì na Rampage nestaèila – ale i tak to byl pìkný výkon. Pøece jen, ve ètyøech hráèích porazili tøi týmy: )

Diblos – „zaèíná to být tradicí, že hoši své soupeøe drtí – drtí – drtí a pak dlouho nic a pak dostanou, protože se lekli“ aneb hoši se zlepšují, ale jak ukázal tento turnaj, problémem je pøedevším psychika. I proto se do pøíštího kola rozroste realizaèní tým o psychologa a fackovaèe, jak nám prozradil kapitán týmu Ondra Špes.

Rats – hoši po návratu do elitní skupiny pøedvádìli pìknou hru a potrápili oba favority. Jejich zlepšení bylo pøedevším vidìt pøi zápase s
Infinity, kdy svého soupeøe jasnì ustøíleli a dodateènì se tak pomstili za kolo první.

Infinity – pokud bych mìl použít pouze jedno slovo, volil bych zmar respektive bezzubost. I takto by se dala popsat trápení klukù, kteøí se nedokázali srovnat s absencí opor Mojmi a Petra, aèkoliv hostující Rudy Paleèek pøedvádìl opravdu skvìlé výkony a bude velice zajímavé sledovat dál, zdali po nìm nesáhne nìjaký vìhlasnìjší tým.Poøadí:
1.Rampage
2.Troja
3.Diablos
4.Rats
5.Infinity


Nedìle patøila 5men divizi, kdy si to mezi sebou rozdalo devìt týmù ve formátu každý s každým a posléze se postupovalo do horní respektive spodní skupiny. Aè zaèal den pøeháòkou, po zbytek dne bylo krásnì a tak si všichni oddechli, že jsme se „nekoupali“ jako minule. Hry byly vyrovnané a o tom svìdèí i rovnost bodù u prvních tøech týmù, kdy nejšastnìjší byli na konec hoši z Rage a obhájili tak minulé prvenství.


Okénko experta aneb hodnocení týmù naším analytikem:

Rage – solidní výkony (hlavnì Mára), solidní hráèi (všichni), ,solidní obíhání „echa“ okolo a nazpátek (Eis), solidní posila (Twin), takže co k tomu øíct víc, zasloužená celková výhra.

Tuleni dew – díky výborným výkonùm v druhé èásti turnaje napravili malá zaváhání ve skupinì základní. Progres díky Jurovým tréninkùm je opravdu znát.

En garde – již tak velice dobøe poskládaný tým doplnìný o Pavouka doplatil spíše na smùlu a nìkolik individuálních chyb. A je to jen škoda, nebo k novì poøízeným dresùm by se zlatá medaile opravdu hodila :D

Troja young guns – aè oslabeni neúèastí Toulise, v sestavì tøi mlaïoši, bìhající Tadeáš a kulhající Vladan (prý natažené tøíslo, ale kulhal jen když potøeboval vzbudit soucit rozhodèích), dokázali získat pár hodnì cenných skalpù (vèetnì vítìze divize týmu Rage) a probít se na celkové ètvrté místo.
Zdá se, že Vladanovo vítìzství na Brnìnském Xballu z minulého týdne spolu s cenou pro best of playera kterou získal tamtéž, trošku zviklalo jeho rozhodnutí, hrát letos jen pro zábavu (budeme dále informovat).

Ra.Ma. – tým, u kterého záleží pøedevším na psychice a opìt se to nìjak nepovedlo všechno jak mìlo, tedy tzv. prùser aneb jak jinak popsat sedm proher v øadì :D . Snad tým osvobodí již témìø jistá nemožnost dosáhnout na EP5 respektive celkové prvenství tomto roèníku.

Easy targets – i pøes pomalý rozjezd se tým v druhé èásti turnaje vzchopil a poskoèil na pìkné šesté místo.

Union – tým individualit, které zatím v této sezonì hledají svou tváø. Ale jak øekl Paintr: „pøíštì to vyjde.“

Hotva – jednou nahoøe, jednou dole. Tým doplatil na nevyrovnanost výkonù a jak nejmenovaný zdroj uvedl, tým není sehraný, nebo neustálá fluktuace hráèù brání jakémukoli sehrání.

Praetorians – aèkoli byl tým pod patronací Aleše, nedokázal se po celý turnaj vyrovnat s nástrahami høištì a nepomohlo ani èasté stírání útoèníkù (vždy zaslouženì potrestané: ).Poøadí:
1.Rage 24 / +20
2.Tuleni dew 24 / +12
3.En garde 24 / +7
4.Troja Young guns 18 / -2
5.Ra.Ma. 15 / -3
6.Easy Targets 18 / +3
7.Union 15 / 0
8.Hotva 15/ -3
9.Praetorians 3 / -34


Na závìr bych rád podìkoval Alešovi za skvìle odmoderovaná klání, rozhodèím za supr práci, pevné nervy a mimo jiné jim gratuluji i k vítìzství (, byl jsem totiž pouèen, že rozhodèí nikdy neprohrává a má pokaždé pravdu) a našemu novému kompresoru „Jendovi,“ že pøežil a je : )


Za dva mìsíce na shledanou a s pozdravem,
èundrasrozpisy pro 3. kolo ÈPL 2011
22. 06. 2011

Rozpisy naleznete zde:

sobota

nedìle


S pozdravem,

Váš èundras :D


Èasový harmonogram pro III. kolo
22. 06. 2011
Ahoj všem,
níže naleznete èasový harmonogram pro blížící se Brnìnské kolo; rozpisy her budou uveøejnìny dnes ve veèerních hodinách. Zaèátky her by se již nemìli mìnit, avšak organizátor si vyhrazuje právo zmìny :D

Páteèní program:
17:00 - 18:00 / free fieldwalking;
18:00 - 19:00 / trénink ( xxx X Diablos );
19:00 - 21:00 / free fieldwalking.


Sobotní program / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program / 5men:
09:00 / cpt. meeting
09:30 / první hra


News a upøesnìní:
X-ball - v horní PRO DIVIZI se utkají (, dle výsledkù z minulého kola) týmy Troja, Rampage, Diablos, Infinity a Rats. V dolní SEMI PRO pomìøí síly Hoho, A.C.T., Monkey co-mix a MLKings. Týmy se utkají ve svých skupinách "každý s každým." V pøípadì, že se nám opìt nìkam zatoulá desátý tým, odehrají jako kolo minulé, týmy z nižší divize hry na pìt bodù.

5men - po základní èásti, kdy se týmy utkají každý s každým, se bude nadstavbová èást hrát ve dvou skupinách (nahoøe 5 týmù, dole 4 týmy) a to stejným formátem "každý s každým." Body z obou èástí se nakonec budou sèítat a dle nich se ukáže, kdo je ten nejlepší.


Pozor, pozor!!! - ohlednì stanování, máme jasnì dané kvóty, které není radno porušit a tak prosím, kdo chce stanovat v blízkosti høištì, volejte 731 657 582, abyste si udìlali rezervaci (ti co budou bez rezervace a limit bude pøekroèen budou "vyvedeni" : ).


S pozdravem,

èundras3. kolo Brno - PLÁNEK HØIŠTÌ
01. 06. 2011
Tøetí kolo ÈPL 2011 odehrajeme podle plánu høištì London Campaign Cup 2011.ÈPL - 3. kolo
01. 06. 2011
3. kolo Brno / 25. a 26.6. 2011 / Dolní Vìstonice - první informaèní blog


Místo konání:
Dolní Vìstonice, najdete nás zde (Loc: 48°53'11.914"N, 16°38'19.407"E)

Hrací dny:
Termíny jsou v souèasné chvíli poèítány na celý víkend, jelikož oèekáváme nárùst poètu týmù v X-ballové divizi, a nebylo by tak možné vzhledem k èasové nároènosti odehrát obì divize v jednom herním dni. X-ballová divize by tak byla odehrána v sobotu, 5men v nedìli. Pokud to èasový harmonogram dovolí, organizátor se bude vždy snažit, aby byl celý program odehrán v jeden herní den, tedy v sobotu (proto prosím pozornì sledujte aktuality, a pak na mì nikdo nekøièí respektive pokud by se hrálo v jeden den, všechny si Vás obvoláme : ).

• sobota – Xball (captains meeting bude v èas upøesnìn)
• nedìle – paintball (captains meeting bude v èas upøesnìn)


Obèerstvení:
Bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Field:
Bude se hrát na fieldu pro Millennium Series London 2011.

Doporuèené ubytování:
Odkazy na jednotlivé baráèky a ubytovny naleznete zde.

Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.Váš Èundras


report z 2. kola ÈPL 2011
16. 05. 2011
Pøipravovat turnaj v pátek tøináctého nikdy nevìstí nic dobrého. A pokud Vám jakákoli rosnièka pøedpovídá po celý týden d隝, zimu a ve vyšších polohách sníh, je jasné, že to Vaše myšlení ovlivní a to nikoli pozitivnì. Ale i pøes ta všechna úskalí, obèasné pøeháòky (, které se obèas spojili v jeden velký celek: ) a povìry o kopcích smùly se tento víkend uskuteènilo druhé kolo Èeské paintballové ligy dle plánu, což znamená „velice dobøe“ a to za úèasti 19 týmù.

Sobota byla opìt rezervována hráèùm X-ballu. Ti si z poèátku užívali krásného sluneèného poèasí, které posléze vystøídalo oblaèno (velice pøíjemné), jež bylo na poslední dvì hry obmìnìno deštíkem (ten už tak pøíjemný nebyl).

V SEMI PRO divizi jsme byli svìdky velice vyrovnaných bitev, což dokazuje i poèet získaných bodù respektive výher jednotlivých týmù. Nakonec se radoval z celkového vítìzství, které zaruèuje postup do PRO divize, tým RATS. Ten pøedvedl oproti kolu pøedešlému jak nové dresy, tak pøedevším soustøedìný výkon bez zbyteèných one4onù, což se však nedalo øíci o Holomouckých orlech, které o pomalu jistý postup pøipravil three4one za Erikùv „zához“ až v poslední høe.

Výsledky:
1.Rats – 6 bodù / 13:10
2.HoHo – 6 bodù / 14:12
3.Monkey co-mix – 3 body / 11:13
4.MLKings – 3 body / 10:13


PRO divize mìla tentokrát jasnì daného favorita hned od samého zaèátku a to tým kolem fešného zrzka Papa, tedy tým Rampage, který na totožném høišti obsadil první místo na turnaji Grand tour. Svou formu si chlapci schovali i do Olomouce a tak s plným poètem bodù a ztrátou pouhých dvou her s Diablos si došli bez jakýchkoli problémù pro celkové prvenství. Druzí nakonec byli „Trojáci,“ pronásledováni nováèkem PRO divize, týmem Diablos, který se štìstím pøeskoèil opìt velice slušnì hrající Infinity a tentokrát poslední / sestupující rakouské chlapce z A.C.T., kteøí doplatili jak na ultra tvrdé kulièky, tak i pøísnost rozhodèích (samozøejmì oprávnìnou: ).

Výsledky:
1.Rampage – 12 bodù / 16:2
2.Troja – 9 bodù / 12:9
3.Diablos – 6 bodù / 13:13
4.Infinity – 3 body / 8:14
5.A.C.T. – 0 bodù / 5:16


Pokud jste nìkdy vidìli anglická „tréninková“ videa, kdy Nexus jezdí loužemi, bahno protéká vším a sluníèko je opravdu dobøe schované za humny, máte pøedstavu jak vypadala nedìle. Pokud ne, kouknìte se :D

Haná nám totiž ukázala i svou stinnou stránku, kdy od páté hodiny ranní zaèalo mžení, které pøešlo v d隝, který byl doprovázen studeným vìtrem. Ani to však neodradilo deset „pìtkových“ týmù, které se nejdøíve utkali v základní skupinì „každý s každým,“ kdy se pak podle získaných bodù rozdìlili do dvou finálových skupin.

Nejvíce se daøilo týmu Rage, který i díky skvìle hrajícímu „Mojmovi“ (hostující hráè z PRO týmu Tøebíè Sitcom) získal prvenství a napravil tak zaváhání z kola minulého. Druzí byli Tuleni Dew, tøetí jen o technické body skonèili hráèi z Hotvy, která po celý den pøedvádìla pro oko domácích fanouškù „lahodící paintball“ (slovy Karla Brucknera: „takové baroko“). O pøekvapení se tentokrát staral tým Freelance, který i pøes skromnost kapitána Martina Kreèmera: „my jsme jen lesáci,“ èasto porážel papírovì silnìjší týmy a to s glancem brnìnských super galánù, což v koneèném souètu staèilo na velice pìkné šesté místo.

Výsledky:
1.Rage – 27 bodù / +12
2.Tuleni Dew – 24 bodù / +25
3.Hotva – 24 bodù / +5
4.En Garde – 21 bodù / +8
5.Praetorians – 21 bodù / -3
6.Freelance – 19 bodù / -2
7.Union – 19 bodù / -5
8.Troja Y.G. – 15 bodù / -4
9.Ra.Ma. – 15 bodù / -16
10.Easy Targets – 9 bodù / -20


Dìkuji všem týmù za úèast i pøes nepøíznivé poèasí a vìøím, že na pøíštím kole nám to pøíroda vrátí v podobì azurové oblohy a krásného trávníku. Takže v Brnì na vidìnou :D

Prùbìžné poøadí naleznete na zde.


Váš èundrasrozpisy pro 2. kolo ÈPL 2011
12. 05. 2011
sobota

nedìle


Èasový harmonogram pro 2. kolo
06. 05. 2011
Ahoj všem,
níže naleznete èasový harmonogram pro blížící se Olomoucké kolo; rozpisy her budou uveøejnìny ve støedu ve veèerních hodinách. Zaèátky her by se již nemìli mìnit, avšak organizátor si vyhrazuje právo zmìny :D

Páteèní program:
15:00 - 16:00 / free fieldwalking;
16:00 - 17:00 / trénink (HoHO X ?Troja?);
17:00 - 18:00 / trénink (neobsazeno);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.


