home


2023
AVAILABLE LANGUAGES:

paintball trja


Paintball Shop Obchod

PaintballPropozice

Program:
- pátek:
15:00 – 16:00 / fieldwalking
16:00 – 17:00 / volné tréninky
17:00 – 18:00 / volné tréninky
18:00 – 20:00 / fieldwalking


- sobota:
Divize 1, 2 a 3 (je v plánu odehrát obì X-ballové divize i 5men skupinu v jeden den, kdy se poprvé na Èeské paintballové lize použije takzvaný „duble“ systém, kdy hrají ètyøi týmy zároveò a støídají se po jednotlivých bodech. 5men bude mít místo v programu v odpoledních hodinách).

- nedìle:
Divize 4 (start v 10:00 / základní skupina plus play off)


Pravidla:
- i letos bude liga vycházet jak v pravidlech, tak i ve vzhledu høiš z THE MILLENNIUM EUROPEAN PAINTBALL SERIES èi PSP SERIES (dle programù lig)

pøestupy / hostování:
- každý hráè je povinen se zaregistrovat pøed zaèátkem samotného turnaje do registraèního archu (ten bude vždy dán kapitánovi pøi placení startovného).

- hostování v rámci divize není nijak omezeno. Hráè však mùže nastoupit v rámci divize na jednom turnaji pouze v jednom týmu. Hráè mùže hostovat v jiné divizi jakkoli èasto.

- hostování v nižší X-ballové divizi je omezeno. Tým Divize 2 mùže využít služeb maximálnì dvou hráèù vyšší X - ballové Divize 1 (kmenovým hráèem Divize 1 se stává každý, který na turnaji nastoupí respektive je zapsán do registru za tým, jež právì na tom kole bude nominován do X – ballové Divize 1).

- hostování v Divizi 3 bude taky omezeno. Tým 5men Divize mùže využít služeb buï dvou hráèù Divize 2 èi jednoho hráèe z Divize 1 (opìt platí pravidlo, že se divize / tøída hráèe urèuje podle aktuelního kola). Dùvodem zpøísnìní pøestupù je pøedevším snaha o vytvoøení „rovných“ podmínek pro zaèínající týmy bez konexí :D

- hostování v Divizi 4 bude ještì pøísnìjší, ale o to jednodušší. Tým mùže na turnaji využít služeb pouze jednoho hráèe z Divizí 1 a 2.
novinky pro jednotlivé divize:

X – ball:
- dle výsledkù z minulé sezony budou týmy nasazeny do prvního turnaje;
- další nasazení / poøadí bude pak již vždy dìláno podle umístìní z pøedešlého turnaje;
- opìt zùstává rozdìlení týmù na tzv. „A skupinu a B skupinu“ – to v pøekladu znamená, že prvních pìt týmù se utká v samostatné skupinì systémem každý s každým;
- poslední tým (pátý tým z A skupiny) bude sestupovat do B skupiny a naopak, vítìz B skupiny si pøíští turnaj zahraje v A skupinì
- pro celkové poøadí v X–ballové lize budou body z obou skupin spoleèné (, což znamená, že první tým v B skupinì bude brán jako celkovì šestý - to znamená, že pokud postoupíte do A skupiny a tam Vám nevyjde turnaj, nebudete na tom škodní: );
- body budou rozdìlovány stejnì jako minulý rok, tedy pøi úèasti 10 týmù vítìz získá 10 bodù a poslední 1 bod, pøi úèasti 20 týmù získává vítìz 20 bodù a poslední opìt jeden bod;
- organizátor garantuje vždy minimálnì 3 X–ballové hry na 4 body, v plánu ale je aby každý tým odehrál ètyøi hry na 4 body.


5man:
- systém turnaje bude každý s každým; následovat bude play–off;
- v pøípadì, že na turnaj bude zapsáno sedm a ménì týmù, probìhnou dvì kola každý s každým bez play–off;
- organizátor garantuje minimálnì 8 paintballových her, v plánu je však aby každý tým odehrál minimálnì deset her.


3men X-ball:
- nová kategorie plánovaná na pro malé a zaèínající týmy nebo pro bardy, kteøí si ještì chtìjí pinknout,
- systém turnaje bude vždy upraven podle poètu pøihlášených týmù;
- munice nebude nijak omezena, „kouèing“ ANO, pouze ze strany pitù;


Vypsané divize / podrobnosti:
Divize 1
- X-ball
- 4 body / 10 minut
- 10 rozhodèích (Wasp with Ra.Ma.)
- startovné: FPO 6.000,- / BYO 7.000,-
- garantované tøi hry, ale dle loòského modelu "best5" bude zvykem odehrát ètyøi hry, tedy každý s každým
- poslední v turnaji sestupuje do Divize 2 (zachován formát minulého roku)

Divize 2
- X-ball
- 4 body / 10 minut
- 10 rozhodèích
- startovné: FPO 6.000,- / BYO 7.000,-
- garantované tøi hry
- vítìz turnaje postupuje do Divize 1

Divize 3
- 5men paintball
- 10 rozhodèích
- startovné: FPO 4.000,- / BYO 5.000,-
- garantovaných 8 her

Divize 4
- 3men X-ball
- 3 body / 8 minut
- 6 rozhodèích
- startovné: FPO 2.000,- / BYO 2.500,-
- garantovaných 5 her


(c) PL 2008, Praha. webmaster kontakt