Sobotní program / X-ball:
08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hra


nedìlní program / 5men:
09:30 / cpt. meeting
10:00 / první hra


News a upøesnìní:
X-ball - v horní PRO DIVIZI se utkají (, dle výsledkù z minulého kola) týmy Troja, Rampage, Diablos, A.C.T. a Infinity. V dolní SEMI PRO pomìøí síly Hoho, Rats, Monkey co-mix a MLKings. Týmy se utkají ve svých skupinách "každý s každým." V pøípadì, že se nám opìt nìkam zatoulá desátý tým, odehrají jako kolo minulé, týmy z nižší divize hry na pìt bodù.

5men - po základní èásti, kdy se týmy utkají každý s každým, se bude nadstavbová èást hrát ve dvou skupinách (nahoøe 5 týmù, dole 5 týmy) a to stejným formátem "každý s každým." Body z obou èástí se nakonec budou sèítat a dle nich se ukáže, kdo je "da best team."


s pozdravem,

èundras2. kolo Olomouc - PLÁNEK HØIŠTÌ
03. 05. 2011
Druhé kolo ÈPL 2011 odehrajeme podle plánu høištì Germany - Bitburg MAXS European Masters 2011.


Plánek høištì ZDE


2. kolo / Olomouc - Dolany
02. 05. 2011
2. kolo Olomouc / Dolany - první informaèní blog

Opìt zdravím všechny milovníky rychle létajících kulièek, druhé kolo máme za dveømi a tak je tu malé informaèní okénko. I jako minulý rok se 2. kolo ÈPL odehraje na Hané, pøesnìji v mìstské èásti Olomouce v Dolanech;


Místo konání:
Dolany, najdete nás zde (Loc: 49°38'47.69"N, 17°19'41.529"E)

Hrací dny:
Termíny jsou v souèasné chvíli poèítány na celý víkend, jelikož oèekáváme nárùst poètu týmù v X-ballové divizi, a nebylo by tak možné vzhledem k èasové nároènosti odehrát obì divize v jednom herním dni. X-ballová divize by tak byla odehrána v sobotu, 5men v nedìli. Pokud to èasový harmonogram dovolí, organizátor se bude vždy snažit, aby byl celý program odehrán v jeden herní den, tedy v sobotu (proto prosím pozornì sledujte aktuality, a pak na mì nikdo nekøièí respektive pokud by se hrálo v jeden den, všechny si Vás obvoláme : ).

• sobota – Xball (captains meeting bude v èas upøesnìn)
• nedìle – paintball (captains meeting bude v èas upøesnìn)


Obèerstvení:
Bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Field:
Bude se hrát na fieldu pro Millennium Series Bitburg 2011.

Doporuèené ubytování:

„Ubytování Dolany“:
GSM : +420 604 57 97 46,
E-mail: cisar@ubytovanidolany.cz.


Turistická ubytovna DDM Olomouc, Pohoøany:
GMS: +420 585 223 233,
E-mail: link najdete na . http://www.levneubytovani.net/ubytovani/ubytovna-ddm-pohorany.htm.


Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.Váš Èundrasreport z 1. kola ÈPL 2011
11. 04. 2011
Tento víkend, tedy 9. až 10.4. 2011, bylo odehráno první kolo Èeské paintballové ligy a to v malebné vesnièce Ètyøkolech, která jak èasto uvádí pan Herout, je støedem Evropy. A pokud by náhodou nemìl pravdu, byla vesnièka u Prahy alespoò tentokrát støedem … a to paintballového dìní v Èesku.

Jak zima ukázala hráèští agenti pøes zimu nelelkovali a mnohé týmy pøedstavily zvuèné posily. Ramapage se posílila o „Pavouka,“ Troja po ukonèení kariery, svého dlouholetého kapitána Vladana Marka, stáhla z Kanadského hostování Juru (z blízkého zdroje víme, že hlavní snahou bylo zachování rozruchu v pitech: ) a ještì za zmínku stojí úspìch skauta týmu En Garde, který ulovil na trhu volných hráèù Pavla Køenka.

Vše tedy mohlo zaèít a taky pøesnì na èas zaèalo v sobotu v 9:00. První hrací den mìl na plánu X-BALL. A jak jinak nebyla nouze o pìkné pøestøelky, mnoho køiku a i ten nìjaký „three4one“ se v kapse našel.

Velkým pøekvapením byl výkon týmu Infinity, který aè oslaben o Pedra a Petra a s absencí jakéhokoli tréninku pøes zimní období, podával velice slušné výkony a svou hrou dokázal znepøíjemnit život i nejvìtším papírovým favoritùm.

Jako nejšastnìjší, neodvážím se øíci nejlepší (, nebo pøi systému na pìt vítìzných bodù a v kombinaci s vydatným sluníèkem, kdy ke konci šlo už nìkterým hráèùm pouze o holé pøežití, než-li o výhru,) se ukázal v divizi semi-pro tým Diablos, který díky tøem výhrám bude pøíští kolo startovat o patro výš. Naopak dolù z pro divize poputuje tým Rats, jež po slouèení s B týmem nenašel svou obvyklou pohodu a ukonèil svoje pùsobení na prvním kole bez vítìzství.

O vítìzství se nakonec utkali už naši staøí nesmiøitelní, tedy Troja a Rampage. Kdo by však èekal tuhé boje a hádky jako bylo zvykem z let minulých, musel být nutnì zklamán. Troja jasnì ukázala, kdo je na zaèátku sezony v nejlepší formì a svého soka jasnì porazila až ani Carlos nestaèil køièet.

Druhý den patøil týmùm hrajících 5men. Po základní skupinì bylo jasné, že „koupit“ si posilu se vyplatí a tak En Garde pod vedením Køenka respektive Tuleni posíleni o Juru, bez problémù postoupí do horní skupiny. Naopak papíroví favorité Rage èi ML Farm hernì propadli a jistì jejich kapitáni probdí mnoho nocí, než bude odhalen problém, jež zapøíèinil, že se nedaøilo jak mìlo.

Nakonec tøetí místo dobyl novì poskládaný tým Troja young guns, který i díky posilám, jmenovitì Tedy, Touly a Vlady, dosáhl svého zatím nejvìtšího úspìchu a zaslouženì se postavil na pomyslnou bednu. Nezabránil jim v tom ani jejich nízký vìkový prùmìr (pohybující se okolo 21 let) a s tím spojený nedostatek zkušeností.

Druzí díky úžasné stíhací jízdì skonèili kluci z En garde (, nutno øíci, že Heroen podával velice nadprùmìrné výkony a svou hrou postrèil tým dopøedu, kdy bylo tøeba nebo když Køenek chyboval). Vítìzem se stal tým Ra.Ma., což je potvrzení, že pøechod na agresivní nikoho nešetøící nìmecký styl se vyplácí.

A co se stane dál? Kdo ví :D , na pøíštím kole na vidìnou a s pozdravem, èundrasÈPL 2011; výsledky druhého hracího dne
10. 04. 2011
Pøesnìjší celkové výsledky z prvního kola 5men / report a ostatní pøijde èasem ... dejme tomu max ráno :D

1. Ra.Ma. 27 / +21
2. En Garde 25 / +21
3. Troja young guns 18 / +3
4. Hotva 18 / -6
5. Tuleni dew 15 / -1
6. ML Farm 21 / +5
7. Rage 16 / +6
8. Easy targets 9 / -26
9. Union 6 / -23

è...... (teèky doplò dle nálady :)


ÈPL 2011; výsledky prvního hracího dne
09. 04. 2011
Ahoj všem, první kolo X-ballu máme za sebou; viz níže výsledky (vše bude doplòìno po víkendu o doplòující report):

Výsledky PRO DIVIZE;
1. Troja; 2. Rampage; 3. A.C.T.; 4. Infinity; 5. Rats

Výsledky SEMI PRO DIVIZE;
1. Diablos; 2. MLKings; 3. HoHo; 4. Monkey CO-MIX

S pozdravem, èundras


ÈPL - program na sobotu a nedìli
07. 04. 2011
Ahoj všem, níže naleznete už koneèné zaèátky her plus menší info, abyste mìli pøedstavu, co Vás èeká a nemine:D.

X-ball - v horní PRO DIVIZI se utkkají (, dle výsledkù z minulého roku) týmy Troja, Rampage, Rats, A.C.T. a Infinity. V dolní SEMI PRO pomìøí síly Hoho, Diablos, Monkey a MLKings. Týmy se utkají ve svých skupinách "každý s každým."

5men - po základní èásti, kdy se týmy utkají každý s každým, se bude nadstavbová èást hrát ve dvou skupinách (nahoøe 5 týmù, dole 4 týmy) a to stejným formátem "každý s každým." Body z obou èástí se nakonec budou sèítat a dle nich se ukáže, kdo je "da best team."

Sobotní program / X-ball:

08:30 / cpt. meeting
09:00 / první hranedìlní program / 5men:

11:30 / cpt. meeting
12:00 / první hras pozdravem,

èundras


rozpisy pro 1. kolo ÈPL 2011
07. 04. 2011
sobota

nedìle


ÈPL 2011 / 1. kolo / pátek
06. 04. 2011
Ahoj,

už se nám to blíží. Cítíte to ... to napìtí, ty nervy, ten stres :D

Pokud budete mít v pátek èas a chu si projít høištì èi si potrénovat, urèitì Vám bránit nebudeme; viz program dole. Cena tréninku je 150,- Kè na osobu (v cenì je vzduch, slave s fukarem, startovaè a mùj srdeèný úsmìv).

Pøípadné zamluvení tréninku na tel. 731 657 582 (èundrasovo).


Páteèní program:

14:00 - 15:00 / free fieldwalking;
15:00 - 16:00 / trénink (Diablos X Troja);
16:00 - 17:00 / trénink (neobsazeno);
17:00 - 18:00 / trénink (neobsazeno);
18:00 - 20:00 / free fieldwalking.Rozpisy her budou uveøejnìny zítra dopoledne.

Start X-ballu je plánován na 9:00 a 5men bude startovat cca. na 12:00 (èasy jsou uvedeny pouze pøedbìžnì, tak né, že pak na mì nìkdo bude køièet, když se to trochu posune: ).


S pozdravem, èundras


P.S. ze soboty na nedìli je plánována "menší" afterpárty, takže pokud nepospícháte domù èi nemáte plán - zùstaòte respektive pøijeïte døív. Bude nám hrát DJ Mára ze soundsystému Kometa a krom klasiky (70., 80. a 90. léta) se bude hrát i electro, trocha tekna a tak.

P.P.S. Ivoši, zùstaò s námi :D
1. kolo Ètyøkoly - PLÁNEK HØIŠTÌ
04. 04. 2011
První kolo ÈPL 2011 odehrajeme podle plánu høištì Paris, Longchamp tuning 2011.


Plánek høištì ZDE


1. kolo Ètyøkoly - první informaèní blog
03. 03. 2011
Zdravím všechny,

zaèátek sezony se nám kvapem blíží a tak tu máme první informaèní blog o nadcházejícím kole, které probìhne ve Ètyøkolech u Prahy a to 9. až 10.4. 2011;


Místo konání:
• Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Hrací dny:
• sobota – Xball (captains meeting bude v èas upøesnìn)
• nedìle – paintball (captains meeting bude v èas upøesnìn)

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe


Doporuèené ubytování:

Penzion Bedrè:
GSM : +420 777 602 602,
E-mail: milako.sro@seznam.cz.

Hotel Pošta:
GMS: +420 604 950 380 / +420 317 721 071,
E-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz.

Hotel Zvánovice:
GSM: +420 323 649 679,
E-mail: zvanovice@legner.cz.

Stanové mìsteèko u høištì:
GSM: +777 099 099,
E-mail: vondracek@paintballgame.cz.


Váš Èundras


REGISTRACE 2011
03. 03. 2011
A už se to toèí, už se to roztáèí ... je tu èundras se svou diskotékou :)

Rozbíhá se registrace na 1. kolo respektive na celou sezonu a tak nezùstávejte se svým týmem pozadu.

Registrovat se je možné jak na stránkách ÈPL (REGISTRACE ZDE)
tak i na e-mailu vondracek@paintballgame.cz.

Pokud využijete druhou možnost, tedy e-mail, pošlete mi vyplnìnou šablonu, viz níže;

Název týmu:
Kategorie: (X-ball nebo paintball)
Kapitán:
Tel:
E-mail:
Výèet kol, kterých se plánuju zúèastnit:S pozdravem,

èundras


ÈPL 2011
03. 03. 2011
Jak už to tak bývá, vždy je na zaèátku každého roèníku co øešit, o èem diskutovat a proè se pošuchovat. A ani tento rok není výjimkou a po vášnivé polemice, která pomalu dosahovala biblických rozmìrù, byla nakonec odhlasována zmìna dvou termínù, tedy prvního a druhého (1. kolo je pøesunuto na 9. Až 10.4. a 2. kolo na 14. až 15.5. 2011).

Dùvodù, proè byly termíny pozmìnìny, je nìkolik, tudíž uvedu pouze ty hlavní; naše meteorologická stanice („Rosnièka Praha“) nám poskytla informace o blížící se teplé frontì, která dosáhne svého vrcholu na zaèátku dubna, takže naše obavy z mrazù a snìhu (pamatujete minulý rok: ) se rozplynuly v ta tam a tak døívìjšímu termínu nic nebraní, na druhou stranu naše plánované paintballové èarodìjnice se odehrají asi až na pøes rok; zmìna druhého termínu je snahou v pokraèování již døíve nastoleného trendu, tedy být jakousi „pøípravou“ na Millennium pro èeské i zahranièní TOP týmy.

V pøípadì jakéhokoli dotazu kontaktujte èundrase.
èundrasÈPL 2011
16. 02. 2011
Ahoj všem,

termíny jednotlivých kol jsou tady : )

Místa budou upøesnìna do konce mìsíce; pøedpokladem je, že první kolo se odehraje v Praze a druhé na Moravì.


ÈPL 2011; Termíny kol;

9. a 10.4. – ÈPL 1

14. a 15.5. – ÈPL 2

25. a 26.6. – ÈPL 3

27. a 28.8. – ÈPL 4

24. a 25.9. – ÈPL 5

22.10. – MÈR 2011

èundras


ÈPL 2011
02. 02. 2011
Jak by øekl svìtoznámý králík z klobouku Bob: „vstávat a cvièit!“ A toto moudro platí i pro nás, lid paintballový, uznávající rychle letící barevné kulièky: ) , nebo zaèátek Èeské paintballové ligy se kvapem blíží.

I letos bude liga vycházet jak v pravidlech, tak i ve vzhledu høiš z THE MILLENNIUM EUROPEAN PAINTBALL SERIES. Avšak oproti této sérii budeme startovat až v dubnu (, organizátor i otázání hráèi si jistì nepøejí snowgame: ) a vypíšeme o jedno kolo navíc, tedy bude pìt kol. Bìhem roku se budete moci pøihlásit do 5man divize èi X-ball divize. Pozorný ètenáø si jistì všiml, že oproti loòsku se spojily paintballové divize – dùvodù je nìkolik, ale mezi ty hlavní patøí vyrovnaná výkonnost všech týmù a pøechod mnoha týmù do X-ballu.

Pøedpokládanými hracími dny bude pro X-ball sobota a pro 5man nedìle (výjimkou mohou být svátky atd. – organizátor si vyhrazuje právo zmìny).

I v tomto roce bude na ÈPL nutnost zaregistrování hráèù do divizí. Cílem tohoto kroku je vytvoøení jasné struktury úrovnì hráèù, což by mìlo usnadnit sportovní zaèátky novým týmùm;

- každý hráè bude povinen se zaregistrovat do divize, kterou hodlá primárnì v sezonì 2011 hrát. (zaregistrování probìhne v první vlnì prostøednictvím kapitánù týmù, kteøí obdrží pøesné instrukce, pošlu to cca. mìsíc pøed startem);

- registrace bude vázat hráèe k divizi, nikoliv k týmu;

- hostování nebo zmìna týmu v rámci divize není nijak omezeno. Hráè však mùže nastoupit v rámci divize na jednom turnaji pouze v jednom týmu;
- v divzi 5 man mùže každý tým v turnaji využít služeb maximálnì dvou PRO X-ballových hráèù;

- v pøípadì, že hráè divize 5man bude hrát na dvou turnajích za PRO X-ballový tým, stává se automaticky hráèem X – ballové divize a platí pro nìj výše uvedená pravidla;

- každému hráèi bude vystavena karta, která kromì ovìøení pøíslušnosti slouží zároveò jako licence ke hraní na ÈPL;

- kapitán týmu bude povinen pøi registraci pøed každým turnajem pøedložit hlavnímu organizátorovi seznam nastupujících hráèù ke kontrole;

- hráèi, jež nespadají pod žádný klub a tedy nebudou zaregistrováni v žádném týmu, se mohou; zaregistrovat samostatnì.


A teï to nejdùležitìjší – peníze. Nebudeme si lhát, každá sranda nìco stojí a tak aby Vás nepøešel úsmìv na tváøi, bude i tento rok startovné velice pøátelské jako loni: 5man … 4.000,- Kè a X-ball … 6.000,- Kè (startovné na jeden turnaj / tým).


Novinky pro jednotlivé divize:

X – ball:
- dle výsledkù z minulé sezony budou týmy nasazeny do prvního turnaje;

- další nasazení / poøadí bude pak již vždy dìláno podle umístìní z pøedešlého turnaje;

- novinkou je rozdìlení týmù na tzv. „A skupinu a B skupinu“ – to v pøekladu znamená, že prvních pìt týmù se utká v samostatné skupinì systémem každý s každým;

- poslední tým (pátý tým z A skupiny) bude sestupovat do B skupiny a naopak, vítìz B skupiny si pøíští turnaj zahraje v A skupinì … tento systém má za cíl jak udržet vysokou úroveò her tìch nejlepších týmù, tak nabídnout zaèínajícím týmùm možnost zahrát si proti sobì rovným soupeøùm (, mìli by odpadnout výsledky: Troja vs. všichni = 4 : 0, a kdo je dobrý, probojuje se za nimi: ) a zároveò umožòuje novým, silným týmùm probít se mezi „elitu“;

- pro celkového poøadí v X–ballové lize budou body z obou skupin spoleèné (, což znamená, že první tým v B skupinì bude brán jako celkovì šestý - to znamená, že pokud postoupíte do A skupiny a tam Vám nevyjde turnaj, nebudete na tom škodní: );

- body budou rozdìlovány stejnì jako minulý rok, tedy pøi úèasti 10 týmù vítìz získá 10 bodù a poslední 1 bod, pøi úèasti 20 týmù získává vítìz 20 bodù a poslední opìt jeden bod;

- organizátor garantuje vždy minimálnì 3 X–ballové hry na 4 body, v plánu ale je aby každý tým odehrál ètyøi hry na 4 body.

5man:
- systém turnaje bude každý s každým; následovat bude play–off;

- v pøípadì, že na turnaj bude zapsáno sedm a ménì týmù, probìhnou dvì kola každý s každým bez play–off;

- organizátor garantuje minimálnì 8 paintballových her, v plánu je však aby každý tým odehrál deset her.


Termíny jednotlivých kol budou uveøejnìny v co nejbližší dobì – stále èekáme na vyjádøení rakouských pøátel, nebo se nechceme køížit v termínech turnajù a tak umožnit „cestovatelùm“ objet obì soutìže kompletní.


Otázky popøípadì pište na vondracek@paintballgame.cz , volejte na 731 657 582 nebo pište na diskuzi na paintballinfu; http://www.paintballgame.cz/diskuze/start.php?curroom=3 .


S pozdravem,

ÈUNDRAS

zápisky z deníèku
28. 09. 2010
25.9. 2010

Podzim je èas chmurný, plný depresí a pøemýšlení, co já komu koupím k tìm Vánocùm. Listí žloutne a padá, do lesa se kvùli bahnu a dešti jít nedá a vìtšina populace tedy zùstává v pohodlí svého domova u kamen respektive na gauèi u televize.

Ale jak píši v pøedchozím odstavci jen „vìtšina“, nebo jsou na svìtì i paintballisté a to je druh nelenivý a velice odolný jakémukoliv poèasí. A tak i pøes nepøízeò poèasí se léta pánì 2010 setkalo a následnì „obarvilo“ 17 týmù.

Na titul samozøejmì pomýšlelo hned nìkolik týmù, ale v prùbìhu základních skupin se ukázalo, že nìkteré sny se urèitì nevyplní možná ani na pøes rok a že orel na podzim pelichá a proto podává mizerné výkony : )

Tudíž mùj milý deníèku, je ti asi jasné, že do finále z prvních pozic postoupila opìt Troja Praha a Rampage. Z druhých pozic šly do dalších bojù týmy Infinity a RMG, tedy slovenští bratøi s vydatnou maïarskou posilou v podobì „Køenka“, „Beryho“ a dlouhého uheráku.

Ale jak to vìtšinou bývá, sny o pøekvapivém finále se hned po chvilce rozplynuly a do posledního maèe nastoupili staøí známí a samozøejmì nesmiøitelní, týmy pod vedením Vladana a Twina, Rampage a Troja. Nakonec byla šastnìjší Troja a to pøedevším díky výkonùm nejmenšího z rodu Marešù, Páji. Ten vyhrál po právu ocenìní pro nejlepšího hráèe turnaje.

Tøetí místo pøipadlo RMG a bramborová medaile zbyla na kluky z Proseka, Infinity.

Deníèku, prostì klasika! : ) A to na 100% platí i o následné oslavì, kdy svou dominanci z let minulých potvrdil èistokrevný høebec z Hanácka, Erža, který i tentokrát vyhrál titul Pijan roku 2010 a jako hlavní cenu obdržel poukázku na placené lùžko v místním hostinci, jež do tomboly vìnoval pan Vladan Marek.

Sláva vítìzùm, èest poraženým.

P.S. deníèku, dnes jsem se rozhodl, že také jednou vyhraju (neví nìkdo èíslo na Oliho?)

26.9. 2010

9:00 - d隝, d隝 a d隝 a k tomu zima, všichni odjíždí a slova o dvoudenním turnaji jsou náhle zapomenuta. Jen po tváøi mi stéká kapka a cítím se tak sám.

9:15 - d隝, d隝 a d隝 a jdeme na to, naštìstí nejsem sám. Do hlavy se mi dere stále otázka: PROÈ? Koák vypadá na to, že se ptá stejnì jako já, kdo mùže za to poèasí.

10:00 – našel jsem náš pohár za tøetí místo z ÈPL, po párty kdy Pedro øekl: „bereme jen první“. Vypadá opravdu rozespale až pomuchlanì. Co na to øekne Icák?

10:05 – nesmí se to dozvìdìt.

12:00 – holinky svaté, holinky mé, ponèo milované (kvalitní výbava, rovná se pùlka úspìchu, škoda jen, že si pøipadáme jak Nìmci u Stalingradu).

15:35 - d隝, d隝 a d隝, ale máme už naložený auta.

15:40 - d隝, d隝 a d隝 a LT zapadlo.

16:30 - d隝, d隝 a d隝 a zjišujeme, že LT není krtek.

16:35 – dali mi za pravdu, musíme to vyložit, Kotas olupuje Ukrajinku o rýèe.

16:55 – s Pavlem se pøišla rozlouèit Šárka, láska je mocná èarodìjka i pršet na chvilku pøestalo.

17:55 – opìt naloženo, opìt d隝.

18:36 – všichni se shodujeme, že za rok to bude zase lepší.

19:00 – nestírá boxer.

19:05 – nesvítí LT.

19:10 – miluju paintball : )


P.S. pro tento rok se louèí organizátorský tým Slavesforever: Kotas, Pája Svùdce Melichar, Džehur, Standa Alchymista, Hanz Èundras von Radotín, Wosák, Láïa, Šéca a Marach

P.P.S. pøíští rok na vidìnou.


MÈR 2010 - VÝSLEDKY
27. 09. 2010
Ahoj všem,

pokud byste hledali výsledky MÈR 2010, najdete je v sekci VÝSLEDKY : )


Výpisky z organizátorského deníèku budou dodány ještì dnes.


Váš èundras
ROZPIS HER NA MÈR 2010
23. 09. 2010
SKUPINA A

SKUPINA B
3. kolo informací o MÈR 2010
22. 09. 2010
Ahoj,

nebo jsou všichni "hroznì" zvìdaví, pouštím PØEDBÌŽNÉ ROZLOSOVÁNÍ A ÈASOVÝ HARMONOGRAM.

Pozor, vše se ale mùže rychle zmìnit; registrace není ještì uzavøená : )


Všechny týmy byly rozdìleny dle výsledkù v jednotlivých ligách do dvou skupin. A to:

Skupina A

Troja
Infinity
HoHo
Ra.Ma.
HoTva
Diablos
RPG 1
PGO
En Garde


Skupina B

Rampage
Rats
Monkey CO - MIX
Rats B
MLKings
RMG
Tuleni Dew
Eagles
Praetorians


V obou skupinách se bude hrát systémem round robin (každý s každým), pøièemž do soubojù o titul postoupí z každé skupiny vždy dva týmy.

První dva týmy z obou skupin se utkají v play off, hraném na dva vítìzné zápasy. Zbytek poøadí bude sestaven ze získaných bodù ze základní skupiny.


Pøedpokládaný èasový harmonogram:

8:30 – schùzka kapitánù skupiny A)
9:00 – START her
12:00 – obìdová pauza
12:15 – schùzka kapitánù skupiny B)
12:30 – START her
15:30 – pauza pøed finálovými
16:00 – start finálovek
18:00 – vyhlášení výsledkù
18:30 – zaèátek „paøby“


Tak zatím ahoj, èundrasMÈR 2010 - FIELD LAYOUT
15. 09. 2010
MÈR 2010 odehrajeme podle plánu høištì PSP World cup 2010.Plánek høištì ZDE


2. kolo informací o MÈR 2010
13. 09. 2010
Ahoj,

je tu druhý informaèní blok, jehož hlavním bodem je ubytování; viz dole:

Kulturní dùm Milovice + mateøská školka Milovice:

adresa - 30.èervna, Milovice
cena - 0,-Kè za noc
rezervace / kontakt - vondracek@paintballgame.cz
detaily - bude se spát na zemi èi stolech, proto všem odvážným doporuèujeme spacák!!!


Ubytovna Lysá n. Labem:

adresa - Lysá n. Labem
cena - 184,-Kè za noc
rezervace / kontakt - http://volny.cz/ubytovna.lysa/, 777 110 287, 777 913 213
detaily - malebná ubytovna v centru mìsta, høištì je cca. 10 minut jízdy autem, pìšky snad nikdo nepùjde : )


Penzion U Vinné révy:

adresa - Jedlièkova 1397/19
cena - 500,-Kè za noc
rezervace / kontakt - 4.maliny@centrum.cz, 777 336 767
detaily - dle místních luxusní penzion, kde o Vás bude postaráno v té nejvyšší možné kvalitì.


Pøi zajišování ubytovaní berte ohled na sobotní (after)párty, které se bude odehrávat v blízkosti høištì respektive v obecním domì, tak a to nemáte daleko.


Pøípadné dotazy smìøujte na asi již notoricky známý odkaz; vondracek@paintballgame.cz.


S pozdravem,

èundras


P.S. fieldlayout bude zveøejnìný zítra po obìdì

P.P.S. pokud máte chu ještì pøed mistrovstvím potrénovat, tuto sobotu probìhne 2.kolo podzimní èásti PPL za úèasti tìch nejvìtších hvìzd (Troja, Rampage, bratøi Marešovi atd.)


1. kolo informací o MÈR 2010
02. 09. 2010
Ahoj všem,

první "informaèní vlna" je tady;

Místo konání:
• Milovice (Loc: 50°13'47.718"N, 14°52'43.304"E)

Hrací den (pøedbìžnì):
• sobota – start cca. kolem 8:00hod, bude však ještì upøesnìno, dle poètu pøihlášených týmù

Rozpis her a herní systém:
• bude uveøejnìno ve ètvrtek 23.9. 2010 v dopoledních hodinách, rozlosování probìhne po uzávìrce registrace, ta je ve støedu 22.9. 2010 ve 23:59

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì v hospùdce

Startovné:
• 4.000,-Kè tým

Kulièky:
• neomezeno; na místì v dostateèném množství

Registrace:
• jméno týmu a kapitána plus telefonní kontakt zasílejte na vondracek@paintballgame.cz


S pozdravem,

Váš ÈundrasMÈR 2010 - MILOVICE
01. 09. 2010
Ahoj,

sice již probìhlo závìreèné kolo ÈPL, ale nemusíte truchlit, kvapem se totiž blíží MÈR 2010, viz pozvánka...

POZVÁNKA NA MÈR 2010


Váš Èundras


Celkové poøadí ÈPL 2010
30. 08. 2010
Ahoj všem a paintballistùm zvláštì,

tento víkend probìhlo závìreèné kolo Èeské paintballové ligy a kdo se nebyl alespoò podívat pøišel o hodnì.

V sobotu 28.8.2010 se za mírného deštì (ten postupnì sílil, slábl a zase dokola: ) sešlo ve Ètyøkolech sedm X - ballových týmù.

Papírové pøedpoklady hned na zaèátku vyvrátil tým Infinity, který namísto bojù o pozice slibující EP5 hledal celou základní èást formu a tu nalezl až pøi závìreèném zápase se "zmoklými" Horli.

O tøetí pozici se po základní èásti utkal tým Krys a rakouští A.C.T. . Více ze hry nakonec mìli Rats a zaslouženì vyhráli, bohužel však pro nì i tento heroický výkon nestaèil na celkové tøetí místo a pouze tak odsunuli Infinity ze ètvrté pozice o patro níž.

Letos mìla všechna X - ballová finále stejné aktéry a ani tentokrát se obsazení hlavních rolí nezmìnilo. Troja i Rampage opìt pøedvedli své umìní a po vyrovnané bitvì se nakonec radoval tým Troja, ten i nakonec jen velice tìsnì vyhrál celkovì ligu.


Druhý den, tedy 29.8.2010 v nedìli, se sešli hráèi "pìtek" a oproti kamarádùm z X - ballu nemokli ba naopak, kdo nemìl sluneèní brýle - prohloupil, nebo bylo krásné poèasí.

Spojení obou divizí se ukázal jako krok správnou cestou; za prvé se ukázala obrovská vyrovnanost èeské paintballové scény; za druhé byly hry zajímavìjší, nehrálo se neustále proti stejným týmùm; a na závìr, každý se ujistil o své aktuální formì pøed blížícím se mistrovstvím.


Výsledky 4. kola - Ètyøkoly:

X - ball:
1. Troja 7/4/+10
2. Ramapage 6/3/+7
3. Rats 5/3/+7
4. A.C.T. 4/2/-1
5. Infinity 3/2/+2
6. HoHo 2/1/-4
7. Monkey CO - MIX 1/1/-4

Divize 1:
1. Troja Young Guns 5/9/+33
2. Rats B 4/9/+22
3. MLKings 3/8/+20
4. Ra.Ma. 2/8/+17
5. HoTva 1/7/+6

Divize 2:
1. RPG 1 7/8/+17
2. PBN 6/5/-2
3. Praetorians 5/3/-21
4. Diablos 4/2/-21
5. Tuleni Dew 3/2/-22
6. Eagles 2/2/-24
7. En Garde 1/2/-25


Celkové poøadí všech týmù ligy naleznete v sekci výsledky.

Klíè použitý pøi urèení výsledného poøadí naleznete na http://cpl.paintballinfo.cz/files/pravidla_cpl_2010.pdf; úplnì dole :)


Na blížícím se mistrovství na vidìnou,

Váš èundras and spol.Na závìr chci podìkovat "všem":

hráèùm za jejich úèast a snad se naše øady pøíští sezonu rozrostou o nové týmy jako tomu bylo tento rok (, takže zaènìte pošuchovat svoje známé èi staré bardy s visícími guny na høebíku: );

rozhodèím za jejich perfektní práci a hlavnì panu Èárkovi, že to se mnou a ostatními Pražáky vydržel;

a kolegùm, otrokùm a velkému Koákovi - DOBRÁ PRÁCE, JEN TAK DÁL :) :)


ROZPIS HER NA 4. KOLO
26. 08. 2010
Ahoj,

a máme tu rozpisy her pro 4. kolo ÈPL.


Rozpis Divize X-ball (sobota)

Rozpis Divize 1 a 2 (nedìle)Základní informace:

- oba dva dny budeme mít schùzku kapitánù v 9:30 hod (, takže se vyspíte: )

- první hra jak v sobotu, tak i v nedìli bude startovat v 10:00 hod

- pøítelkynì, kamarádky a i ty kamarády sebou, a má kdo fandit : )


S pozdravem a na vidìnou,

èundras


ÈPL - POZOR, POZOR
25. 08. 2010
Ahoj,

nebo máme rádi sudá èísla a zaoblené skupiny, hledáme pro nadcházející 4. kolo hráèe / týmy, kteøí mají chu si zahrát sobotní X -ball za tøetinové ceny.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pro více informací vytoète telefonní èíslo 731 657 582 (èundrasovo).


Váš èundras


P.S. vzpomínáte si na Troju Bastards? : )


DRUHÝ INFORMAÈNÍ BLOG
20. 08. 2010
Ahoj všem,

z technických dùvodù naleznete fieldlayout pro nadcházející zavìreèné kolo na stránkách paintballinfa; www.paintballinfo.cz.


Další informace a rozpisy her budou vyvìšeny po víkendu respektive po uzávìrce registrací.


S pozdravem,

èundras

P.S. už se taky tak tìšíte : )


4. kolo ÈPL - Ètyøkoly (první informaèní blog)
13. 08. 2010
Ahoj všem pimbállistùm,

už se nám blíží konec prázdnin a s ním závìreèné kolo ÈPL. V žádné z divizí není zatím jistý vítìz a tak opìt mùžeme èekat napínavé bitvy a jak doufáme i následné velkolepé oslavy celkového vítìzství (kdo opije organizaèní tým - Rampage nebo Troja?!?! nebo úplnì nìkdo jiný?!?!?! : )

!!!POZOR, POZOR, POZOR - ZMÌNA LOKALITY!!!

Závìreèné kolo se mimo pùvodní plány odehraje ve Ètyøkolech a to z technických dùvodù.

Pro samotné hráèe tato zmìna, ale nic neznamená a nikdo nemusí mít obavy - kvalitní zázemí, pøísné rozhodèí a skvìlé "veèerní posezení" bude samozøejmì zajištìno.


Místo konání:
• Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Hrací dny:
• sobota – Xball (captains meeting v 7:45 / první hra v 8:00)
• nedìle – Divize 2 (captains meeting v 8:45 / první hra v 9:00) a Divize 1 (captains meeting v 11:45 / první hra 12:00)

Rozpis her a herní systém:
• bude uveøejnìno ve ètvrtek v dopoledních hodinách, rozlosování probìhne po uzávìrce registrace, ta je ve støedu ve 23:59

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Doporuèené ubytování:

Penzion Bedrè:

GSM : 777 602 602, milako.sro@seznam.cz , Tel./fax : 317 726 305, ICQ : 362033582 - Bedrè 14


Hotel Pošta:

Rezervace: +420 317 721 071, GMS: +420 604 950 380 fax: +420 317 722 355,e-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz


Hotel Zvánovice:

GSM: +420 323 649 679, Fax: +420 323 649 666, E-mail: zvanovice@legner.czV pøípadì jakéhokoli dotazu èi doregistrace se obracejte na vondracek@paintballgame.cz.


Další informace a plánek høištì dodám po víkendu.


Váš Èundras

Rozpisy herních dní tøetího kola ÈPL 2010
10. 06. 2010
Sobota

Rozpis Divize 2
Rozpis Divize 1

Nedìle

Rozpis X-ball Divize


3. kolo ÈPL - ubytování
07. 06. 2010
Zdravím všechny pøíznivce paintballu, 3. kolo se nezadržitelnì blíží a tak pøinášíme nìkolik typù, kam složit hlavu po turnaji respektive po party : ) , viz. níže;


http://www.e-chalupy.cz/jizni_morava/ubytovani-horni-vestonice-penzion-kopretina-pronajem-1438.php ;

http://www.e-chalupy.cz/jizni_morava/ubytovani-horni-vestonice-penzion-dalibor-zabka-1316.php ;

http://www.dejvi.unas.cz/cenik.html ;

http://www.zmiko.cz/scripts/index.php ;

http://www.dvebabicky.unas.cz/ ;

http://www.mavlast.cz/ubytovani.kapacita.301.jizni-morava.palava.horni-vestonice ;

http://ubytovani.nettravel.cz/Jihomoravsky/Penzion-Marketa/9790/.


Výše uvedené penziony a hotely se pohybují v cenové relaci od 300kè do 450kè za osobu na den, tudíž pøeji šastnou ruku pøi výbìru (, dle informací od místních a zkušeností z minulého roku však nemusíte mít obavy, všechny uvedené penziony jsou naprosto v poøádku).

S pozdravem, Èundras

P.S. stanové mìsteèko bude samozøejmì také otevøeno a vìøte nebo ne, bude opìt spousta zábavy až do rána : )))Plán høištì na tøetí kolo ÈPL 2010
02. 06. 2010
Tøetí kolo ÈPL 2010 odehrajeme podle plánu høištì London Campaign Cup 2010.Plánek høištì ZDE


3. kolo ÈPL Horní Vìstonice (první informaèní blok)
13. 05. 2010
Ahoj všem,
3. kolo máme za dveømi a tak je tu náš první informaèní blok. Tentokrát dojde k malé organizaèní zmìnì a to, že budou hrací dny prohozeny, tedy Divize 1 a 2 se budou hrát v sobotu. V nedìli tím pádem bude odehrán X-ball (snažíme se totiž co nejvíce vyjít vstøíc týmùm hrajícím rakouskou ligu, tak aby mohli startovat i u nás).
Avšak X-ballisté nemusí truchlit, nebo z pátku na sobotu je plánována „menší beforepárty“ a tak budou mít celou sobotu na opìtovné dobytí sil.

Místo konání:
• Horní Vìstonice (Loc: 48°52'30.012"N, 16°37'15.953"E)

Hrací dny (pøedbìžnì):
• sobota – Divize 2 (captains meeting v 8:45 / první hra v 9:00) a Divize 1 (captains meeting v 12:45 / první hra 13:00)
• nedìle – Xball (captains meeting v 7:45 / první hra v 8:00)

Rozpis her a herní systém:
• bude uveøejnìno ve ètvrtek 10.6.2010 v dopoledních hodinách, rozlosování probìhne po uzávìrce registrace, ta je ve støedu 9.6.2010 ve 23:59

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì v hospùdce

Pøípadné dotazy smìøujte na vondracek@paintballgame.cz.

S pozdravem,
Váš Èundras2. kolo ÈPL
06. 05. 2010
POZOR, POZOR – VELKÉ ZMÌNY

Ještì jednou zdravím všechny pøíznivce koulované a pøedevším hráèe, kteøí se chystají na nadcházející kolo v Olomouci.
Bohužel i tentokrát nám ukázala pøíroda, kdo je tu pánem, a podaøilo se jí podmáèet trávník v Nemilanech do nepoužitelného stavu. Avšak chrabøí Holomouètí Orli rychle zareagovali a sehnali povrch nový a to ve vísce Slatinice (pamìtníci jistì vzpomenou neb tu bylo také kolo pøed dvìma lety a v celku vydaøené) - Loc: 49°33'39.177"N, 17°6'17.732"E.
Veškeré pøípadné dotazy (popøípadì nadávky) opìt smìøujte na mì, tedy Hanze von Dráèka, tel. 731 657 582.

Ubytování
Penzion Na Figlenì - Slatinice
• kraj: Olomoucký kraj
• okres: Olomouc
• region: Haná
• obec: Slatinice
• èást obce: Slatinice
• adresa: Slatinice 80
• web: www.nafiglene.penzion.com
• email: nafiglene@penzion.com
• telefon: +420 585944868 , +420606841946

Penzion U veterána
• Web: www.veteranmuseum.cz/
• Telefon: +420 585429077
• Slatinice 2, 78342 Slatinice
• Kraj: Olomoucký kraj
• Poloha GPS: 49°33' 39.55'' N, 17°5' 54.51'' EHrací dny druhého kola ÈPL 2010
06. 05. 2010
• sobota – Xball (captains meeting v 7:45 / první hra v 8:00)
• nedìle – Divize 2 (captains meeting v 8:45 / první hra v 9:00) a Divize 1 (captains meeting v 12:45 / první hra 13:00)Èasový harmonogram X-ball Divize

Èasový harmonogram Divize 1

Èasový harmonogram Divize 2


Plán høištì na druhé kolo ÈPL 2010
27. 04. 2010
Druhé kolo ÈPL 2010 odehrajeme podle plánu høištì Bitburg MAXS European Masters 2010.Plánek høištì ZDE


2.kolo ÈPL – Olomouc / Nemilany (první informaèní blok)
20. 04. 2010
Úvod:
Po krátké pauze se opìt blíží další kolo ÈPL. Tentokrát se sejdeme v Nemilanech, krásné a útulné vesnièce nedaleko Olomouce. Horli jako minulý rok pøipravili bohatý doprovodný program - køest knihy o paintballu, veèerní promítání s paintballovou tématikou, speciality z hanáckého grilu (kdo ví, ten ví), voòavá pøekvapení z místních kulináøských receptur a spoustu dobrého pití.

Místo konání:
• Nemilany, najdete nás zde (Loc: 49°33'15.981"N, 17°15'14.452"E)

Hrací dny (pøedbìžnì):
• sobota – Xball (captains meeting v 7:45 / první hra v 8:00)
• nedìle – Divize 2 (captains meeting v 8:45 / první hra v 9:00) a Divize 1 (captains meeting v 12:45 / první hra 13:00)

Rozpis her a herní systém:
• bude uveøejnìno ve ètvrtek 6.5.2010 v dopoledních hodinách, rozlosování probìhne po uzávìrce registrace, ta je ve støedu 5.5.2010 ve 23:59

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe a opravdu dobré (vlastní zkušenosti: )

Doporuèené ubytování (od rodáka z dìdiny Erika Loydla):

Levný hostel v historickém centru
http://www.hostelolomouc.cz/
tel.: +420 77 44 15 111

Ubytovny od 130Kè za noc (prakticky v centru mìsta)

Ubytovna Morrela
www.ubytovna-olomouc.cz
+420 603 511 067

Ubytovna Marie (kousek od Morrely)
http://www.ubytovnamarie.cz/
tel: 585 220 220

Hotel Flora
http://www.hotelflora.cz
+ 420 585 422 200

Ti z vás, kteøí máte rádi kempování, máte možnost strávit veèer nebo dva na HoHo høišti na Tereziánské pevnosti v Olomouci – Neøedínì (výbìh, pípa, gril je samozøejmostí).
Podmínkou je vèasné zavolání a nahlášení pøesného poètu osob - 773 248 302 (Erwin - HoHo).

Pøípadné dotazy smìøujte na vondráèek@paintballgame.cz.

S pozdravem,
Váš ÈundrasÈasový harmonogram pro 1. kolo ÈPL
01. 04. 2010
Po dokonèení finálního plánu se ještì posunul start Divize 1. Jinak už nepoèítáme s žádnými zmìnami.

æasový harmonogram X-ball Divize

Èasový harmonogram Divize 2

Èasový harmonogram Divize 1


Propozice prvního kola Praha - Ètyøkoly
29. 03. 2010
Zdravím, všechny pøíznivce paintballu a pøedevším hráèe, kteøí se zúèastní prvního kola, jež zaštiuje paintball klub Troja. Pøedem se chci omluvit za opoždìné uveøejnìní místa konání, ale bohužel nám organizátorùm „matka pøíroda“ ukázala svou horší tváø a tak jsme do posledních chvil snažili zajistit co nejlepší povrch v tìchto sychravých dnech, tak abychom namísto støílení neplavali :-).


Místo konání:
• Ètyøkoly, najdete nás zde (Loc: 49°52'8.479"N, 14°42'28.929"E)

Hrací dny:
• sobota – Xball (captains meeting v 7:45 / první hra v 8:00)
• nedìle – Divize 2 (captains meeting v 7:45 / první hra v 8:00) a Divize 1 (captains meeting v 11:45 / první hra 12:00)

Rozpis her a herní systém:
• bude uveøejnìno ve ètvrtek v dopoledních hodinách, rozlosování probìhne po uzávìrce registrace, ta je ve støedu ve 23:59

Obèerstvení:
• bude zajištìno na místì, o gril a pivo nemusíte mít strach, vše bude v hojné míøe

Doporuèené ubytování:
Penzion Bedrè:
Penzion Bedrè se nachází ve støedoèeském kraji, 4 km od mìsta Benešov. Bedrè nabízí moderní ubytování 4 kilometry vzdálené od Benešova smìr Sázava. Šest pokojù a dva apartmány. Každý pokoj i apartmán je vybaven, vlastní koupelnou a toaletou, lednièkou, varnou konvicí a pøíjmem wifi signálu pro bezdrátové pøipojení k internetu. Dále je klientùm k dispozici vkusný bar, parkování u penzionu, nádherné okolí. Poloha penzionu pøímo vybízí k celodenním výletùm.
Stravování
možnost samostatného stravování v apartmánech s kuchyòkou (základní vybavení, varná konvice), možnost doobjednání stravy na místì, stravování v okolních restauracích

GSM : 777 602 602, milako.sro@seznam.cz , Tel./fax : 317 726 305, ICQ : 362033582 - Bedrè 14

Hotel Pošta:
Hotel Pošta se nachází ve støedoèeském kraji, v bezprostøední blízkosti námìstí mìsta Benešov, kde se nachází øada zajímavých obchùdkù, restaurací a barù. Hotel Pošta nabízí ubytování ve støedu mìsta Benešov, v jednolùžkových, dvoulùžkových, tøílùžkových pokojích a v jednom apartmá. Pokoje jsou vybaveny vlastním pøíslušenstvím (WC, sprcha nebo vana), na pokojích je televize. Apartmán je vybaven sociálním zaøízením sprchou i vanou, lednicí, sedací soupravou s posezením, manželskou postelí, televizí + hudebním a sportovním programem. Možnost pøipojení na internet pomocí Wi - Fi. Hotel nabízí služby: parkovištì pro autobus, kadeønické služby, noèní bar s pravidelnými diskotékami, samoobslužná jídelna s denním provozem, divadelní sál, kde se konají kulturní akce mìsta, vèetnì plesù a divadelních pøedstavení.
Stravování
v cenì ubytování není zahrnuta strava, možnost stravování v hotelové restauraci

Rezervace: +420 317 721 071, GMS: +420 604 950 380 fax: +420 317 722 355,e-mail: recepce@hotelpostabenesov.cz

Hotel Zvánovice:
Hotel Zvánovice se nachází pouze 30 km od centra Prahy, uprostøed chránìné krajinné oblasti. Hotel je snadno dostupný z centra Prahy. V èervnu roku 2005 prošel hotel kompletní rekonstrukcí. Souèástí hotelu jsou také známé Lesní Láznì. Mimo speciálních relaxaèních, beauty a detoxikaèních programù je možné v lázních využít: solnou jeskyni, relaxaèní a dotoxikaèní koupele, masáže, masáže lávovými kameny a mnohé další. Hotel nabízí ubytování v pokojích Standard, Executive, Business a Family.
Stravování
pøi pobytech na pokojích je v cenì zahrnuta snídanì, pøi pobytech v apartmánech není v cenì zahrnuta strava (možnost dokoupení snídanì), restaurace v objektu
snídanì: 150 Kè / osoba / den

GSM: +420 323 649 679, Fax: +420 323 649 666, E-mail: zvanovice@legner.cz

Váš ÈundrasZmìna termínu MÈR
17. 03. 2010
Kvùli zmìnám v termínech evropských lig Millennium a Grand Tour se MÈR 2010 pøesouvá na víkend 25.-26. záøí 2010

Kalendáø pro rok 2010 ZDE


Plán høištì na první kolo ÈPL 2010
09. 03. 2010
První kolo ÈPL 2010 odehrajeme podle plánu høištì Fuengirola Beach Cup 2010.Plánek høištì ZDE


Místa konání ÈPL
18. 02. 2010
Koneèná jednání probìhla a místa, kde se letos utkají nejlepší èeské týmy, jsou rámcovì dohodnuta.

Pøesné lokace a podrobné informace o jednotlivých turnajích budou postupnì uveøejòovány na tomto webu.

1. kolo uspoøádá Paintball club Troja v Praze
2. kolo spolupoøádá klub PGO v Nemilanech u Olomouce
3. kolo spolupoøádá Actiongames Brno v Horních Vìstonicích
4. kolo spolupoøádá klub RPG v Plzni

Místo konání Mistrovství Republiky ve sportovním paintballu prozatím nebylo zvoleno, a tak všichni zájemci o spolupráci na tomto prestižním turnaji, nech se ozvou na email pavlas@paintballshop.cz

Pedro - Sektetáø


Registraèní Karty
12. 02. 2010
Registraèní karta opravòuje k hraní na ÈPL. Každý hráè musí požádat o vystavení této karty. Žádost musí být podána nejpozdìji ètrnáct dní pøed turnajem, kterého se hráè hodlá zúèastnit. Pro registraci je nutné na email pavlas@paintballshop.cz zaslat svou fotografii (ideálnì pasového formátu), své celé jméno, rok narození a divizi, do které se chcete zaregistrovat. Pro zjednodušení celého procesu žádáme hráèe, aby se registrovali hromadnì prostøednictvím kapitána svého týmu, do jehož emailu byly odeslány podrobné instrukce (pokud ne, buï na nìj nemám mejl, nebo se nìkde stala chyba – napište mi ).

Informace o registraci hráèù ZDE

Pedro - Sekretáø


Pravidla ÈPL pro rok 2010
08. 02. 2010
Ve spolupráci s profesionálním týmem rozhodèích Wasp byla sestavena pravidla Èeské paintballové ligy 2010. Více ZDE.


ÈPL 2010 aneb základní informace a nejvìtší novinky
29. 01. 2010
Myslím, že není pochyb o tom, že speedballová sezona 2009 byla v rámci Èeskoslovenského prostoru historicky nejúspìšnìjší. Celkový poèet týmù, které nakoukly na ÈPL, se pøehoupl pøes magickou hranici tøiceti. Ligy se zúèastnily týmy hned z pìti státù støední Evropy, což jistì svìdèí o dobré organizaèní úrovni celé soutìže. Liga a celá speedová scéna tak pøedvedla, že je nutné posunout se trošku dál, k vyššímu standartu pravidel (jak organizaèních, tak herních). Jaké zmìny tedy ÈPL, jako nejvyšší èeská liga zaznamená?

V roce 2010, stejnì jako v pøedchozí sezonì bude liga ètyøkolová a bude rozdìlena do tøí výkonnostních kategorií. Nejvyšší kategorie – Divize X-ball se bude hrát ve formátu SPL X-ball na 4 vítìzné body a 10 minut èistého herního èasu. Divize 1 a Divize 2 budou hrány v klasickém formátu 5M. Herní pravidla budou ve všech divizích upravována pravidly Wasp 2010 vycházejícími z pravidel Millennia. Dokument bude uveøejnìn bìhem února na webu cpl.paintballinfo.cz.

Termíny ÈPL:
1. Kolo - Praha 3.-4. Dubna 2010
2. Kolo - Olomouc 8.-9. Kvìtna 2010
3. Kolo - Neurèeno 12.-13. Èervna 2010
4. Kolo - neurèeno 28.-29. Srpna 2010
Mistrovství ÈR 2.-3. Øíjna 2010

Termíny jsou v souèasné chvíli poèítány na celý víkend, jelikož oèekáváme nárùst poètu týmù v X-ballové divizi, a nebylo by tak možné vzhledem k èasové nároènosti odehrát všechny tøi divize v jednom herním dni. X-ballová divize a Divize 2 by tak byly odehrány vždy v sobotu, Divize 1 v nedìli. Pokud to èasový harmonogram dovolí, organizátor se bude vždy snažit, aby byl celý program odehrán v jeden herní den, tedy v sobotu.

Místa konání jednotlivých kol
V souèasné chvíli je jisté, že první kolo ÈPL bude poøádáno v Praze a druhé v Olomouci. O dalších kolech je jednáno s partnerskými kluby a místa konání budou co nejdøíve uveøejnìna. Pokud o poøádání posledního turnaje v sezonì – MÈR neprojeví zájem nìkdo jiný, bude MÈR poøádáno klubem Troja.

Obecná organizaèní pravidla
Plán høištì bude urèen dle aktuálního kola Millennium Series 2010. K dispozici bude na každém kole kryté zázemí, odstøelištì s radarem a vzduch min. 3000psi. Tým rozhodèích bude vždy sestaven z èlenù profesionálního rozhodcovského týmu Wasp pod vedením pana Martina Èarka, který je celou sezonu 2010 hlavním rozhodèím s právem veta.

Startovné
Divize 1 a Divize 2 - 4000,- Kè/tým a turnaj
X-ball divize - 6000,- Kè/tým a turnaj

Reprezentace ÈR na turnaji EP5
Prozatím nebylo potvrzeno poøádání tohoto turnaje. Bìhem února probìhne jednání s hlavním organizátorem EP5 o poètu týmù, které budou na EP5 z ÈPL nominovány.

Registrace týmù na ÈPL
Stejné jako v sezonì 2009 prostøednictvím formuláøe na webu cpl.paintballinfo.cz

Registrace hráèù na ÈPL
Nejvìtší novinkou roku 2010 na ÈPL bude nutnost zaregistrování hráèù do divizí. Cílem tohoto kroku je vytvoøení jasné struktury úrovnì hráèù, což by mìlo usnadnit sportovní zaèátky novým týmùm.


- Každý hráè bude povinen se zaregistrovat do divize, kterou hodlá primárnì v sezonì 2010 hrát. (zaregistrování probìhne v první vlnì prostøednictvím kapitánù týmù, kteøí obdrží pøesné instrukce)
- Registrace bude vázat hráèe k divizi, nikoliv k týmu.
- Hostování v rámci divize není nijak omezeno. Hráè však mùže nastoupit v rámci divize na jednom turnaji pouze v jednom týmu.
- Hráè smí hostovat mimo svou divizi pouze dvakrát za sezonu.
- Hostování ve vyšších divizích je omezeno na 2 turnaje v sezonì. Pokud je tedy hráè zaregistrován pro hraní v Divizi 2, mùže nastoupit v Divizi 1 nebo X-ball divizi pouze na dvou turnajích v sezonì. Pokud chce nastoupit ve vyšší Divizi ke tøetímu turnaji, automaticky je do ní pøeøazen a ztrácí nárok na další hostování mezi divizemi.
- Hostování v nižších divizích je omezeno pouze na 2 turnaje v sezonì a hostovat se smí pouze o jednu divizi níž. Hráè X-ball divize tedy mùže nastoupit pouze v Divizi 1 a to pouze na dvou turnajích v sezonì. Pokud chce nastoupit v nižší divizi na tøetím turnaji, je automaticky pøeøazen do nižší divize a ztrácí nárok na další hostování mezi divizemi.
- Každému hráèi bude vystavena karta, která kromì ovìøení pøíslušnosti slouží zároveò jako licence ke hraní na ÈPL
- Kapitán týmu bude povinnen pøi registraci pøed každým turnajem pøedložit hlavnímu organizátorovi karty nastupujících hráèù ke kontrole.
- Zabavení hráèské karty z dùvodu porušení pravidel znamená zákaz èinnosti na ÈPL po dobu urèenou pravidly. Zpùsob rozhodování je popsán v pravidlech pro sezonu 2010.
- Hráèi, jež nespadají pod žádný klub a tedy nebudou zaregistrováni kapitány jednotlivých týmù, se mohou dodateènì zaregistrovat. Divize jim bude urèena organizátorem dle týmu, ve kterém poprvé v sezonì 2010 hráli.
- V rámci jednoho turnaje je možné využít služeb pouze dvou hráèù na hostování (toto pravidlo neplatí pro X – ball).

Váš organizaèní tým
Pedro(sekretáø) a Èundras(øeditel)
Èasový harmonogram MÈR 2009
02. 10. 2009
Berte prosím harmonogram jako závazný, pøípadní opozdilci budou penalizováni koupeným panákem Vladanu Markovi, který je tímto vyhlášen exekutorem dne. Panatujte tedy!: lepší pøijít o hodinu døív, než o pìt minut pozdìji!


Místo konání:
Najdete nás zde
Captains meeting SKUPINY 1: 7:45
První hra SKUPINY 1: 8:00
Captains meeting SKUPINY 2: 11:00(kvùli pøípadným odchylkám reality od pøedpokládaného prùbìhu turnaje)
První hra SKUPINY 2: 12:00
Pøibližný konec: 17:15 (+- 4 hodiny)
První roztoèená piva na Cindì: 20:00
Slavnostní vyhlášení výsledkù ÈPL 2009 a MÈR 2009: 20:30
Zaèátek otevírací show players party: 21:00
Konec otevírací show, volná zábava: 21:30
Definitivní konec players party: 24:00!!
Místo konání players party: Klub Cinda na Císaøské louce

Odvoz z Cindy je zajištìn.

LOS Skupin:

SKUPINA 1
Rampage
RPG 7
Holomóètí Horli
Troja Young Guns
Highlanders
Holomócký Tvargle
RA.MA.
PBN
Eagles
FLB

SKUPINA 2
Troja
Rats
Infinity
Paintballpark Wolfs
Monkey Co-mix
RMG
Rats B
MLKings
Tuleni Dew
Praetorian Paintball Znojmo

Postupový systém:
První dva týmy z obou skupin se utkají v play off, hraném na dva vítìzné zápasy. Zbytek poøadí bude sestaven ze získaných bodù ze základní skupiny.

Kompletní rozpis her ke stažení:
SKUPINA 1
SKUPINA 2


Players party MÈR 2009
25. 09. 2009
Udìlejte na MÈR výjimku! Po turnaji se umyjte, navoòte a vyražte do spoleènosti. V klubu Cinda na Císaøské louce jsme pro Vás pøipavili party, která bude urèitì stát za to!

Kromì patry samotné budou pøichystána pøekvapení, která Vladan Marek nesdìlil ani organizátorùm MÈR a bude to asi nìco speciálního.

Místo: klub Cinda na Císaøské louce
Datum: 3.10.2009
Zaèátek akce: 21:00

Program: Slavnostní vyhlášení celkových výsledkù ÈPL 2009, ohòová show, živá hudba, požívání alkoholických nápojù a lehkých drog, 35. narozeniny Vladana Marka

Pøijïte tedy na Cindu a nebudete litovat. Zváni jsou všichni Èeští a Slovenští sportovní hráèi, úèastníci MÈR, partnerky, partneøi, otrlé dìti a neútoèní psi.


Ubytování na MÈR
25. 09. 2009
Pro mimopražské týmy bez možnosti ubytování jsme vybrali dvì místa, kde se za dobrý peníz vyspat. Doporuèujeme zùstat v Praze až do nedìle a zúèastnit se players party na Císaøské louce, kde bude slavnostnì vyhlášeno celkové poøadí Èeské paintballové ligy 2009, hrát bude živá hudba, pobaví ohòová show atd.

Tìlocvièná jednota Sokol Praha - Krè - Hostel V Podzámèí
Ubytovna - Hostel
V podzámèí ev.è. 27
140 00 Praha-Krè
Telefon: +420 241 444 609
Fax: +420 241 444 609
E-mail: evacib@yahoo.com
Loc: 50°2'13.884"N, 14°26'50.165"E

Kontaktní osoby:
Eva Cibulková (vedoucí ubytovacího zaøízení)
Telefon: +420 241 444 609
E-mail: evacib@yahoo.com

Hostel s nabídkou klasického ubytování.
Kapacita pro cca 40 osob. ( teï už jen 37)
Potøeba zarezervovat co nejdøív, nejlépe do 28.9.

Cena za noc: víc jak 20 osob – 100Kè/noc
Ménì než 20 osob – cca 130/noc

IMP, s.r.o.

Kontaktní údaje:
Adresa: IMP, s.r.o. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha-Braník
Telefon WORK: +420 241 490 009
Kontakt: p.Køížková :606 731 719

Øíkala, že jsou dìlnická ubytovna, ale že k nim právì dost èasto chodí fotbalisti nebo baseballisti z Krèe.

Cena: 230,-Kè/lùžko

Kapacita 160 lùžek (už nìco obsazené, ale kapacita stále velká)
2-4 lùžkové pokoje – soc. Zaøízení na chodbì
5-ti lùžkové pokoje vlastní soc.zaøízení
Na všech pokojích lednièka, v pøízemí jakýsi bar
K dispozici kuchyòky.


Mistrovství Èeské republiky v paintballu 2009
14. 09. 2009
O víkendu 3. - 4. 10. se uskuteèní každoroèní vyvrcholení sezony - Mistrovství Èeské republiky ve sportovním paintballu.

Letošní sezona ÈPL cbyla co do poètu úèastníkù rekordní, a proto oèekáváme, že vysoký poèet týmù bude chtít zmìøit síly i na závìr sezony - v boji o Èeského šampiona.

Proto je možné, že se celý turnaj bude muset odehrát ve dvou dnech, udìláme však všechno pro to, aby se program zvládl v jednom dni a veèer jsme se mohli všichni sejít na players party, kde sezonu náležitì zapijeme. Výsledný turnajový harmonogram ale bude jasný až po uzavøení registrace a to ve støedu 30. záøí ve 23:59

Propozice:
Datum konání: 3.-4. 10. 2009
Místo konání:S koneènou platností Praha - Krè (z dùvodu nejisté elektøiny)
Turnajový systém: základní skupiny systémem round robin, finálové play off.
Ragistrace: pavlas@paintballshop.cz
Uzávìrka registrace: støeda 30.9. ve 23:59
Field layout: Millennium Sarsilmaz cup 2009
Startovné: 4000,- Kè


Èasový harmonogram 4. kola ÈPL
26. 08. 2009
Captains meeting je pùl hodiny pøed první hrou každé divize

SOBOTA: Divize 2 + X-ball
Sobotní rozpis stáhnìte ZDE

NEDÌLE: Divize 1
Nedìlní rozpis stáhnìte ZDE


Pøedbìžný herní plán 4. kola ÈPL
19. 08. 2009
Vzhledem k nároènosti herního programu ètvrtého kola Èeské paintballové ligy, která se odehraje v rámci Prague Paintball cupu 2009, bude herní plán rozdìlen do dvou dní.

sobota 29.8.2009
Ráno: základní skupina X- ball divize
Poledne: Divize 2 (systém round robin - každý s každým)
Odpoledne: finálové play off X-ball divize
Veèer: players party v Darling Kabaretu

(pøi vyšším poètu týmù, než pìt, se X-ball divize odehraje systémem round robin)

nedìle30.8.2009
Ráno: základní skupina Divize 1
Odpoledne: final four Divize 1

Ukonèení registrace v pondìlí 24.8. ve 23:59


4. kolo ÈPL - ZMÌNA
09. 07. 2009
29. 8. 2009 se uskuteèní další - 4. kolo Èeské paintballové ligy. To bude odehráno v rámci plánovaného mezinárodního turnaje Prague Paintball Cup v Praze.

Pro všechny dosavadní úèastníky Èeské paintballové ligy 2009 platí finanèní podmínky z pøedchozích kol - tzn. startovné 5-man divizí: 4000,- startovné X-ball divize: 5000,-.

Detailní informace o tomto turnaji budou provizornì k dispozici na webu paintballpraha.cz


Propozice 3. kola ÈPL
03. 06. 2009
13.6.2009 se ve fantastickém prostøedí na úpatí Pálavy uskuteèní tøetí kolo Èeské paintballové ligy.

Místo konání: Horní Vìstonice (fotbalové høištì Sokola)

GPS: 48°52'29.768"N, 16°37'16.067"E

Mapa:Najdete nás zde

Herní systém:
Divize 1, 2: Každý s každým
X-ball: Každý s každým

Hrubý èasový harmonogram:
8:00 - captains meeting
8:30 - první hra Divize 2
13:00 - první hra Divize 1
17:00 - První hra X-ball divize

Høištì: millenium layout Paris 2009
povrch – luxusní trávník

Na místì bude otevøen výèep, grill, v zázemí fotbalového høištì je pøíslušenství a sprchy. V celých Vìstonicích je velký poèet vinných sklepù a vzhledem k tomu, že ještì není plná sezóna, nebude problém domluvit se s majiteli na návštìvì - perfektní dùvod zùstat do nedìle!


Doporuèené ubytování v Horních Vìstonicích:

Pro romantické duše možnost stanovat na plácku pøímo u høištì s výhledem na Pálavu

Pension Èeøiva
rodinný penzion s kapacitou 8 tøílùžkových pokojù s pøistýlkou WC a sprchovým koutem a jeden pìtilùžkový apartmán s WC

sprchovým koutem a WIFI pøipojením k internetu.
Cena za ubytování 350,- Kè za lùžko, pøistýlka 200,- Kè .
Pøi ubytování na jednu noc 400,- Kè
Ceny jsou uvedeny bez DPH a poplatkù.
Kontakt: Iva Èervinková 777 787 477, penzion@zmiko.cz web: http://zmiko.cz/scripts/index.php?id_nad=28

Penzion Dalibor Žabka
V penzionu jsou dva pokoje. První pro 4 osoby a druhý pro 5 osob.
300,- Kè za osobu
Kontakt: 604273903, Dalibor.zabka@seznam.cz


Report z druhého kola ÈPL
03. 06. 2009
V malebné obci Nemilany u Olomouce si daly dostaveníèko nejlepší èeské sportovní týmy. V nabité soupisce tentokrát startovalo v obou paintballových divizích po osmi týmech a pìt týmù v nejvyšší – X-ballové lize, což je úèast v posledních letech nevídaná, neøkuli rekordní.

Pøíprava místa turnaje byla tentokrát opravdu precizní, kromì tiskového prohlášení, které na akci pøilákalo nejednoho zástupce místních médií, byla na ranní hodiny pozvána nìkterým ze spøátelených spoluobèanù dokonce i policie, aby pomohla usmìrnit oèekávané kolony aut, které ke sportovním akcím podobného rozsahu prostì patøí.

O pùl deváté už ale odstartoval turnaj Divize 2, který pøekvapivì nabídl velmi pìkné hry, napínavé momenty i velmi efektní útoèné akce. Velikým pøekvapením byl suverénní výkon týmu Rats B, který na prvním kole ligy v Praze pøíliš nebodoval. Kolínští, v rámci týmového ducha, doplnili Béèko svými nejlepšími hráèi a ovládli tak druhé kolo. Druhé místo potom brali Radotínští Mafiáni, kteøí si dobrý výsledek vystøíleli pìknými a vyrovnanými výkony. Není sice jisté, jestli by prošli pøípadnou dopingovou zkouškou, nicménì po extrémním výkonu z pøedchozího dne, kdy po divokém boji s alkoholem postavili celé høištì, by bez pomoci podpùrných látek jistì pøíliš dobrý výkon nepodali. Za zmínku rozhodnì stojí výkon týmu MLKings, který zmìnil divizi a výraznì zaèal promlouvat do celkového poøadí svým tøetím místem. Charlie navíc zøejmì zaèal pìstovat sbìratelskou vášeò osobních ocenìní a po best playerovi na amatérské lize vybojoval diplom i v Nemilanech. Vášeò pro hru ale projevili i jiní - už od ètvrtka kempoval na høišti tým FLB, který si na druhém kole odbyl svou ligovou premiéru a nutno øíct, že i pøes nelichotivé skóre podával velice bojovný výkon a zaslouží velké uznání. Zejména díky ochotì, s jakou jeho hráèi pomohli pøi støídání rozhodèích, kteøí mìli v sobotu velmi tìžký a dlouhý program.

Poøadí: 1. Rats B 2. RA.MA. 3. MLKings 4. PBN 5. Rednex 6. Black Mountain 7. Gladiators 8. FLB

V Divizi 1 byla situace mnohem vyrovnanìjší, po prvním kole vstupovaly do turnaje ètyøi týmy, které od sebe v celkovém poøadí dìlila pouze jediná výhra, a tak bylo velkým pøekvapením zaváhání hlavního favorita. Jihlavský tým Highlanders po ovládnutí prvního kola naprosto vyhoøel a s rekordním skóre 0(-31) si hodnì zkomplikoval cestu za vítìzstvím v celé lize. Nepøíliš jistì pùsobily dokonce i Opice, ale u nich šlo zjevnì o naprosté vyèerpání z èekání na tousty a tak mùžeme na dalším kole èekat veliké zlepšení. Naopak ve velmi dobré formì hráli Holomóètí Horli, kteøí v domácím prostøedí ztratili pouze s pražskými týmy Infinity a mladou gardou Troji, což ve výsledku znamenalo parádní druhé místo a posun v celkovém poøadí. U Infinity je vidìt veliký pøehled a zkušenosti, které do týmu pøinesl Ilja. Pod jeho vedením celý tým šlape jako hodinky. Kromì prohry s Young guns Ilja zachránil i body proti Sitcomu, když naprosto nesportovnì vybìhl po vyøazení z deadboxu, nemìl ruku na hlavì, mluvil na rozhodèí, pøestože nebyl kapitán, a ještì ke všemu se dotkl Pedra, aèkoliv je fyzický kontakt se soupeøem zakázán pravidly. Jediná vìc, která by teoreticky mohla omluvit Iljovo nesportovní chování, byl zásah na zádech Sitcomáka, který s ním odehrál prakticky celý zápas. Nejlepší akcí divize 1 byla potom ocenìna excelentní bunkrovaèka v provedení domácího hráèe Tomáše Musila, která prostì nemìla konkurenci.

Poøadí: 1. Infinity 2. Holomóètí Horli 3. Troja Young Guns 4. Monkey Co- mix 5. Paintballprak Wolfs 6. Sitcom 7. Holomócký Tvargle 8. Highlanders

X ball, co se psychického vypìtí týèe, opìt dominoval. Naše èeská ètyøka Troja, Rampage, Rats a RPG 7 byla na druhém kole doplnìna rakouským týmem Free Fall, který duševní pohodì také dvakrát nepøidal. X-ball je zkrátka mazec a lidi se na nìj chodí vyøvat (doporuèuji poslech zvukového záznamu Hogenova kouèingu). Navzdory atmosféøe v pitboxech ale výsledky nakonec dopadly pomìrnì oèekávanì. Rampage s Trojou dominovali zatímco se zbylé tøi týmy pobily mezi sebou a bratsky skonèily všechny s jednou výhrou, když Krysy porazily Free fall, Free fall porazil RPG7 a RPG7 pozazili Rats. Zápasy Troji s Rampage se postupnì stávají takovým èeským evergreenem a Olomoucké støetnutí tomuto trendu rozhodnì jenom pomohlo. Zápas byl velice vypjatý, bojovalo se ze zadních pozic, velice opatrnì a defenzivnì, a když zápas nepøekvapivì došel za stavu 3:3 do sedmé hry, jiskry už létaly vzduchem. Troja byla nakonec opìt šastnìjší a díky této výhøe upevnila svoje postavení v celkové tabulce x-ballové ligy. Pod zvláštním tlakem hrál zejména Jura Èarek, který byl nakonec (po dvou letech programového pøehlížení) za neskuteènou trpìlivost ocenìn diplomem pro best playera a namísto divokých supermanù, probìhù a bunkrování byl v podstatì pochválen za sezení na místì.

Poøadí: 1. Troja 2. Rampage 3. RPG7 4. Free Fall 5. Rats

Vyhlášením výsledkù tedy skonèil výjimeèný paintballový maraton a budeme se tìšit na další kolo – tentokrát na jižní moravì.

Zvláštní podìkování chceme vystøihnout personálu restaurace u høištì – Vaše grilované pochoutky nemìly chybu! Vynikající záležitostí byla i propagace Olomouckých specialit – Rumane, tvoje chleby s tvarglema byly super!

Velmi si ceníme pomoci pøi stavbì høištì a vìcných rad, kterými k dílu pøispìl strejda Hogen – máme tì rádi.

Nejvìtší podíl na perfektním turnaji tentokrát ale patøí týmu Wasp. Martin Èarek se svými rozhodèími udìlal obrovský kus práce a prošel si v sobotu oèistcem, na který nebude nikdy zapomenuto (119 zápasù za den není zrovna málo). I díky pomoci hráèù Rats a FLB, Vosièky zvládly velmi dobøe celý turnaj a doufám, že se odmìnily minimálnì lehkou otravou alkoholem, nic menšího si totiž nezasloužily.

Zvláštní omluvu si zaslouží hráèi týmù Rednex a Gladiators, kteøí ráno narazili na zamknutý záchod. Je nám to moc líto, pan hospodský se nám v pátek opil a zaspal, pøíštì bude mít klíèe od vécek na starosti nìkdo zodpovìdnìjší.

Paintu Zdar a na pøíštím kole ahoj – PedroPropozice 2.kola ÈPL
30. 04. 2009
Místo konání: Olomouc – Nemilany (fotbalové høištì FK Nemilany)

GPS: 49°33'16.027"N, 17°15'14.554"E

Mapa: Najdete nás zde

Pøedpokládaný èasový harmonogram:

Otevøení areálu: 7:00
Captains meeting: 8:00
První zápas Divize 2: 8:15
První zápas Divize 1: 10:15
První zápas X-ball: 13:15

Høištì: millenium layout Bitburg 2009

Povrch: luxusní trávník

Vzduch: v pøípadì problémù minimálnì 3000 psi

Players party: po turnaji v hospodì u høištì i s promítáním, po pùlnoci hromadný pøesun do hospody v centru, taktéž s promítáním, je celá pro nás

Ubytování v Olomouci:

1) Vysokoškolské koleje Olomouc:
- všechny apartmány a garsoniery jsou komfortnì zaøízeny, mají vlastní standardnì vybavenou kuchyòskou linku s jídelním stolem (sklokeramická varná deska, mikrovlnná trouba, lednice, nádobí, varná konvice…), samostatnou koupelnu (WC, sprcha, vana, …), barevnou televizi s èeskými programy a pøipojení k internetu. Více informací (vèetnì cen) na tìchto stránkách u jednotlivých zaøízení.
- pro více informací: http://skm.upol.cz/index.php?page=accomodation_free_

2) 10-12 míst v RD 200m od høištì(200/noc) pro VIP hosty.

3) Hotel Flora (pro movité):
- moderní hotel v centru Olomouce o kapacitì 329 lùžek. Nabízí ubytování ve 2 lùžkových pokojích s možností pøistýlky. Pro poøádání spoleèenských akcí nabízíme salónky s kapacitou 20-150 míst. V hotelu se nachází:kadeønictví, kosmetika.
- více informací: http://www.hotelflora.cz
- 420 585 422 200


Report z prvního kola ÈPL 2009
14. 04. 2009
Po týdnech pøekotného plánování zmìn a prùšvihù nastala sobota 11.4. 2009 a v areálu SK Sparta Krè probìhlo první kolo Èeské Paintballové Ligy. Už od rána bylo krásnì teplo, sluníèko svítilo a všem týmùm se podaøilo dorazit v dostateèném poètu. Perfektní turf, rozestavení høištì podle plánku prvního kola Millenia a vzduch na 300barech tak slibovaly krásný paintballový den.

Od rána bojovaly tymy o umístìní v „pìtkových“ Divizích 1 a 2 a odpoledne potom mìlo probìhnout klání ètyø X-ballových mužstev. Všechny pìtkové týmy byly spojeny do spoleèného turnaje a každý tak odehrál deset zápasù. Pøestože spojení divizí mohlo v leckom vzbuzovat pocit, že týmy z druhé divize jsou pouze do poètu, opak se ukázal být pravdou a zaváhání s papírovými outsidery nakonec notnì zamíchalo s celkovými výsledky. I tak ale celá soutìž dopadla víceménì podle oèekávání. Vyhrál Jihlavský tým Highlanders podporovaný svìdomitým naèítáním soupeøù, na druhém místì se umístil Pražský tým Infinity, v jehož herním projevu byla hodnì znát vùdcovská role strejdy Ilji a na tøetím místì skonèili po zimním drilu nabušení, Trojští mlaïoši, Young Guns. V Divizi 2 potom bralo zlato Holomócké béèko, když o dva body pøekonalo Radotínskou Mafii, za kterou o jeden jediný bod skonèila na tøetím místì URUBanda.

X-ballová divize potom odpoledne neprobíhala ani zdaleka v tak klidné atmosféøe, jako pìtkový turnaj. Zatímco prvních pìt utkání probìhlo v jasném sledu s pøedpokládanými výsledky, poslední, šesté utkání mezi odvìkými rivaly Trojou a Rampage hodnì otevøelo ventily nervozitì a potyèkám. Po nìkolika sporných momentech zápas dospìl k sedmé høe, ve které se štìstí nakonec pøiklonilo na stranu Troje a obzvláštì Jura Èarek pøedvádìl, jak má vypadat zapálení pro hru a pøi debatách s hlavním rozhodèím ho velmi zdatnì doplòovali i hráèi Rampage. Z povzdálí a v relativním klidu celou situaci sledovali i hráèi týmu Rats, kteøí zaslouženì brali tøetí místo.

Kromì objektivních umístìní se i tentokrát ve spojení s rozhodèími udìlovala cena pro nejlepšího hráèe. V pìtkovém turnaji dosáhl nejlepšího umìleckého dojmu Kua z Rats B, který svou bunkrovací akcí oslovil vìtšinu rozhodèích a odnesl si diplom pro nejlepšího hráèe paintballu. V X-ballové divizi potom ocenìní brala Adélka z RPG7, když svou hrou na hadovi zahanbila nejednoho mužského soupeøe.

Na závìr chci podìkovat všem sponzorùm, Krèským fotbalistùm a všem hráèùm za sportovní chování. Doufám, že se všichni uvidíme na druhém kole v Olomouci – Paintu Zdar!

Kompletní výsledky jsou umístìny na webu ÈPL.Propozice prvního kola ÈPL 2009
26. 03. 2009
Místo konání: Areál sportovního klubu Sparta Krè
GPS: 50°2'1.031"N, 14°26'10.049"E
Mapa: Najdete nás zde

Otevøení areálu: 7:00
Captains meeting: 8:00
První zápas paintball: 8:30
První zápas x-ball: po odehrání paintballu a obìdové pauze, bude upøesnìno 8.4.

Høištì: millenium layout Malaga 2009, vzledem k tomu, že nám zatím nebyly dodány nové pøekážky tree, vyhrazujeme si právo v nejnutnìjším pøípadì nahradit tyto pøekážky jinými

povrch - turf

Vzduch: v pøípadì problémù minimálnì 3000 psi,

Pohyb po areálu: Vzhledem k soubìhu našeho turnaje s mistrovským utkáním A týmu Krèe, musíme dodržet návštìvní øád stanovený dle pravidel ÈMFS. Všechny týmy budou proto po dobu utkání poviny pohybovat se pøedevším v prostoru zázemí turnaje, zároveò je nezbytné nahlásit jména a data narození hráèù a èlenù doprovodu týmù, abychom mohli všem vystavit VIP vstupenky do areálu.


Místa jednotlivých turnajù ÈPL 2009
03. 03. 2009
Pøedsezónní pøípravy pomalu vrcholí a jsou tak nyní k dispozici místa, kde se budou konat jednotlivé turnaje. Máme od majitelù pozemkù pøíslib pronájmu, takže už se s nejvìtší pravdìpodobností nebude nic mìnit.

1. kolo - 11. dubna
Praha - Krè

2. kolo - 9. kvìtna
Olomouc - Nemilany

3. kolo - 13. èervna
Horní Vìstonice

4. kolo - 29. srpna
Kolín


Výsledky Mistrovství ÈR v paintballu 2008
21. 10. 2008


Mistr ÈR 2008 - Troja
I. vicemistr ÈR 2008 - Rampage
II. vicemistr ÈR 2008 - Veterans

4) Monkey Co-mix (Czermi - best player)
5) Hogenovi parchanti
6) Highlanders
7) Rats A (nominováni na úèast na EP5 šampionát v Nìmecku - http://www.european-paintball.info/ep5/)
8) Paintballpark Wolfs
9) Infinity (nominováni na úèast na EP5 šampionát v Nìmecku - http://www.european-paintball.info/ep5/)
10) Troja young guns
11) Sitcom Tøebíè
12) Pipers HC
13) THC Radotín
14) Holomóètí horli
15) Rednex
16) Eagles
17) Black mountain
18) Rats B
19) ML Kings


Podìkování:
Paintball klubu Kolín a Paintball klubu Dolní Pøím za precizní organizaci, týmu WASP (plus slovenským kolegùm) za soudcování, Mojmovi ze Sitcomu za úèast ÈT, Paintballshopu za zapùjèení a stavbu høiš, LIKA FILMS STUDIU za focení a natáèení celého mistrovství, Marcelovi z Black mountain za zapùjèení kompresoru, Kuovi a jeho ženì za vydaøenou players party, nejvyššímu za nádherné poèasí a vlastnì všem za pøíjemnou atmosféru celého turnaje a samozøejmì také Špikovì mámì :-)


MÈR 2008 - Plán høištì
15. 10. 2008
Pro tiskovou verzi otevøete obrázek. Rozmìry høištì jsou 25 krát 45 metrù.


MÈR - rozpis her
15. 10. 2008
Tímto je registrace uzavøena. Dìkujeme týmùm za vèasnou registraci.
Všechny týmy byly rozdìleny dle výsledkù v jednotlivých ligách do dvou skupin. A to:Skupina A

Troja
Rats A
Pipers HC
Highlanders
Infinity
Eagles
Monkey CO-MIX
MLKings
THC Radotín
Rednex

Skupina B

Rampage
Veterans
Troja young guns
HoHo
Paintballpark Wolfs
Hogenovi parchanti
Sitcom Tøebíè
Black mountain
Rats B
Paintball Milovice

V obou skupinách se bude hrát systémem round robin (každý s každým), pøièemž do soubojù o titul postoupí z každé skupiny vždy tøi týmy. Poté se opìt bude hrát systémem round robin (každý s každým - semifinále), pøièemž dva finalisté (dva nejlepší týmy) ještì sehrají dvì hry o titul (finále), kde se dosažené body pøiètou k bodùm dosaženým v postupové skupinì.

Kompletní rozpis her vèetnì èasových údajù najdete na http://www.honzeks.cz/rednexcup/Rozpis_MCR_ObeSkupiny.pdf


Mistrovství Èeské republiky v paintballu 2008 - 18.10.2008 - Kolín - Sendražice
18. 09. 2008
Dne 18.10.2008 se bude v Kolínì - Sendražicích konat Mistrovství Èeské republiky v paintballu pod záštitou paintball klubu Kolín a paintball klubu Dolní Pøím.Zaèátek turnaje:
7:30 (vjezd do areálu)
8:30 registrace
8:45 schùzka rozhodèích
9:00 schùzka kapitánù
9:30 první hra

GPS: Loc: 50°3'20.841"N, 15°12'22.338"E
Startovné: 4500,-Kè (platba pøi registraci na místì v 8:00).
Veškeré zázemí (4000 psi, kryté zázemí pro každý tým, parkování, wc, obèerstvení) zajištìno.
Rozhodèí: kompletní tým WASP (czech ref team).
Typ hry/èas: capture the flag/èasový limit 5 minut.
Bodování: 3 body vítìzství, 2 body držení vlajky, 1 bod remíza + tech. body za hráèe.
Ceny: poháry, vìcné ceny, diplomy.
Ubytování: http://ubytovani.kolin.cz/cms/ubytovani, organizátor nezajišuje, doporuèuje zajistit co nejdøíve.
Pravidla: Millennium s úpravami (vše na schùzce kapitánù, rozhodnutí hlavního rozhodèího je koneèné dle rozhodovacího postupu), ROF Mill. ramping/semiauto max 12 bps, max 300 fps.
Players party: cca 1km od fieldu, ulice K Ovèárùm 14, Restaurace na statku (www.restaurace.wbs.cz).
Ostatní: max. sedm hráèù (v èeském týmu max dva hráèi ze zahranièí) na listinì jednoho týmu, každý hráè mùže hrát pouze za svùj jeden tým. Titul Mistra republiky získá pouze èeský tým, vzhledem k možné úèasti zahranièních týmù.
Na MÈR nebudou žádné kategorie ani divize, resp. bude jedna jediná, a to paintball 5man.
Høištì si mùžete prohlédnout a projít v pátek 17.10. od 16:00 - 20:00 a v sobotu od 7:30 - 8:30.
Na MÈR budou také vyhlášeny výsledky letošní ligy a jména týmù, které budou reprezentovat ÈPL (dle výsledkù na ÈPL vèetnì MÈR) na evropském šampionátu ligových vítìzù v nìmeckém Helmstedtu 21-23.11.2008.
Souèasnì s MÈR bude v areálu probíhat i trojkový Rednex a Rats cup - více na http://www.honzeks.cz/rednexcup/index.html.
Na MÈR bude zajištìn doplòkový prodej kulièek za zvýhodnìné ceny minimálnì tøí znaèek dle výbìru organizátora, nebo vlastní (baterky budou také k dizpozici). Na MÈR je zakázána jakákoliv propagace znaèek, prodejcù èi výrobcù a to zejména reklamními banery bez povolení organizátora.
Celé mistrovství bude natáèeno na ètyøi videokamery, sestøih bude k dizpozici až po zpracování.
MÈR bude JEDNODENNÍ (dvì høištì).
Dále bude na MÈR pøedstavena nová, èeská znaèka paintballového obleèení SNAP clothing, DVD z II. kola ÈPL a mnoho dalšího.

Registrované týmy:
Troja Praha, Paintballpark Wolfs Hodonín, Infinity Praha, Rats Kolín, Highlanders Jihlava, Holomóètí horli Olomouc, Rampage, Rednex, Black Mountain Rožnov p. R., Sitcom Tøebíè, Eagles Most, Veterans, Troja young guns, Rats B Kolín, Paintball Milovice, Monkey CO-MIX, MLKings, THC Radotín, Pipers HC, Hogenovi parchanti


ÈPL - III. kolo - èlánek
15. 09. 2008
Dne 13.9.2008 se konalo III. kolo Èeské paintballové ligy 2008 v Praze – Chotèi. Celkem se tøetího kola zúèastnilo deset týmù, osm paintballových a dva Xballové. Na návštìvu dorazil i tým z Polska – Spire division. Hrálo se systémem dvakrát každý s každým, takže na každý tým pøipadlo celkem ètrnáct zápasù. Høištì bylo postaveno tak, jaké bude stát na Millenniu v Paøíži. Èeská liga tak zøejmì byla vùbec první, co toto høištì postavila. Hráèi také mìli krásný výhled na hru, jelikož všechny stany byly postaveny podél sítì. Poèasí také pøálo, až na neustávající vítr. Nikdo nepøijel pozdì a tak pøesnì v deset mohl hlavní rozhodèí zavelet barrel socks off. Velkým pøekvapením dopoledního kola byl tým Troja young guns vedený kapitánem Petrem Marešem, který neprohrál ani jednu hru, snad díky Jurovi (Troja), jenž má na starosti trénink tìchto mladých hráèù. Høištì i hry byly velmi rychlé, za celý den byla k vidìní jen jedna remíza mezi týmem Urubanda a polským Spire division.
Dalším pøekvapením byl tým Black mountain, jenž závodnì debutoval na druhém kole samou porážkou. Výraznì byl ale posílen hostováním Igyho (Veterans), který jak cennými radami a pikantními historkami, tak hrou samotnou pomohl k celkovému, velmi potìšujícímu, tøetímu místu v kategorii Novice. Po krátké polední pauze se pokraèovalo dál, pøièemž v polovinì odehraných zápasù nastoupily na høištì ostøílené týmy Troja a Rampage na exhibièní Xballové utkání, ve kterém opìt nechybìly silné emoce a samozøejmì ukázka èeské paintballové špièky.
Poté se dohrála i zbylá ètvrtina zápasù, následovalo další kolo Xballu a pak již pøišlo na øadu vyhlašování vítìzù. Tøetí, poslední letošní kolo tedy máme za sebou, následuje již „jen“ Mistrovství Èeské republiky v paintballu, které se odehraje v Kolínì – Sendražicích dne 18.10.2008. Jak se zatím zdá, bude to pravdìpodobnì nejvìtší paintballová událost tohoto roku v ÈR. Již nyní je pøihlášeno na sedmnáct týmù, které budou usilovat o titul nejvyšší.
Pøíští rok bude mít liga zcela jistì více kol, která budou opìt putovat po celé zemi. Snad se stane samozøejmostí, že se kvalita kol bude dále zvyšovat, od povrchu až po služby týmùm. Velké díky patøí všem partnerùm ligy, bez jejichž podpory by liga byla nemyslitelná. Vdìk náleží i rozhodèím, kteøí rádi odvádìjí tu svou nevdìènou práci. Díky také polským a jednomu slovenskému týmu, které dodaly lize mezinárodní nádech. Na vidìnou na MÈR.

Výsledkové:
Kategorie Amateur: 1) Rats A, 2) Infinity, 3) Holomóètí horli
Kategorie Novice: 1) Troja young guns, 2) Spire division (PL), 3) Black mountain, 4) Rats B, 5) Urubanda
Xball exhibice: Troja 2:1 Rampage


ÈPL 2008 - III. kolo - plán høištì
10. 09. 2008
Tak už koneènì Millennium vydalo plán høištì, na III. kole se tedy bude hrát na fieldu stejném jako bude na Disney French Open v Paøíži 10-12.10.2008. Pro tiskovou verzi si otevøete obrázek.


II. kolo ÈPL - èlánek
26. 08. 2008
Dne 23.8.2008 se konalo II. kolo Èeské paintballové ligy, tentokrát v romantických Dolních Vìstonicích pøímo pod Pálavskými vrchy. Ze ètrnácti pøihlášených nakonec dorazilo dvanáct týmù, z toho jeden ze Slovenska (Monsters) a jeden z Polska (Fotoking). Poèasí, navzdory pøedpovìdi, bylo takøka ideální, celý den bylo pod mrakem, ale bez deštì. Høištì bylo postaveno pøesnì tak, jak bude stát na Millennium series v Nìmecku. Zahrát si pøijeli i èlenové SPL týmu Troja, tentokrát však rozdìleni do dvou týmù - Troja FOB (Vladan a Jura) a Infinity (Zácpa a Tom) - i s trojskou omladinou (Kryštof a Oliver). Hrálo se systémem každý s každým, takže každý tým èekalo celkem jedenáct zápasù plus jeden finálový mezi prvním a druhým v každé divizi. Chvíle èekání na tým Black mountain (kleklo jim auto) k pobavení všech vyplnil tým Sitcom stylovou rozcvièkou v úborech z dob rudì minulých. Kolem desáté tedy první povel ten seconds warning odstartoval první dopolední kolo. Hry byly dravé, za celý den byla jen jedna jediná remíza. Každý tým poznal chu porážky, což se však v pøípadì výhry nedá øíct o zaèínajícím týmu Black mountain z Rožnova pod Radhoštìm. Hrálo se fair play, ve vzduchu byla pøátelská atmosféra a nebylo výjimkou, že si týmy dìkovaly za hru. Mezi hrami nebyly prodlevy, hlavnì díky Alešovi a jeho aparatuøe. V odpoledním klání si již týmy peèlivì hlídaly každý bod, na jednotlivé medailové pøíèky bylo hned nìkolik adeptù. V kategorii Amateur se hrálo o první místo mezi Trojou FOB a týmem Rats A. Po seètení bodù bylo ale jasné, že i kdyby Rats finálový zápas vyhráli v plném poètu, stále by jim jeden technický bod na Troju FOB chybìl. Tøetí pøíèku obsadil tým Infinity, o jednu délku pøed ètvrtými Holomóckými horly a pátými Highlanders. V kategorii Novice to bylo o nìco jasnìjší, polský tým Fotoking s pøehledem vyhrál na body a finálovka se Sitcomem byla již jen holdem paintballu. Tøetí místo obsadil slovenský tým Monsters s rezervou na ètvrté Nìmèièky. Pátí skonèili borci z týmu Gladiators, šestí Rats B a poslední nováèci Black mountain. Trofej pro nejlepšího hráèe turnaje si dle soudu rozhodèích odvezl za svùj výkon Radim z Rats A. Podìkování patøí zejména fotbalovému klubu Dolní Vìstonice za poskytnutí skvìlého høištì, Alešovi z brnìnského shopu (aparatura a vzduch), Berimu za tichou, leè dùležitou podporu, a nejvyššímu za poèasí. Druhé kolo je tedy za námi, další startuje 13.9.2008 v Praze.

Videoklip z tohoto kola najdete na http://www.youtube.com/watch?v=IvlTUdhrAT4

Výsledkové:
Kategorie Amateur – 1) Troja FOB, 2) Rats A, 3) Infinity, 4) Holomóètí horli, 5) Highlanders
Kategorie Novice – 1) Fotoking (PL), 2) Sitcom, 3) Monsters (SK), 4) Nìmèièky, 5) Gladiators, 6) Rats B, 7) Black mountainÈPL 2008 - II. Kolo - plán høištì
22. 08. 2008
Pro zobrazení tiskové verze plánu høištì kliknìte na obrázek vlevo.


I. kolo ÈPL 2008 - èlánek
12. 06. 2008
První kolo ÈPL se letos konalo v Olomouci – Slatinicích dne 7.6.2008. V dobì personálních problémù v èeských týmech, široké nabídky soutìží jak domácích, tak zahranièních se prvního kola zúèastnilo celkem devìt týmù, z toho sedm paintballových a dva Xballové. Letošní obsazení od minulých roèníkù ponìkud omládlo, což je jen dùkazem, že v èechách vyrùstá nová generace hráèù. Hrálo se systémem každý s každým dopoledne a každý s každým odpoledne, takže každý tým mìl pøed sebou dvanáct zápasù. Hrálo se na høišti stejném jako bude na Millenniu v Toulousse, tak, aby si týmy, které tam mají namíøeno, mohly toto høištì vyzkoušet. Pár minut po desáté tedy první štìkot markerù probudil ve vesnici toho, kdo ještì dospával. Poèasí zatím pøálo, jediné, co chybìlo, byly párky z místního bufetu, který otevíral o trochu pozdìji. Po první pùli se po pøepoètení bodù na první pøíèku dostali Holomóètí horli, nechali za sebou tým Highlanders i Rats, jejichž chvíle teprve mìla pøijít. Po obìdì následovala exhibice týmù Rampage a Trója v pìtkovém Xballu, jehož ozdobou, jak se shodli všichni pøihlížející, byly Silviho (Rampage) dokonalé supermany a Jurùv (Troja) dravý styl hry.
Po exhibici se rozjelo druhé kolo paintballu, kde pomalu, ale jistì zaèínal nabírat na silách tým Rats a Highlanders z Jihlavy. Již nyní prozradím, že celkové prvenství uniklo týmu Highlanders jen kvùli tomu, že v poslední høe po vítìzném dobìhu s vlajkou rozhodèí hráèi namìøili 323 fps – tedy 2for1, což znamenalo jejich prohru. Na první místo se dostali Kuovi kolínské krysy, tøetí pøíèku pøekvapivì obsadil tým No name, který se skládal ze dvou rožnovákù (zbytek nemohl) a tøí olomouèákù, popøípadì záskoku. Holomóètí horli1 skonèili pro promarnìném odpoledni až na neštastném bramborovém místì. Pátou pøíèku obsadil tým Infinity, šestou neštastní Paintballpark Wolfs, jimž se nepodaøilo navázat na solidní výsledky ze slovenské ligy a poslední zùstal tým nováèkù Holomóètí horli2. Cenu pro nejlepšího hráèe si odnesl Ike z týmu Rats za sebevìdomý a kvalitní výkon, který pøedvedl. Tìsnì pøed koncem celého dne pøišla typická letní bouøka, která zbrzdila rozjetý turnaj zhruba na pùl hodiny, takže hráèi odjíždìli domù až kolem šesté. Závìrem snad jen dodat, první kolo máme za sebou, druhé startuje v Brnì 23.8.2008, kde již pøislíbilo úèast více týmù, dokonce i jeden slovenský.

Výsledkové:
1. Rats
2. Highlanders
3. No name
4. Holomóètí horli1
5. Infinity
6. Paintballpark Wolfs
7. Holomóètí horli2

Xball exhibice: Troja 2:1 Rampage
(c) PL 2008, Praha. webmaster kontakt